SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

71.

Temeljem članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07) članak 7. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel:

. na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, provodi postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa i donosi rješenje o komunalnom doprinosu,

. izvršava izvršno rješenje o komunalnom doprinosu u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu u cijelosti, ili o uplaćenom prvom obroku, ako je odobreno obročno plaćanje, daje Jedinstveni upravni odjel.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 3. mijenja se glasi:

»(3) O zahtjevu za povrat sredstava rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata čiju gradnju u cijelosti financira Općina Baška.

(2) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata, koju Općinski načelnik, posebnom odlukom, utvrdi od izuzetne važnosti, odnosno interesa za Općinu Baška.

(3) Ako Općina Baška sufinancira gradnju objekata, iznos ukupno obračunatog komunalnog doprinosa umanjuje se za postotak u kojemu Općina Baška sufinancira gradnju.

(4) Fizičke osobe, koje ili nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Općine Baška, pa novom gradnjom na vlastitom građevnom zemljištu rješavaju svoje stambeno pitanje, ili koje dogradnjom, odnosno nadogradnjom vlastitog postojećeg objekta (kuće ili stana), obujma do 700 m3, poboljšavaju uvjete stanovanja, a koji na području Općine Baška neprekidno imaju prebivalište najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućim potvrdama nadležnih tijela, kod utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje iznosa komunalnog doprinosa u visini od 75% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa, za gradnju do 700 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 700 m3 ukupnog obujma, koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(5) Povoljnost iz prethodnog stavka može koristiti samo jedan član bračne ili izvanbračne zajednice, koja živi, odnosno stanuje, u stanu ili kući u vlasništvu jednog od člana zajednice. Za ocjenu prava na ostvarenje povoljnosti, podnositelj zamolbe mora dostaviti uvjerenja o prebivalištu za sebe i drugog člana zajednice, izvod iz matične knjige vjenčanih, ili izjavu, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu ispred javnog bilježnika da živi i s kim živi u izvanbračnoj zajednici, te vlasnički list za nekretninu u kojoj živi, odnosno stanuje.

(6) Fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka, ukoliko su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu za gradnju stambenog objekta do 700 m3 obujma nove građevine, odnosno dogradnju ili nadogradnju na razliku do 700 m3 ukupnog obujma, koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio i to, kako slijedi:

Broj dana provedenih dodatno smanjenje obveze

na ratištu komunalnog doprinosa

450 dana i više 25%

do 400 dana 20%

do 300 dana 15%

do 200 dana 10%

do 100 dana 5%

Broj dana provedenih na ratištu dokazuje se potvrdom nadležnog državnog tijela.

(7) Pravo na smanjenje komunalnog doprinosa, odnosno pravo na ostvarivanje povoljnosti temeljem stavaka 4. i 6. ovoga članka može se koristiti za gradnju ili dogradnju do 700 m3 obujma, neovisno da li se isto pravo koristi jednokratno ili višekratno, odnosno po jednoj ili više osnova.

(8) Osobe trajno smanjene pokretljivosti, kojima su za kretanje nužna invalidska kolica, odnosno članovi njihove uže obitelji, uz uvjet da je u projektnoj dokumentaciji za ishođenje potrebne dozvole za gradnju nedvojbeno razvidna potreba povećanog prostora radi kretanja osobe trajno smanjene pokretljivosti, za gradnju ili dogradnju obujma do 120 m3, ostvaruju pravo na oslobođenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.

(9) Korisnici povoljnosti iz stavaka 4.i 6. ovoga članka ne smiju prodati, niti na dugi način otuđiti, objekt, za gradnju kojega su ostvarili povoljnost pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u roku od 10 godina računajući od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za isti objekt, a, u protivnom, obvezni su iznos odobrene povoljnosti pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u cijelosti, jednokratno, najkasnije u roku od 15 dana od dana otuđenja objekta, vratiti, odnosno uplatiti Općini Baška. Međusobni odnosi korisnika povoljnosti i Općine Baška, opisani ovim stavkom, uređuju se zaključenjem odgovarajućeg ugovora.

(10) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, u slučaju da obveza iznosi najmanje 200.000,00 kn, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.

(11) Općinski načelnik, ako se, sukladno ovoj Odluci, radi o obvezi jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu iznad 200.000,00 kn, na obrazloženi, argumentirani zahtjev obveznika, može posebnom odlukom odobriti i drugačiji način, uvjete i rokove plaćanja od onih utvrđenih u članku 9. stavak 1.

(12) Kod odobrenog obročnog plaćanja sukladno odredbama ovoga članka, a u slučaju zakašnjenja uplate pojedinog obroka, cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu prvog idućeg dana od dana kada je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

(13) U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa potrebni iznos će se namiriti iz sredstava proračuna Općine Baška.«

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-19

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr