SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

72.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03), u članku 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se: održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije (zamjena dotrajalih, oštećenih prometnih znakova i prometnih zrcala, zamjena prometnih znakova), održavanje svjetleće prometne signalizacije (treptači i sl.).«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o objavi prikupljanja ponuda iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik.«

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

»Članak 3a.

Odluka o objavi prikupljanja ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- način određivanja cijena za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- način, uvjeti i rok podnošenja ponuda,

- isprave koje se prilažu ponudi,

- uvjete i mjerila za odabir najpovoljnije ponude.«

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda od najmanje 5 ponuditelja.

Popis ponuditelja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Poziv za dostavu ponuda iz stavka 1. ovog članka upućuje Općinski načelnik.

Poziv mora sadržavati sve elemente iz članka 3a. ove Odluke.«

Članak 5.

Članak 5. briše se.

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Postupak prikupljanja ponuda provodi Stručno povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik.«

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. i stavku 3. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima:

»Općinski načelnik.«

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr