SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
73

144.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03, 10/03 - pročišćeni tekst, 18/06, 18/08 i 10/09) dana 15. prosinca 2009. godine gradonačelnik Grada Opatije donosi

IZMJENE I DOPUNE
Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom
parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, 6/08, 33/08, 7/09 i 21/09) članak 2. mijenja se i glasi:

Javna parkirališta na kojima se obavlja cjelogodišnja naplata na području Grada Opatije dijele se u tri zone:

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta

- Opatija; Ulica m. Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave)

- Opatija; Spinčićeva ulica (početni dio do pošte)

- Opatija; Kumičićeva ulica (dio prema parkiralištu »Tržnica«)

- Opatija; parkiralište »Tržnica«

- Opatija; Ulica M. Tita (od »Maje« do Trga Vladimira Gortana)

- Opatija - Volosko; Ulica A. Štangera (od kbr 63. - do raskrižja sa Ulicom m. Tita)

- Ika - ispred marketa

2) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija; parkiralište Lipovica

- Opatija; Ulica F. Peršića

- Opatija; Spinčićeva ulica: (od pošte do Nove ceste)

- Opatija; Kumičićeva ulica (osim dijela prema parkiralištu Tržnica)

- Opatija; Ulica V. Cara Emina

- Opatija; Ulica Zert uključujući i pristanište

- Opatija; Ulica m. Tita (od Hotela Palace do skretanja za Evangelističku crkvu)

- Opatija-Volosko; Ulica I. Poščića

- Opatija-Volosko; Ulica A. Štangera (od raskrižja s Ulicom Črnikovica do kbr. 63)

- Opatija; parkiralište pored hotela Imperial

- Opatija; Rakovčeva ulica

3) ZONA »2«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija; Ulica m. Tita (od skretanja za Evangelističku crkvu do Punta Kolove)

Zone iz prethodnog stavka ovoga članka označene su kako slijedi:

- zona »0« označena je crvenom bojom,

- zona »1« označena je plavom bojom,

- zona »2« označena je žutom bojom.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata u ljetnoj sezoni na području Grada Opatije dijele se u 3. Zone:

1. ZONA »0«:

- Ičići - ispred marketa

- Volosko - plato uz vaterpolo igralište

2. ZONA »1«

- Ičići:

- parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu

- parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot restorana Galeb

- parkiralište uz Poljansku cestu, uz restoran Galeb

- parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr. 15. i 17.

- Opatija-Volosko

- Ulica Črnikovica

- Plato Črnikovica

- Obala Frana Supila

3. ZONA »2«

- Ika - parkiralište u uvali Dražina

Zone iz prethodnog stavka ovoga članka označene su kako slijedi:

- zona »0« označena je crvenom bojom,

- zona »1« označena je plavom bojom,

- zona »2« označena je žutom bojom.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Javna parkirališta mogu biti stalna, sezonska i privremena, ulična ili izvanulična.

Na stalnim parkiralištima naplata se obavlja tijekom cijele godine, na sezonskim dio godine, a na privremenim za vrijeme određenih manifestacija ili privremenih regulacija prometa.

Ulična parkirališta su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku ili nogostupu u skladu sa propisima o sigurnosti prometa na cestama.

Izvanulična parkirališta nalaze se izvan kolnika i mogu biti asfaltirana i neasfaltirana te označena horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Naplata parkiranja na javnim parkiralištima iz članka 2. obavlja se u sljedećim razdobljima:

1. u razdoblju od: 1. 5. do 30. 9.

a) svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 7.00 do 21.00 sat:

- ZONA »0«: osim parkirališta u Iki - ispred marketa - pored hotela Ika

b) svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 8.30 do 21.00 sat:

- ZONA »0«: parkiralište Ika - ispred marketa - pored hotela Ika:

2. u razdoblju od 1. 10. do 30. 4.

a) radnim danom i subotom 07.00 - 19.00 sati, a nedjeljom, praznikom i drugim neradnim danom od 7.00 do 13.00 sati

- ZONA »0« (osim Volosko-Štangerova od kbr 63. - Gradske uprave, Opatija-ispod zgrade Porezne uprave i Ika - ispred marketa), ZONA »1« i ZONA »2«:

b) radnim danom od 7.00 do 19.00 sati te subotom od 7.00 do 14.00 sati

- ZONA »0« (Volosko-Štangerova od kbr. 63 do Gradske uprave; ispred Porezne uprave te Ika - ispred marketa):

- ZONA »1« (Štangerova, Ivana Poščića, Lipovica).

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Naplata parkiranja na javnim parkiralištima iz članka 3. obavlja se u razdoblju od 01.05. do 30.09. u razdoblju:

1. Ičići - ispred marketa, a prvih 20,00 minuta besplatno, od 8.30 do 21.00 sat

2. Ika - parkiralište Dražina: od 8.30 do 21.00 sat

3. ostalo od 7.00 do 21.00 sat«

Članak 6.

Iza članka 10. glava III. PARKIRNA KARTA briše se.

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Ugovor iz stavka 1. ne uključuje čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

Za korištenje javnih parkirališta iz ovih općih uvjeta koristi se dnevna parkirna karta.

Dnevna parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište za koje je izdana, a vrijedi do isteka dana za koji je izdana .

U skladu s odredbama ovih Općih uvjeta organizator parkiranja je obvezan donijeti Opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

Dnevna karta iznosi:

- ZONA »0«: 200,00 kuna

- ZONA »1« i ZONA »2«: 100,00 kuna

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na način da istu pričvršćuju ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 3. ovog članka smatra se urednim i kasnije uništenje ili oštećenje istih ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa ili neposredno na blagajni organizatora parkiranja.

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

U slučaju da korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz stavka 1. , osim iznosa dnevne karte obvezan je platiti stvarne troškove opomene te zakonsku zateznu kamatu.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP-a prema registarskoj oznaci vozila.

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

Korisniku javnog parkirališta omogućuje se korištenje parkirališta pod naplatom pod povoljnijim uvjetima plaćanjem satne karte.

Naplata satne karte obavlja se automatski ili poluautomatski.

Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod tome razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno.

Izuzetno, a prema potrebi pojedinog parkirališta, naplata se može obavljati poluautomatski.

Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje satne karte putem parkirnog automata, a plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Satna karta vrijedi parkirališnu zonu i za razdoblje za koje je izdana.

Članak 12.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a:

Cijene satne karte za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 2.i 3. Općih uvjeta iznose:

1. u razdoblju od: 1. 5. do 30. 9.

- ZONA »0«: 10,00 kn/h, osim parkirališta Tržnica i

Ika - ispred marketa - pored hotela Ika

- Parkiralište Tržnica te Ika - ispred marketa: prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1«: 5,00 kn/h

- ZONA »2«: 5,00 kn/h

2. u razdoblju od 1. 10. do 30. 4.

- ZONA »0« prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/ h

- ZONA »1«: 5,00 kn/h

- ZONA »2«: 3,00 kn/h

Korisnik javnog parkirališta koji koristi javno parkiralište uz plaćanje satne karte dužan je istaknuti ispravnu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u roku od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište ili poslati i zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno satno parkiranje u roku od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište odnosno platiti naplatničaru satnu kartu odmah po završetku korištenja parkirališta pod poluautomatskom naplatom.

Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu zonu za koju se koristi.

Korisnik javnog parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama stavka 2. ovog članka ili čija satna karta nije ispravna korištenje javnog parkirališta ugovara s organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 11. ovih Općih uvjeta.

Članak 13.

Iza članka 15. Glava IV. Povlaštene i mjesečne karte i rezervirana parkirališna mjesta briše se.

Članak 14.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako:

a) ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

b) zauzme vozilom dva parkirna mjesta

c) ne parkira na označenim parkirnim mjestima te time onemogućava ili ometa korištenje drugog parkirnog mjesta

ili onemogućava normalno odvijanje prometa na parkiralištu.

Za povredu obveze iz stavka 1. , plaća se ugovorna kazna u iznosu od 200,00 kn.

Organizator parkiranja će pozvati vlasnika vozila da ukloni vozilo za koje nije plaćena dnevna karta neprekidno duže od 24 sata.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 24 sata, Komunalno redarstvo će na prijedlog Organizatora parkiranja izdati nalog za premještanje vozila, na način propisan člancima 22. do 33. ovih Općih uvjeta.

Članak 15.

Iza članka 16. dodaje se glava

III. POVLAŠTENE I MJESEČNE KARTE I REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA

Članak 16.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Povlaštena i mjesečna karta ne može se izdati za javna parkirališta u zoni »0«.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi stanovanja

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - strani državljanin koja:

- ima boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te preslikom radne dozvole

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka koja obavljaju djelatnost na području Voloskog povlaštena karta može se izdati samo za parkirališta Ulica Črnikovica i plato Črnikovica.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba koja:

- obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem Ureda za Turizam izdano za svaki pojedini apartman te

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

Osobama iz ovog stavka koja obavljaju djelatnost na području Voloskog povlaštena karta može se izdati samo za parkirališta Ulica Črnikovica i plato Črnikovica.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - zaposlenik koja:

- je zaposlena u tvrtki koja obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje radnom knjižicom ili uvjerenjem tvrtke

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za ZONU »2« i parkiralište u Voloskom - Ulica Črnikovica.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik nekretnine:

- s adresom na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (boravišna pristojba, porez na kuće za odmor, komunalna naknada) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za ZONU »2« u i parkirališta u Voloskom-Ulica Črnikovica i plato Črnikovica.

Fizičkoj osobi iz stavka 1., 2., 5. i 6. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta,pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 3. i 4. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1.- 5. ovog članka dužne su početkom svake kalendarske godine dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu.

Korisnik javnog parkirališta čija povlaštena karta nije ispravna korištenje javnog parkirališta ugovara s organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 11. ovih Općih uvjeta.

Članak 17.

Članak 18. mijenja se i glasi:

Povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana bez osiguravanja parkirnog mjesta.

Povlaštena i mjesečna karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta korisnika i to:

- parkiralište Lipovica: Ulica m. Tita br. 9, 12 , 15 i 17; Stubište Lipovica; St. M. Tentora 2, 4, i 6, Ulica I. Kaline

- parkiralište F. Peršića: Ulica F. Peršića, Ulica m. Tita 54 - 78 i 33 - 69, Ulica A. Šenoe 5 , Stubište M. Krleže, Stubište Dražica)

- parkiralište Spinčićeva ulica i Kumičićeva ulica (osim dijela uz tržnicu): Spinčičeva ulica; M. Balote, A. Šenoe 7, Ul. 9. rujna, M. Tita od 71 do 79 i od 80 do 88, M. Krleže 6 i 8; Kumičićeva ulica, Ulica D. Gervaisa, Ul. Križišće, Ul. B. Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, Put u Bregi, Ulica E. Bošnjaka

- parkiralište Ulica V. Cara Emina i Ulica Zert: Ulica V. C. Emina, Ul. Zert i Ul. m. Tita od 90 - 118; 81 - 103

- Parkiralište Rakovčeva ulica: Rakovčeva ulica, Put Vrutki, Veprinački put 2 - 14; 1-7

- Parkirališta Ulica m. Tita (od Hotela Palace do Punta Kolove): Ulica m. Tita od kbr. 144 do 222; 119-171, Ortelova ulica

- Parkiralište kraj hotel Imperial: (Ulica V. Nazora, Ulica Poginulih hrvatskih branitelja)

- Volosko - Ulica A. Štangera:, Ulica A. Štangera; Ulica Dr. Andrije Mohorovičića kbr 2-18, S. R. K. Jeretova kbr. 1, 3, 4, 5 i 7, St. Baredine kbr. 2, 4, Vološćanskih kapetana

- Volosko Ulica I. Poščića (Ulica I. Poščića)

- Volosko - Ulica Črnikovica, Plato Črnikovica i Obala F. Supila (Stubište Baredine br. 2, 4 i 6, Obala Frana Supila, Ulica Črnikovica, Ulica Skradinj, Brajdica, Put uz Dol kbr. 1 - 15 i 2, 4, Stube R. K. Jeretova

- parkiralište Dražina: (Ika).

Članak 18.

U članku 19. stavak 1. alineja 2 mijenja se i glasi:

- Pravna i fizička osoba iz članka 17. stavka 3., 4. i 6. - 350,00 kuna mjesečno po vozilu.

Članak 19.

Članak 20. mijenja se i glasi

Na javnim parkiralištima iz članka 2. ovih Općih uvjeta može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto sljedećim korisnicima

1. bez naknade maksimalno 1 parkirno mjesto

- diplomatskim i konzularnim predstavništvima

- zdravstvenim ustanovama (za vozila hitne medicinske pomoći) te drugim javnim ustanovama

2. uz naknadu

- svaka pravna ili fizička osoba

Zahtjev za rezervaciju upućuje se organizatoru parkiranja koji za rezervaciju mora zatražiti i suglasnost Gradskog poglavarstva.

Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom i postavlja element blokade, a ključeve predaje korisniku.

Od trenutka preuzimanja ključeva, za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta odgovoran je korisnik.

Članak 20.

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi

Pravna ili fizička osoba iz članka 20. stavka 1. točke 2. plaća naknadu po rezerviranom parkirnom mjestu u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »1« i »2« odnosno 4.500,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »0«.

Članak 21.

U člancima 7., 20., 33. i 34. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »gradonačelnik« u odgovarajućim padežima.

Članak 22.

Iza članka 21. Glava V. postaje glava IV., iza članka 33. glava VI. postaje glava V., a iza članka 36. glava VII. postaje glava VI.

Članak 23.

Ove izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. 1. 2010. godine.

Klasa: 340-01/09-01/45

Ur. broj: 2156/01-02-01-09-1

Opatija 15. prosinca 2009.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr