SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
36

36.

Na osnovu članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 15. stavka 1. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 6. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu
Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima
i članovima obitelji poginulog, zatočenog
ili nestalog hrvatskog branitelja

Članak 1.

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke Hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/01) iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

»Članak 10a.

Za ugovore o kupoprodaji stana sklopljene prema odredbama ove Odluke sa kupcima - članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sklopit će se dodatak ugovora kojim će se utvrditi pravo na poseban popust na cijenu sukladno članku 1. stavku 1. točki 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene stana za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke Hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/04).

Osobama iz stavka 1. ovoga članka izvršiti će se povrat do sada uplaćenih sredstava na ime kupoprodajne cijene stana.«

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/19

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 6. travnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr