SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

77.

Temeljem članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o općinskim porezima Općine Baška

I . Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se općinski porezi, kao prihodi Općine Baška, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Baška slobodno raspolaže.

Članak 2.

Općinski porezi Općine Baška su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na tvrtku ili naziv,

4. porez na korištenje javnih površina.

II . Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Baška.

Članak 4.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

Porez iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju u rokovima propisanima za plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

III. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Baška.

(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski.

(3) Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor na području Općine Baška plaća se:

. za objekte na području naselja Baška u visini od 15,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta,

. za objekte na području naselja Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor u visini od 12,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta, u jednokratnom godišnjem iznosu.

Članak 8.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se:

. zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora,

. zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu koristiti zbog starosti ili oštećenja.

Članak 9.

(1) Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze objekti, korisnu površinu, te ostale podatke koji su bitni za utvrđivanje obveze.

(2) Podatke iz prethodnog stavka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu članka 6. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi podaci.

IV. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 11.

(1) Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su domaće i strane pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

(2) Osobe iz prethodnog stavka koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se jednokratno u godišnjem iznosu, kako slijedi:

I. pravne osobe:

. tvrtke koje zapošljavaju 26 i više

zaposlenika 2.000,00 kn

. tvrtke koje zapošljavaju 25 i manje

zaposlenika 1.000,00 kn

II. fizičke osobe koje, prema Zakonu o obrtu, obavljaju:

. djelatnost na području ugostiteljstva,

turizma, trgovine, igara na sreću; banke

i štedionice 800,00 kn

. ostale djelatnosti 500,00 kn

Članak 13.

(1) Obveznici koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv.

(2) Obveznici, koji započinju obavljati djelatnost, oslobađaju se obveze plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za razdoblje od 3 godine, počev od godine u kojoj započinju obavljati djelatnost.

V . Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu za držanje raznog materijala i robe, odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada i sl., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga, u iznosu od 5,00 kn/m2 dnevno.

Članak 15.

(1) Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti vlasništvo Općine Baška, a koje slobodno i nesmetano koriste građani za svoje potrebe (vožnju, šetnju, prolaz, odmor i rekreaciju, okupljanja i sl.) i dijele se na:

. javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, prolazi, javne stube, parkirališta, nogostupi, autobusne postaje, taksi stajališta i sl.,

. javne zelene površine: perivoj, park, park-šuma, drvored, živica, cvjetni rasadnik, travnjak, dječje igralište, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu u naselju i uz javni objekt i sl.,

. površine namijenjene javnim priredbama, tržnice na malo, fontane, javni izljevi, jarci oborinske vode u naselju i slične površine.

(2) Općina Baška održava javne površine, upravlja istima, određuje način i uvjete korištenja javnih površina, te obavlja nadzor korištenja istih.

VI . Zajedničke odredbe

Članak 16.

Porezi iz članka 2. ove Odluke uplaćuju se u korist Proračuna Općine Baška.

Članak 17.

(1) Jedinstveni upravi odjel Općine Baška ili Porezna uprava, Ispostava Krk, ako su joj isti poslovi povjereni, donosi Rješenje o razrezu poreza iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ove Odluke, nadzire obračun i naplatu, provodi ovrhu, te primjenjuje kaznene odredbe protiv prekršitelja.

(2) Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, na temelju odobrenja za korištenje javne površine koje izdaje nadležno tijelo.

(3) Ako su poslovi iz stavka 1. povjereni Poreznoj upravi, istoj pripada naknada u visini 5% od ukupno naplaćenih prihoda, a Financijska agencija, Sektor poslovne mreže, Regionalni centar Rijeka, Poslovnica Krk ovlašćuje se obračunavati naknadu koja pripada Poreznoj upravi, te istu uplaćivati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 18.

U svezi s razrezom, naplatom, žalbom, obnovom postupka, zastarom i drugim postupovnim odredbama pri plaćanju općinskih poreza na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak.

VII . Kaznene odredbe

Članak 19.

Protiv prekršitelja odredbi članka 5. i članka 9. ove Odluke primijenit će se kaznene odredbe članka 89. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/ 08).

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/01, 29/02 i 52/07).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-25

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr