SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA
105

112.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te
načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na
području Grada Crikvenice

Članak 1.

U Odluci o područjima i granicama, te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/02 i 37/06), u članku 7., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Svakom mjesnom odboru osiguravaju se u Proračunu Grada Crikvenice sredstva za pokriće troškova naknade za rad članova vijeća mjesnog odbora, administrativne troškove i reprezentacije u jednakim iznosima, te sredstva za pokriće komunalnih usluga i nekih materijalnih troškova objekata koji su im dati na upravljanje i korištenje u visini stvarnih troškova iskazanih po namjeni (el. energija, voda, odvoz otpada, kanalizacija, telefon, Internet i troškovi čišćenja).«

Stavak 2. istog članka se briše, a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

U članku 8., članku 12. stavak 2. i članku 13. Odluke riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«, u pripadajućem padežu.

Članak 3.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Svakom mjesnom odboru osiguravaju se u Proračunu Grada Crikvenice financijska sredstva za ostvarivanje Plana malih komunalnih akcija u istoj vrijednosti, za svaki mjesni odbor do 270.000,00 kuna.

Vijeća mjesnih odbora za svaku kalendarsku godinu donosi Plan malih komunalnih akcija koji se po pojedinim aktivnostima ugrađuje u Proračun Grada Crikvenice.«

Članak 4.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Vijeće Mjesnog odbora donosi Plan malih komunalnih akcija kao dio Godišnjeg programa rada i dostavlja gradonačelniku Grada Crikvenice sukladno odredbama Statuta Grada Crikvenice.

U slučaju ne donošenja prijedloga od strane Vijeća mjesnih odbora gradonačelnik Grada Crikvenice zadržava pravo rasporediti sredstva predviđena za ovu namjenu u druge namjene ili Predložiti Proračun koji će sadržavati Plan malih komunalnih akcija za predmetni mjesni odbor po vlastitom prijedlogu.«

Članak 5.

Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:

»Vijeća mjesnih odbora mogu poduzimati akcije u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom i određivati njihove prioritete, a sredstva za iste akcije dio su sredstava za ostvarivanje Plana malih komunalnih akcija za tekuću godinu.

Stručni nadzor nad radovima iz stavka 1. ovog članka osigurat će Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/09-01/07

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr