SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

75.

Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, obveznici, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) i to:

. naselja s izgrađenim i neizgrađenim građevnim zemljištem u Općini u kojima se plaća komunalna naknada,

. područje zona u Općini,

. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone,

. koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

. nekretnine važne za Općinu koje se potpuno ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

. uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1) Komunalna naknada prihod je proračuna Općine. Sredstva komunalne naknade koriste se za financiranje obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje

javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja i krematorija,

6. javna rasvjeta.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Članak 3.

(1) Građevnim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja u Općini, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.

(2) Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 1. ovog članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju.

(3) Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Članak 4.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 6. Odluke koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju djelatnosti iz članka 2. točke 3., 4., i 6. Odluke i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Na području Općine komunalna naknada naplaćuje se u naseljima: Baška, Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska.

II. OBVEZNICI KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

(1) Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenoga prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog i pomoćnog prostora (podrum, spremište,

drvarnica i sl.),

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja

poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

(2) Komunalnu naknadu plaćaju i zakupnici prostora, odnosno zemljišta iz prethodnog stavka čiji je vlasnik Općina Baška.

Članak 7.

(1) Iznimno od odredbi članka 6. ove Odluke komunalnu naknadu neće plaćati obveznici oslobođeni plaćanja komunalne naknade temeljem Zakona i pojedinačnih akata nadležnog tijela Općine, u skladu s ovom Odlukom.

(2) Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi osobe odnosno domaćinstva koja pravo ostvaruju temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

(3) O pravu iz prethodnog stavka odlučuje Jedinstveni upravni odjel na temelju pisanih dokaza, koje uz zahtjev dostavlja obveznik plaćanja komunalne naknade.

Članak 8.

(1) Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje su važne za Općinu, čije održavanje se plaća iz proračuna, pod uvjetom da se iste nekretnine ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje, a to su:

1. nekretnine, odnosno objekti, prostori i zemljišta u

vlasništvu Općine Baška,

2. objekti predškolskog obrazovanja s pripadajućim

zemljištem,

3. povijesni i spomenički objekti s pripadajućim

zemljištem,

4. objekti neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga s

pripadajućim zemljištem,

5. objekti sportskih klubova s pripadajućim zemljištem,

6. objekti ostalih javnih ustanova (DVD i dr.) s

pripadajućim zemljištem,

7. objekti koji služe za zadovoljenje društvenih potreba i

komunalnog standarda (mrtvačnica, objekti

komunalne infrastrukture),

8. sakralni objekti i župne kuće.

(2) Od obveze plaćanja komunalne naknade, temeljem posebne odluke Općinskog načelnika, mogu se osloboditi i drugi objekti.

Članak 9.

(1) Privremeno se može, u potpunosti ili djelomično, temeljem Odluke Općinskog načelnika, osloboditi plaćanja komunalne naknade poduzeće kada je u likvidaciji ili stečaju.

(2) Poduzetnici, vlasnici ili korisnici poslovnog prostora ili građevnog zemljišta, koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti, kod započinjanja obavljanja djelatnosti u poslovnim prostorima ili na zemljištu, odnosno kod proširivanja obavljanja djelatnosti u dodatnim prostorima ili na dodatnom zemljištu, oslobađaju se plaćanja dijela obveze komunalne naknade za novi poslovni prostor, odnosno zemljište (poduzetnici-početnici), odnosno za dodatni prostor ili zemljište poduzetnici koji proširuju obavljanje djelatnosti kako slijedi:

. za 1. godinu obavljanja djelatnosti u visini od 75% od ukupnog iznosa obveze,

. za 2. godinu obavljanja djelatnosti u visini od 50% od ukupnog iznosa obveze,

. za 3. godinu obavljanja djelatnosti u visini od 25% od ukupnog iznosa obveze.

(3) Povoljnost iz prethodnog stavka ostvaruje se temeljem zamolbe poduzetnika kojoj su priloženi preslika obrtnice za fizičke osobe, preslika vlasničkog lista, odnosno ugovora o zakupu, ili preslika nekog drugog dokumenta iz kojeg je razvidno započinjanje, odnosno proširenje obavljanja djelatnosti.

(4) Prava iz ovog članka utvrđuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel temeljem zahtjeva i priloženih dokaza.

Članak 10.

(1) Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se građani, vlasnici isključivo stambenih i pomoćnih objekata, koji se ne koriste za obavljanje djelatnosti, starosne dobi 80 i više godina, ako su neprekidno vlasnici objekta na koji se obveza odnosi i imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška, najmanje 10 godina od dana utvrđivanja prava iz ovoga stavka.

(2) Pravo na oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade u smislu stavka 1. građanima, vlasnicima objekata, primjenjuje se od godine, odnosno za godinu, u kojoj isti navršavaju 80 godina.

(3) Starosna dob dokazuje se preslikom osobne iskaznice ili neke druge vjerodostojne isprave.

(4) Neprekidno vlasništvo objekta dokazuje se odgovarajućom izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ispred javnog bilježnika.

(5) Neprekidno prebivalište dokazuje se odgovarajućom potvrdom nadležne policijske postaje.

(6) Pravo iz ovoga članka može se ostvariti temeljem zahtjeva stranke ili isto može utvrditi Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti, koji i donosi odgovarajuće rješenje.

(7) U slučaju bili kakvih nejasnoća u svezi s povoljnošću opisanom u ovom članku, te glede provedbe na način i u smislu ovoga članka, konačnu odluku donosi Općinski načelnik.

Članak 11.

U slučajevima potpunog ili djelomičnog oslobađanja obveze plaćanja komunalne naknade, opisanim u člancima od 7. do 10. ove Odluke, iznos će se namiriti iz proračuna Općine Baška.

III. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

. lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi,

. vrsti nekretnine iz članka 6. ove Odluke.

Članak 13.

(1) Komunalna naknada za stambeni, poslovni, garažni i pomoćni prostor obračunava se po m2 korisne površine prostora, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« br. 40/97, 117/05).

(2) Za građevno zemljište komunalna naknada se obračunava po jedinici stvarne površine.

Članak 14.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2,

2. koeficijenta zone (Kz),

3. koeficijenta namjene (Kn).

Članak 15.

(1) Vrijednost boda (B) određuje odlukom Općinsko vijeće, a ako se vrijednost boda (B) mijenja, Općinsko vijeće o tome donosi odluku do kraja studenoga tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

(2) Vrijednost boda (B) iz stavka 1. ovoga članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenoga prostora u prvoj zoni općine.

Članak 16.

Nekretnine na području Općine svrstavaju se u dvije zone, za koje se utvrđuju koeficijenti, kako slijedi:

1. zona 1. - naselje Baška 1,00

2. zona 2. - naselja Batomalj, Jurandvor,

Draga Bašćanska 0,70

Članak 17.

(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti i namjeni nekretnine iz članka 6. Odluke i utvrđuje se, kako slijedi:

1. neizgrađeno građevno zemljište 0,05

2. stambeni, garažni i pomoćni prostor; prostor koji

koriste neprofitne organizacije 1,00

3. prostor u kojemu se obavlja: komunalna

djelatnost, sportsko-rekreativna djelatnost,

djelatnost osobnih usluga - brijač, frizer, salon za

uljepšavanje, krojač postolar, zdravstvena

djelatnost, veterinarska djelatnost, novinska i

izdavačka djelatnost, djelatnosti iz područja

prosvjete, znanosti, kulture; usluge smještaja;

hoteli; kampovi; autokampovi; garaže i

parkirališta; pripadajuća skladišta i drugi

pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove

točke 3,00

4. prostori za obavljanje djelatnosti iz područja:

građevinarstvo, industrija, otkup otpada; optika;

popravak predmeta za osobnu uporabu i

kućanstvo; fina mehanika; fotografi; staklari;

grafičari; prodajne galerije i ateljei; antikvarijati;

dizajniranje i unutarnje dekoriranje; pranje i

kemijsko čišćenje; metaloprerađivačka djelatnost;

popravak motornih vozila, motocikala i čamaca;

autopraonice; pošta i telekomunikacije, prijenos

i distribucija električne energije; usluge u

pomorskom i cestovnom prometu; proizvodnja

prehrambenih proizvoda; pripadajuća skladišta

i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti

iz ove točke 5,00

5. trgovine i prodavaonice; ugostiteljski objekti;

turističke agencije; agencije za promet

nekretninama; pravne, računovodstvene,

knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno

savjetovanje, poslovno posredništvo; financijsko

posredovanje; osiguravajuća društva; iznajmljivanje

automobila i ostalih prometnih (cestovnih i

pomorskih) sredstava; usluge u nautičkom

turizmu; banke i štedionice; mjenjačnice; igre

na sreću, kockarnice i kladionice; ostalo,

nenavedeno u prethodnim točkama; pripadajuća

skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje

djelatnosti iz ove točke 10,00

(2) Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti iz točaka 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

Članak 18.

(1) Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

(2) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veći od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Baška.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primijenit će se samo ako obračun komunalne naknade po koeficijentu iz prethodnog članka prelazi iznos naznačen u prethodnom stavku.

Članak 19.

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade, iznos komunalne naknade, način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Rješenjem se utvrđuje visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade, osim za nekretnine iz članka 18. stavak 2. ove Odluke.

(3) Ako se na osnovu Odluke Općinskog vijeća mijenja visina komunalne naknade, Jedinstveni upravni odjel dužan je za kalendarsku godinu, a do 31. ožujka iste, tekuće godine, donijeti novo rješenje.

(4) Komunalna naknada plaća se dva puta godišnje i to:

. do 30. lipnja, za razdoblje siječanj - lipanj

tekuće godine,

. do 31. prosinca, za razdoblje srpanj- prosinac tekuće

godine.

(5) Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku naznačenom u stavku 4. ovog članka, plaća i zakonsku zateznu kamatu.

(6) Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana po primitku rješenja, nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca od dana kada je stečeno vlasništvo nad objektom odnosno zemljištem, ili od dana kada je temeljem ugovora obveza prenesena na korisnika objekta odnosno zemljišta.

(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

Članak 21.

(1) Visinu komunalne naknade u mjesečnom iznosu obveznika određuje se umnoškom korisne površine nekretnine i iznosa komunalne naknade po m2 dobiven na način opisan u članku 14.

(2) Utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana sljedećeg mjeseca u kojemu je omogućeno korištenje objekta ili zemljišta.

(3) Komunalna naknada plaća se u korist proračuna Općine Baška.

(4) Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

(1) Fizičke ili pravne osobe, koje ne postupe sukladno odredbi članka 20. stavak 2. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

(2) Za prekršaje iz prethodnog stavka Jedinstveni upravni odjel Općine Baška izdaje obavezni prekršajni nalog, odnosno pokreće prekršajni postupak.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/00, 34/01, 30/02 i 14/09).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-23

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr