SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

69.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90,27/93 i 38/09), članka 74. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), i članka 18. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 03. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju, športu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, športu i tehničkoj kulturi od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvijeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

. predškolskom odgoju

. osnovnom školstvu

. srednjem i visokom obrazovanju

. kulturi

. športu i tehničkoj kulturi

. informiranju

. slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu

. kapitalnom ulaganju u objekte društvenog standarda

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u: odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, športu i tehničkoj kulturi.

Članak 3.

U 2009. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe Centra za kulturu Općine Omišalj - ustanove u kulturi.

6. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

7. Programe tehničke kulture od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

8. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

9. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

10. Programe ulaganja u objekte društvenog standarda.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2010. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtjeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

Plan raspodjele sredstava za programe
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2010. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Program javnih potreba u odgoju, obrazov  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr