SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

90.

Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Malog Lošinja (dalje: Vijeće) te se uređuje djelokrug rada, utvrđuje broj članova Vijeća, mandat, postupak sazivanja sjednica, način rada i druga pitanja u svezi s radom Vijeća.

Članak 2.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području grada Malog Lošinja putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

Posebnom Odlukom Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja imenovat će predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća.

Članak 4.

Mandat predsjednika, zamjenika predsjenika i članova Vijeća traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan, te ukoliko bude razrješen prije isteka mandata, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja imenovat će novog člana Vijeća, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata članova Vijeća imenovanih u redovitom postupku iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Prvu konstitutivnu sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom, te potpisuje odluke koje donosi Vijeće.

Zamjenik predsjednika Vijeća zamjenjuje predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

U slučaju istovremene spriječenosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, sjednicom Vijeća predsjedava član Vijeća kojeg ovlasti predsjednik Vijeća.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi.

Članak 6.

Sjednica Vijeća saziva se pisanim putem.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima za raspravu dostavlja se članovima Vijeća, najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Vijeća u slučajevima kada zahtjevaju opravdani razlozi, odnosno kada se radi o stvarima hitne prirode može sazvati sjednicu telefonskim putem i u kraćem roku određenom u stavku 1. ovog članka, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici, te predati materijal uz predloženu točku dnevnog reda.

U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavjestiti predsjednika Vijeća da ne može biti nazočan sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

Predsjednik Vijeća može u rad Vijeća uključiti i na sjednice pozivati i druge osobe, odnosno stručnjake iz pojedinih područja, a koja mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i za njegovo ostvarivanje.

Osoba koja bude po pozivu predsjednika Vijeća iz stavka 1. ovog članka, nazočna na sjednici može sudjelovati u raspravi o svim pitanjima, ali je izuzeta od odlučivanja.

Članak 9.

O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik koji sadržava vrijeme održavanja sjednice, imena prisutnih, dnevni red, donesene odluke, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu i bitne naglaske rasprave.

Zapisnik se dostavlja članovima Vijeća i ostalim zainteresiranim osobama, s pozivom i materijalom za iduću sjednicu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 10.

Svaki član Vijeća ima pravo tražiti da se u zapisnik izdvoji njegovo osobno mišljenje o pojedinom pitanju na dnevnom redu sjednice.

Član Vijeća može to mišljenje u pisanom obliku priložiti zapisniku.

Članak 11.

Na prvoj idućoj sjednici Vijeća ovjerava se zapisnik s prethodne sjednice, a svaki član Vijeća ima pravo dati primjedbe na zapisnik.

O utemeljenosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici Vijeća. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene i dopune. Tako izmijenjen i dopunjen zapisnik na koji nije bilo daljnjih primjedaba smatra se prihvaćenim.

Članak 12.

Ako ovom Odlukom nije uređeno drugačije, na postupanje Vijeća primjenjuje se Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/09).

Članak 13.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom Grada Malog Lošinja.

Članak 14.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/09-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-09-2

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednica
Renata Žugić, mr. pharm., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=10005&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr