SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

106.

Na temelju članaka 30. i 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08), Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/09), a sukladno Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (Vlada Republike Hrvatske, 17. listopad 2001. godine) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službeni novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U točci II. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ove točke iznosi 3444,25 ha, prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava - katastar Mali Lošinj, prema kulturama, obuhvaćaju sljedeće:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U točci VIII. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kako na području Grada Malog Lošinja svega 169,73 ha raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države čine oranice, vinogradi i maslinici, odnosno površine namijenjene zemljoradnji, smatra se da se istoj, zbog dovoljne količine plodne zemlje, može privesti i dio pašnjaka, koji čini 75,58% ukupnog poljoprivrednog zemljišta, a da isto nema negativne posljedice na razvoj ovčarstva.«

Članak 4.

U točci IX. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Slijedom svega iznesenog u prethodnim točkama, a imajući u vidu Mjerila i uvjete za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta («Narodne novine« 13/02), namjena raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja određuje se kako slijedi:

- 2465,67 ha poljoprivrednog zemljišta za zakup

- 57,40 ha poljoprivrednog zemljišta za prodaju

- 2,6 ha poljoprivrednog zemljišta za prenamjenu u sklopu smetlišta i aerodroma u Malom Lošinju,

- 11,1 ha poljoprivrednog zemljišta pod kategorijom »ostalo« za potrebe aerodroma Unije i osnovne škole u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.«

Članak 5.

Točka XI. briše se.

Članak 6.

Točka XII. postaje točka XI., mijenja se te sad glasi:

»Prvenstveno pravo kupnje ili zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08):

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovog članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, odnosno zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, odnosno zakupa, prednost se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Grada Malog Lošinja,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.«

Članak 7.

Točka XIII. briše se.

Članak 8.

Točka XVI. postaje točka XII.

Članak 9.

Točka XV. postaje točka XIII.

Članak 10.

Točka XVI. postaje točka XIV.

Članak 11.

Točka XVII. postaje točka XV.

Članak 12.

Točka XVIII. postaje točka XVI.

Članak 13.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja zatražit će suglasnost Ministarstva, poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na Odluku o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja.

Članak 14.

Danom dobivanja suglasnosti iz članka 13. Odluka o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja stupa na snagu i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/09-01/64

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa r  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr