SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD RIJEKA
105

238.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09) i članka 35. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 08 i 48/09), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. prosinca 2009. godine, donio je

ODLUKU
o parkiranju vozila radi opskrbe na području
Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se prostor, vrijeme, način i uvjeti za parkiranje vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prostor za parkiranje vozila radi opskrbe utvrđen je Planom lokacija za parkiranje vozila radi opskrbe na području Grada (u daljnjem tekstu: Plan) i Elaboratom Parkirališta mjesta dostave, Dio 2, br. 5500-1-514693/2 izrađenim od IGH, Poslovni centar Rijeka (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Planom se određuje prostor za parkiranje vozila radi opskrbe u dijelu Grada koji je omeđen ulicama: Wenzelova, Slavka Cindrića, Strossmayerova, Križanićeva, Titov trg, Školjić, Ivana Grohovca, Žrtava fašizma, Pomerio, Fiorello la Guardia, Viktora Cara Emina te Camberijeva do trga Kralja Tomislava (uključujući i ove ulice).

Elaboratom se određuje prostor za parkiranje vozila radi opskrbe na glavnim izlaznim prometnim pravcima iz Grada.

Članak 4.

U dijelovima Grada koji nisu obuhvaćeni Planom i Elaboratom, vozila za opskrbu mogu se parkirati isključivo na prostoru na kojem ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu ili na kojima ne ometaju normalan tok prometa i kretanje pješaka, u suglasju s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Prostor iz stavka 1. ovoga članka na nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama određuje Grad -

Odjel gradske uprave za komunalni sustav, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

U slučaju kada se prostor iz stavka 1. ovoga članka određuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 5.

Prostor za parkiranje iz članka 3. i 4. ove Odluke mora biti obilježen horizontalnom i vertikalnom signalizacijom sukladno propisima.

Vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba i zadržavanje vozila na mjestima iz stavka 1. ovoga članka mora biti istaknuto na prometnom znaku.

Članak 6.

Parkiranje motornih vozila za opskrbu na prostoru određenom ovom Odlukom, dozvoljeno je u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na prostoru određenom ovom Odlukom samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na prostoru u ulicama u kojima je zaustavljanje motornih vozila dozvoljeno na prometnom traku, opskrba se može obavljati samo u vremenu od 18,00 do 7,30 sati, a zadržavanje vozila radi opskrbe ne smije biti duže od 15 minuta.

Članak 7.

Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba na prostoru određenom ovom Odlukom, može biti nosivosti do 5 tona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati motornim vozilom nosivosti veće od 5 tona.

Članak 8.

Plan i Elaborat iz članka 2. ove Odluke, koji čini njezin sastavni dio, nisu predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 05).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-04/44-15

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-1

Rijeka, 23. prosinca 2009.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr