SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

71.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Omišalj obavljaju na temelju koncesije, utvrđuju pripremne radnje, kriteriji, te postupak davanja koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije su:

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- prijevoz pokojnika,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Prije početka postupka davanja koncesije Općinski načelnik imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.

Obavijest o namjeri davanja koncesije Općinski načelnik objavljuje u »Narodnim novinama« i na web stranici Općine Omišalj.

Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.

Koncesija se može dodijeliti na rok do 4 godine.

Članak 4.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2. a) Predmet koncesije,

b) Prirodu i opseg djelatnosti,

c) Mjesto obavljanja djelatnosti,

d) Rok trajanja koncesije;

3. a) Rok za predaju ponuda,

b) Adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) Jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane;

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;

5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja;

6. Datum otpreme obavijesti;

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 5.

Općinski načelnik utvrđuje kriterije iz članka 4. točke 5. ovisno o specifičnostima pojedine djelatnosti za koju se daje koncesija.

Kriteriji mogu biti:

- kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),

- povoljnost ponude (najviša cijena naknade za koncesiju, najniža ponuđena cijena usluge za obavljanje djelatnosti),

- sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovska opremljenost i financijska sposobnost),

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 6.

Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju iz članka 3. ove Odluke.

Stručno povjerenstvo iz stavka 1.ovog članka vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, i o svom radu sastavlja zapisnik koji s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom odluke prosljeđuje Općinskom vijeću.

Članak 7.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

2. naziv ponuditelja,

3. predmet koncesije,

4. prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

5. rok trajanja koncesije,

6. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,

7. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

8. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

9. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,

10. uputu o pravnom lijeku,

11. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji na temelju odluke iz članka 7. zaključuje Općinski načelnik.

Osim sadržaja ugovora, prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

Članak 9.

Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr