SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

94.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 14. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 8. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama
te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u Gradu Malom Lošinju u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama iz članka 1. smatraju se:

. obavezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta,

. zaštita od erozije,

. sprečavanje zakorovljenosti,

. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,

. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,

. primjena metoda ekološke poljoprivrede.

Članak 3.

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:

. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

. ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke, te vremena i načina ispaše,

. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,

. određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta na području cijelog Grada Malog Lošinja,

. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite erozije na tom zemljištu.

Članak 4.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici i vinogradi.

Poljoprivredno zemljište čestice unutar građevinskog područja površine preko 1000 m i zemljište izvan građevinskog zemljišta planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u Katastru označene kao poljoprivredna kultura, mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti od konačnosti akata kojim se odobrava gradnja.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 5.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

. održavanje živica i međa,

. održavanje poljskih putova,

. uređivanje i održavanje kanala,

. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 6.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i orezivati.

Živice uz poljske putove odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba poljskog puta odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela živica se mora orezivati na način da njena visina ne prelazi 1 m.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu, na način da spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Vlasnički odnosi glede živica posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09).

Članak 7.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi. Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.

Članak 8.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 9.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među. U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09).

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti ili otežavati poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.

Članak 10.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta višegodišnjim raslinjem, posebno u blizini međa kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu.

Članak 11.

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članaka 4. stavak 1. ove Odluke kao i sadnja drvoreda na istom, naročito uz poljske putove.

Članak 12.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipavati poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalom.

Članak 13.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

. provoditi postupke za sprečavanje pojave i širenja biljnih bolesti i štetočinja na svom bilju, poljoprivrednom zemljištu i objektima na način propisan Zakonom o zaštiti bilja (»Narodne novine« broj 70/05), a posebno su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe, i dr.) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad kako bi se spriječile moguće zaraze,

. ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja obavezno uništiti, odnosno odlagati sukladno prema uputama proizvođača.

Članak 14.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova životnog okoliša. Upravo stoga potiče se ekološka poljoprivredna proizvodnja kao jedna agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

IV. ZAŠTITA OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I DRUGOM ZEMLJIŠTU

Članak 15.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i ovlaštenici istih dužni su:

. održavati i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske putove,

. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima najkasnije do 1. 6. tekuće godine,

. sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem.

Članak 16.

Radi sprječavanja požara na šumskom zemljištu vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su:

. suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja živica, međa, poljskih putova, kanala i šuma odstraniti, a ostatke nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini,

. održavati i čistiti poljske i šumske putove najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz vatrogasnih vozila,

. napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko to nije učinjeno, omogućiti Hrvatskim šumama d.o.o. da one to učine na svoj trošak uz prethodno pribavljenu suglasnost vlasnika i korisnika šuma, te Grada Malog Lošinja.

Članak 17.

Radi sprečavanja požara na drugim površinama vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su:

. sprječavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta,

. uredno održavati živice,

. ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čišćenja istih površina, na način propisan od Grada Malog Lošinja, a za državne šume Zakonom o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06).

Članak 18.

Biljne ostatke zabranjeno je u periodu od 1. 5. do 1. 10. tekuće godine spaljivati na otvorenom, odnosno u periodu koji odredi Javno vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja.

V. NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite od požara te djelatnik Grada Malog Lošinja nadležan za poljoprivredu.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

Novčanom kaznom od 200,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik, a od 200,00 kn do 2.500,00 kn fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik, za prekršaj ako:

. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

. iskorištava pašnjake protivno ovoj Odluci,

. preore livadu, pašnjak ili neobrađene površine na strmim zemljištima i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama,

. ne izvrši obvezu zatravljivanja strmog zemljišta,

. skida humus, odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta,

. proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje višegodišnjih nasada na strmim zemljištima,

. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova na način da se omogući prirodni tok oborinskih voda,

. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

. ne odstrani suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja živica, međa, poljskih putova, kanala i putova na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,

. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura (preko 5 m) koje zasjenjuju susjedne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,

. ne održava zelene ograde na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,

. ne održava i ne uređuje međe, zelene ograde i poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,

. ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila,

. protivno zabrani iz članka 16. spaljuje biljne ostatke na otvorenom,

. ne održava i ne uređuje zemljišne međe i zelene ograde tako da budu vidljivo označene te očišćene od korova i raslinja.

Novčanom kaznom od 200,00 kn do 1.500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 21.

Novčanom kaznom od 200,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik, a od 200,00 kn do 2.500,00 kn fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojeg je vlasnik ili ovlaštenik.

Novčanom kaznom od 200,00 kn do 1.500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati na području Grada Malog Lošinja odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/96).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-02/07-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-09-6

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=10005&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr