SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

78.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), te članka 29 Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka, nezavisnih
lista i kandidata

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja i raspodjele sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Pravo na financiranje iz Proračuna Općine Baška ostvaruju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Vijeću, kao i nezavisni kandidati u Vijeću.

Članak 3.

(1) Za svakog člana Vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Vijeća.

(2) Nezavisnom članu Vijeća podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana Vijeća podzastupljenog spola izabranog s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Vijeća.

Članak 4.

(1) Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Vijeća, uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Vijeća na dan konstituiranja istoga.

(2) Ako pojedini član Vijeća, nakon konstituiranja istoga, napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva, koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci, kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Vijeća.

(3) U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stanci, koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

(4) Političkoj stranci se tijekom proračunske godine mogu povećavati odnosno smanjivati financijska sredstva propisana ovom Odlukom ako dođe do promjene broja članova Vijeća iz reda podzastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Vijeću.

Članak 5.

Sredstva za redovito funkcioniranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine Baška za tekuću godinu doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke na razini Općine Baška, tromjesečno, u jednakim iznosima.

Članak 6.

(1) Nezavisni članovi Vijeća, izabrani s nezavisnih lista, imaju pravo na redovno financiranje sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Nezavisni članovi Vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.

(3) Sredstva za financiranje nezavisnih članova Vijeća raspoređuju se sukladno odredbama ove Odluke i uplaćuju na poseban račun iz stavka 2. ovoga članka, tromjesečno, u jednakim iznosima.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09 i 17/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-26

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr