SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

67.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

9. komunalna naknada 1.500.000,00

10. pristojbe (dio - ekološka, boravišna) 1.497.300,00

11. opći prihodi (dio) 501.232,03

12. spomenička renta (dio) 12.000,00

13. naknada za koncesije (dio) 10.000,00

14. potpore 150.000,00


UKUPNI PRIHODI (1. - 6.) 3.670.532,03

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

9. Održavanje cesta 458.246,00

10. Održavanje javnih površina, čistoća,

odvoz otpada 1.045.605,00

11. Održavanje i uređivanje javnih

zelenih površina 597.000,00

12. Javna rasvjeta (utrošak, održavanje uređaja) 690.000,00

13. Održavanje građevinskih objekata 30.000,00

14. Održavanje objekata i uređaja odvodnje 15.777,00

15. Nabava opreme 150.000,00

16. Deratizacija i dezinsekcija 116.004,03

17. Ostalo 567.900,00


UKUPNO RASHODI (1. - 9.) 3.670.532,03

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1. ODRŽAVANJE CESTA 458.246,00


1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKLIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 153.246,00

. nasipavanje, održavanje i košnja:

- put lovački dom do vrh stepenica Majke Božje (4 puta god.),

- put Malin do Guvno (2 puta god.),

- put Malin do Pod jabuke (4 puta god.),

- put Jurandvor autobusna do Batomalj (1 put god.),

- put Pod jabuke do Batomalj (4 puta god.),

- put most suha marina do Pod jabuke (2 puta god.),

- put Zakam (1 put god.),

- put Pod mire (4 puta god.),

. čišćenje i održavanje puta uz velu riku od vrha Drage Bašćanske do Baške (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje:

- put Malin u Dragi Bašćanskoj (1 put god.),

- put Zapavlić do Vela rika (2 puta god),

- Ulica Skopalj (4 put god.),

- put Guncićevo (4 puta god.),

- put za Majku Božju (2 puta god.),

- put sv. Ivan (2 puta god.),

- put uz AC »Zablaće«i Velu riku (2 puta god.),

- put kod sv. Lucije (2 puta god.),

- Ulica Put Zablaća,

- parkiralište u Dragi Bašćanskoj - Zdenčina (1 put god.),

- parkiralište u Dragi Bašćanskoj - Pod Frgačići (1 put god.),

- parkiralište u Dragi Bašćanskoj - Perina mekot (1 put god.),

. održavanje ulaza na plažu pokraj objekta »Galeb«.

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih putova i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

1.2. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA 15.000,00

Poslovi se povjeravaju T.D. Baška d.o.o.

1.3. POSTAVLJANJE CESTOVNIH ODBOJNIKA 30.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

1.4. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA, TRGOVA I PUTEVA 230.000,00

. Ulica kralja Zvonimira -sanacija nogostupa 100.000,00

. Saniranje stepenica prema crkvi sv. Elizabete u Dragi Bašćanskoj 100.000,00

. Ostalo, nespomenuto (popravak udarnih rupa po svim ulicama i

prometnicama na području općine) 30.000,00

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

1.5. POSTAVLJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE 30.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČISTOĆA, ODVOZ OTPADA 1.045.605,00


2.1. NABAVA I POSTAVLJANJE TABLI S NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA

(cca 100 kom) 15.000,00

2.2. ODRŽAVANJE GROBLJA PO NASELJIMA - paušalno 98.400,00

2.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 845.500,00

2.3.1. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Baška svakodnevno, a pranje šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

2.3.2. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno.

2.3.3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi iz točaka 2.1., 2.2., 2.3. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.4. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 86.705,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

3. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 597.000,00


3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 491.000,00

Poslovi održavanja zelenih površina ugovoreni su nakon provedbe propisanog postupka.

3.2. LIČENJE OGRADA I KLUPA NA PODRUČJU OPĆINE 5.000,00

OGRADE

. Ulica Kricin

. Ulica kralja Zvonimira (Forza - Atlantic)

. Ulica kralja Zvonimira (Trgovina Krk - Forza)

. stepenice - park »Marijan«

. stepenice - Atlantic

. mrtvački most - Zaobilaznica

. most Vela rika (suha marina)

. most suha marina - pritok Vele rike

. most Vela rika (Zarok)

. most Vela rika (Batomalj)

. Korudalj

. most Vela rika (Zdenčina - Draga Bašćanska)

. most Vela rika (Banj - Draga Bašćanska)

. most Vela rika (Raskrižje - Draga Bašćanska)

. nogostup (Zadružni dom - Draga Bašćanska)

KLUPE

. Atlantic (nova) - 1

. park »Marijan« (7 aluminij i 3 drvo) - 10

. spomenik vidikovac (stare-drvo, zamijeniti) - 3

. put do sv. Ivana ( stare) - 6

. put od sv. Ivana do »Mjeseca« (stare i kućica na vrhu) - 7

. park ispred Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj (stare, drvo) - 7

. autobusna postaja u Dragi Bašćanskoj (stare, drvo) - 2

. raskrižje u Dragi Bašćanskoj (aluminijske) - 2

. Draga Bašćanska, pokraj kapelice (stare) - 2

. Draga Bašćanska, put za Garinu (aluminijska) - 1

. Žanac (stara, drvo) - 1

. Kricin (stare, drvo) - 10

. Lovački dom Batomalj, stepenice Majke Božje (stare, drvo) - 2

. Ulica Palada u Baški, od »Franice do »Ribara (nove) - 12

. Ulica Palada u Baški (stara velika) - 1

. Ulica Palada u Baški (kutna dupla - stara) - 2

. kupalište i park pokraj kupališta (aluminijske) - 19

. autobusna postaja Jurandvor (stare) - 2

. Narodni dom Jurandvor (aluminijske) - 3

. Šetalište - Ulica E. Geistlicha (barok pocinčane) - 5

. vidikovac - trgovina »Tina« u Ulici kralja Zvonimira (nova) - 1

. vidikovac - zaobilaznica (stara, drvo) - 1

. park - sv. Mihovil (stara) - 7

. poljski put (stare) - 4

. Zarok (stara) - 1

. trajektna luka - 1

. mrtvačnica Baška - 2

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

3.3. KOŠNJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE 101.000,00

. uz državnu cestu kroz naselja

. u Ulici kralja Zvonimira

orezivanje stabala uz prometnice

. kod diskonta u Jurandvoru

. Pod mire, raskrižje do škole, Ulica kralja Zvonimira (topole, hrastići)

. Ulica Zdenke Čermakove (crnike)

. park iza nekadašnjeg hotela »Velebita« (platane, kesten)

Poslovi iz točaka 3.2. i 3.3. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

4. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU 690.000,00


4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 340.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 100.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi su ugovoreni nakon provedbe propisanog postupka.

4.3. USLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA JAV. RASVJETE -

program energetske učinkovitosti 250.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 30.000,00


5.1. REDOVNO ODRŽAVANJE 20.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

5.2. POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE BAŠKA 10.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE 15.777,00


6.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 12.300,00

. čišćenje bunara Korudalj

. čišćenje i održavanje potoka Vinogradska ulica do mora - 3 puta godišnje,

. čišćenje i održavanje potoka uz groblje i stepenice u Dragi Bašćanskoj - 4 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka Malin-Pod jabuke - 4 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka Batomalj - državna cesta - 4 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka u Jurandvoru; autobusna postaja - Batomalj,

. održavanje bunara mul 1,2; pranje miniwashem 3 puta godišnje; bojenje

. održavanje slavina i izljeva:

n Fontana,

n sv. Anton,

n Ulica kralja Zvonimira,

n Batomalj - placa,

. vodolovke na području općine - prema popisu.

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6.2. USLUGE TEKUĆIH I INV. ODRŽAVANJA SLIV PODRUČJA (Hrvatske vode) 3.477,00

7. NABAVA OPREME 150.000,00


Predmet nabave povjerit će se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

8. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 116.004,03


Poslovi su ugovoreni nakon provedbe propisanog postupka.

9. OSTALO 567.900,00


9.1. POSTAVLJANJE DEKORACIJA I BINE ZA PROSLAVE 36.900,00

9.2. PRIJEVOZ ELEKTRIČNIM KOLICIMA 101.000,00

9.3. OPSKRBA VODOM 100.000,00

9.4. NESPOMENUTE KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA KOM. INFRASTR. 250.000,00

9.5. GEODET. KATASTAR. USLUGE U ODRŽAVANJU KOM. INFRASTR. 40.000,00

9.6. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - KOMUNALNI POSLOVI 40.000,00

Poslovi iz točaka 9.1. i 9.2. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

Usluge iz točaka 9.4., 9.5. i 9.6. nabavljaju se na zakonom propisani način.


Članak 4.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, potanko će se urediti ugovorom.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-15

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr