SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

102.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/ 09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/00, 8/02 i 33/03), u članku 3. stavcima 1. i 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 3. riječi »Gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »Gradonačelniku«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 23. Odluke riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 25. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 27. stavku 1. točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga

5. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/541

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr