SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

84.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih
površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/99, 29/02 i 12/09) članak 3. mijenja se i glasi:

»Vrstu privremenog objekta iz članka 1. ove Odluke i lokaciju na koju se isti može postaviti određuje Općinski načelnik, a na prijedlog Odbora za komunalni sustav i prostorno uređenje Općinskog vijeća Općine Baška i sukladno prostornim planovima.«

Članak 2.

U članku 4. riječi »Poglavarstvo Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. riječi »Poglavarstva Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O načinu davanja u zakup javne površine odlučuje Općinski načelnik.«

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za provedbu natječaja Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo od 3 člana.«

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 7.

U članku 14., u uvodnoj rečenici, riječi »Poglavarstva Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

U alineji 3. riječi »Poglavarstva Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 8.

U članku 16. riječi »Poglavarstva Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 9.

U članku 20. riječi »Poglavarstvo Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja:

1. postavi objekt iz članka 1. ove Odluke na lokaciji koja nije predviđena za postavljanje objekta (članak 5.),

2. postavi objekt iz članka 1. ove Odluke bez zaključenog Ugovora o zakupu javne površine (članak 17.),

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se:

. odgovorna osoba u pravnoj osobi,

. fizička osoba.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se na licu mjesta fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-32

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr