SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

74.

Temeljem članka 11. stavak 2. i članka 15. stavci 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07 i 10/08) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 10., 14. i 15. mogu se obavljati temeljem koncesije, koju daje Općinsko vijeće:

. na razdoblje od 5 godina za komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 14. i 15.,

. na razdoblje od 3 godine za komunalnu djelatnost navedenu u članku 2. točka 10.

(2) Koncesijom iz prethodnog stavka stječe se i pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti koje su predmet koncesije.«

Članak 2.

Iza članka 5. umeću se novi članci 5.a., 5.b., 5.c., 5.d. i 5.e. , koji glase:

»Članak 5.a.

(1) Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«.

(2) Obavijest iz prethodnog stavka objavljuje Općinski načelnik.

(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu

elektroničke pošte davatelja koncesije;

2. a) Predmet koncesije,

b) Prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

d) Rok trajanja koncesije;

3. a) Rok za predaju ponuda,

b) Adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) Jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude

moraju biti napisane;

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;

5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja;

6. Datum otpreme obavijesti;

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

8. Podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

(4) Nakon objave u »Narodnim novinama« obavijest o namjeri davanja koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici Općine Baška, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.b.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće na temelju kriterija iz objavljene obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno:

1. ekonomski najpovoljnija ponuda:

. kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

. sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost

razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno

ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih

Zakonom o koncesijama,

ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

(2) Ovisno o ciljevima koji se žele postići, Općinsko vijeće, posebnom odlukom, određuje koje će kriterije primijeniti, a, uz one navedene u prethodnom stavku, može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:

1. određenje djelatnosti za koju se daje koncesija,

2. način, uvjete i rok trajanja koncesije,

3. ovlaštenja davatelja koncesije,

4. prava i obveze koncesionara uključujući i pravo

gradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture, te obvezu održavanja objekata i

uređaja komunalne infrastrukture,

5. visinu naknade za koncesiju

te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti, kako ih uređuje Zakon o koncesijama.

Članak 5.c.

(1) Na temelju odluke iz članka 5.b. Općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem.

(2) Uz obvezni sadržaj koji propisuju odredbe Zakona o koncesiji ugovor o koncesiji mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja

koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

Članak 5.d.

Na sve ono što, u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja koncesije, nije posebno obuhvaćeno člancima 5., 5.a., 5.b., 5.c., 5.d., primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.

Članak 5.e.

Obavljanje djelatnosti iz članka 5. stavak 1. Općinsko vijeće može povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, odnosno službi-vlastitom pogonu.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 4. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 7. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-22

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr