SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD KASTAV
105

68.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva
za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) na razini podskupine ekonomske klasifikacije, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) za razdoblje 2010. - 2012. godina, razrađeni po programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i Jedinstveni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što će se donijeti posebne odluke, najkasnije do 31. siječnja 2010. godine.

U glavi 03 Osnovno školsko obrazovanje - O. Š. »Milan Brozović« osiguravaju se sredstva za - prijevoz učenika, poklon bon polaznicima 1. razreda, adaptaciju zgrade škole, izgradnju sportske (školske) dvorane, te za program »Potrebe iznad standarda«.

U okviru glave 05 Predškolsko obrazovanje osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« i to za aktivnost D. V. »Vladimir Nazor«.

Članak 5.

U Razdjelu 3. Gospodarstvo u okviru programa Razvoj gospodarstva osiguravaju se sredstva za subvencije trgovačkim društvima za kamate, subvencije poljoprivrednicima, sredstva za kapitalne pomoći ŽUC-u, te tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav, Udruženju obrtnika Kastav - Klana - Jelenje - Viškovo, Centru za brdsko planinsku poljoprivredu i Udruzi Belica.

Članak 6.

U Razdjelu 4. Socijalni program u okviru programa Socijalna skrb osiguravaju se sredstva za aktivnosti pružanja pomoći grayanima i kućanstvima, pomoći kućanstvima s djecom, te za pružanje podrške humanitarnim aktivnostima. Pored toga osiguravaju se sredstva za Program za mlade.

Članak 7.

U Razdjelu 5. Glava 01 , 02 i 03 osiguravaju se sredstva, po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, za rashode za obavljanje komunalne, stambene i ostale djelatnosti na području Grada Kastva.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona. Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 9.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvryene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvryeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2010. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

U Proračunu su utvryena sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

Članak 11.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 13.

Odgovorna osoba ili gradonačelnik, u slučaju odsutnosti odgovorne osobe, mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Odgovorne osobe za pojedine razdjele (glave) jesu:

- za Gradsko vijeće - predsjednik Gradskog vijeća

- za Gradonačelnika - Gradonačelnik

- za Jedinstveni upravni odjel - pročelnik JUO

- za R - 2 Društvene djelatnosti - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika

- za R - 3 Gospodarstvo - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika

- za R - 4 Socijalni program - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika

- za R - 5 Komunalna, stambena

i ostala djelatnost - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Razdjelu 01 i Razdjelu 05.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad Kastav će u 2010. godini ostvariti primitke od zaduživanja do iznosa utvryenog u Računu financiranja Proračuna.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 19.

Ako tijekom godine doye do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako tijekom godine doye do znatnije neusklayenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 20.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-1

Kastav, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr