SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

103.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 141/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog pro

stora (»Narodne novine« RH broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09- ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/98), u članku 1. stavku 2. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. i stavku 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 4. riječ »Poglavarstvo » zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«, a riječi »za mandatno razdoblje« zamjenjuju se riječima »na vrijeme«.

Članak 5.

U članku 7. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradsko vijeće«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 17. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 10.

U članku 19. stavcima 1., 2. i 4. riječi »Poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. alineji 5. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 12.

U članku 27. stavku 1. alineji 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/09-01/230

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr