SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

92.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj 8. prosinca 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra dio nekretnine pod oznakom k.č.br. 692, upisana u zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 1 m2, budući da predmetni dio nekretnine u naravi ne predstavlja javno dobro, već dio kuće sagrađene na k.č.br. 693 k.o. Mali Lošinj - grad, i koja površina se prema Parcelacijskom elaboratu br. 100/09. od 21. 9. 2009. god. pripaja k.č.br.-u 693 k.o. Mali Lošinj - grad, sukladno Rješenju kojim se utvrđuje građevinska čestica br. klase UP/I 350-07/08-02/16 , ur. broj 2170/1-07- 05/1-09-9 od 19. 5. 2009. god.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke, Parcelacijskog elaborata br. 100/09. od 21. 9. 2009. i Ugovora o kupoprodaji predmetnog dijela zemljišta izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na dijelu predmetne čestice, te provesti navedeni Parcelacijski elaborat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/09-01/85

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=10005&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr