SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

109.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja (»Službene novine PGŽ« 50/08 I 31/09).

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Plan - izmjene- novi plan

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

Ukupno planirana sredstva 1.424.000,00 kn

- sredstva Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti 400.000,00 kn

- iz viška iz prethodnih godina 341.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava 583.000,00 kn

2. Proširenje groblja Mali Lošinj I. faza

Ukupno planirana sredstva 870.000,00 - 200.000,00 = 670.000,00 kn

- komunalni doprinos 670.000,00 kn

3. Projekt proširenja kanalizacije Veli Lošinj 200.000,00 kn

- komunalni doprinos 200.000,00 kn

4. Vodoopskrba visoka zona II. faza

Ukupno planirana vrijednost 980.000,00 kn

- komunalni doprinos 380.000,00 kn

- Ministartsvo mora, prometa i infrastrukture 600.000,00 kn

5. Izgradnja komunalne infrastrukture - projekt Jadran

Ukupno planirana vrijednost 4.935.000,00 kn

- višak prihoda iz prethodne godine 2.000.000,00 kn

- vlastiti prihodi 2.935.000,00 kn

6. Premještanje fekalne stanice na Čikatu 0,00 kn

Ukupno planirana vrijednost 1.200.000,00 kn

od čega će 50% sredstava financirati Vodovod i Čistoća i 50% sredstava Grad iz vlastitih sredstava Proračuna

Realizacija u narednom periodu.

Članak 3.

Građenje nerazvrstane ceste u skladišno - servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastrukture, planirana vrijednost radova 1.553.316,00 kn, sufinancirati će se iz komunalnog doprinosa 150.000,00 kn, Ministarstva gospodarstva u iznosu 900.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ 100.000,00 kn i vlastitih sredstva u iznosu 403.316,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirati će se i sufinancirati iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 590.000,00 kn.

300.000,00 + 290.000,00 = 590.000,00 kn

- šetnica lungo mare Valdarke - Veli Lošinj

- šetnica lungo mare iza crkve u Velom Lošinju

- proširenje javne rasvjete malih mjesta

Članak 5.

Sufinanciranje dogradnje nove operativne obale u Škveriću, Mali Lošinj u iznosu 750.000,00 kn iz vlastitih prihoda Grada.

Članak 6.

Uređenje parkirališta Budovina, planirana vrijednost radova 2.006.000,00 kn, iz komunalnog doprinosa 1.006.000,00 kn i Ministarstvo mora, prometa i veza 1.000.000,00 kn.

1.500.000,00 + 506.000,00 = 2.006.000,00 kn

Članak 7.

Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala u visini 200.000,00 kn, komunalni doprinos.

Članak 8.

Projekt popločenja pristupne ceste na Susku I. faza u visini 200.000,00 kn, komunalni doprinos.

Članak 9.

Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja »Nebo je zajedničko« 1.500.000,00 kn

- planirana sredstva IPA fonda 1.500.000,00 kn

Članak 10.

Nabavka urbane opreme za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana u iznosu 120.000,00 kn, vlastiti prihod Grada.

Članak 11.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa iznose 15.128.316,00 kn, od čega se 3.396.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Ministarstvo gospodarstva sufinancira kapitalne projekte u iznosu 900.000,00 kn, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture i iznosu 1.600.000,00 kn, IPA Fond 1.500.000,00 kn, Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sufinancira projekt u iznosu 400.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ u iznosu 100.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu 4.935.000,00 kn i 2.297.316,00 kn iz sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/09-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-09-7

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr