SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

100.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici 27. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pravo na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te studenata koje osigurava Grad Crikvenica te uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje prijevoza.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava na sufinanciranje prijevoza propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za javne potrebe (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Pod prijevozom učenika i studenata iz članka 1. ove odluke podrazumijeva se javni prijevoz autobusom od mjesta prebivališta učenika ili studenta do mjesta škole ili fakulteta i povratak od mjesta škole ili fakulteta do mjesta prebivališta, sa prijevoznikom s kojim Grad Crikvenica ima potpisan Ugovor o sufinanciranju prijevoza.

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje prijevoza osigurava se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice, redovnim učenicima osnovne škole, redovnim učenicima srednje škole i redovnim studentima fakulteta kako slijedi:

1) redovnim učenicima 5. - 8. razreda osnovnih škola Grada Crikvenice sa prebivalištem na području mjesta Selce i Dramalj,

2) redovnim učenicima srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Crikvenice (Crikvenica, Selce, Dramalj, Jadranovo) i

3) redovnim studentima fakulteta sa prebivalištem na području Grada Crikvenice (Crikvenica, Selce, Dramalj, Jadranovo).

Članak 5.

Grad Crikvenica financirati će prijevoz učenika 5.-8. razreda Osnovne škole Z.Cara koji putuju na relaciji Selce- Crikvenica-Selce i učenicima 5.-8. razrada Osnovne škole V.Nazora koji putuju na relaciji Dramalj-Crikvenica-Dramalj u iznosu od 100% mjesečne pokazne karte.

Članak 6.

Grad Crikvenica sufinancirati će prijevoz svih redovnih učenika srednjih škola koji svakodnevno putuju na relaciji iz mjesta prebivališta (Crikvenica, Selce, Dramalj, Jadranovo) do mjesta srednje škole (Crikvenica, Rijeka, Senj, Bakar, Opatija) u iznosu od 25% mjesečne pokazne karte.

Grad Crikvenica neće sufinancirati lokalni gradski prijevoz učenika u Gradu Rijeci.

Grad Crikvenica neće sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola koji za vrijeme školovanja privremeno borave u mjestu školovanja i ne putuju svakodnevno u školu sa područja Grada Crikvenice.

Članak 7.

Grad Crikvenica sufinancirati će prijevoz svih redovnih studenata koji svakodnevno putuju na relaciji iz mjesta prebivališta (Crikvenica, Selce, Dramalj, Jadranovo) do mjesta fakulteta (Rijeka, Opatija) u iznosu od 25% mjesečne pokazne karte.

Grad Crikvenica neće sufinancirati lokalni gradski prijevoz studenata u Gradu Rijeci.

Grad Crikvenica neće sufinancirati prijevoz studenata koji za vrijeme studiranja privremeno borave u mjestu studiranja i ne putuju svakodnevno na fakultet sa područja Grada Crikvenice.

Članak 8.

Postoci iz članaka 5., 6. i 7. ove Odluke odnose se na sufinanciranje dijela troškova mjesečne pokazne karte nakon odobravanja komercijalnog popusta od strane prijevoznika.

Članak 9.

Ukupnu cijenu mjesečne pokazne karte čini umnožak dnevne cijene vozne karte prijevoznika, na relaciji putovanja učenika ili studenta, i broja dana nastave u određenom mjesecu.

Ukupna cijena mjesečne pokazne karte sastoji se iz:

a) komercijalnog popusta prijevoznika u postotku od pune cijene mjesečne pokazne karte iz stavka 1. ovoga članka,

b) sufinanciranja dijela troškova mjesečne pokazne karte od strane Grada Crikvenice u skladu sa člankom 8. ove Odluke,

c) sufinanciranja preostalog dijela troškova mjesečne pokazne karte od strane učenika ili studenta.

Članak 10.

Osnovna škola Z. Cara i Osnovna škola V.Nazora dužne su dostaviti Odjelu popis s imenima i adresama prebivališta učenika koji imaju pravo na financiranje prijevoza u skladu sa člankom 4. točka 1. i člankom 5. ove Odluke u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Osnovna škola Z. Cara i Osnovna škola V.Nazora dužne su dostaviti Odjelu popis iz stavka 1. ovoga članka početkom svake školske godine kako bi učenici koji imaju pravo na financiranje prijevoza mogli nastaviti korištenje tog prava.

Članak 11.

Odjel će objaviti Javni poziv za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Svi učenici i studenti koji su se već javili na Javni poziv za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prijevoza objavljen u »Novom listu« i na web stranici Grada Crikvenice 30. kolovoza 2009. g., i koji su predali svu potrebnu dokumentaciju, nisu se dužni ponovno javljati na Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, u pravilu, vrijedi:

- za učenike - do konca školske godine, odnosno do 30. lipnja,

- za studente - do konca akademske godine, odnosno do 31. srpnja.

Članak 13.

Redovni učenik srednje škole i redovni student, korisnik prava na sufinaciranje prijevoza, dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, početkom svake školske odnosno akademske godine.

Članak 14.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole i studenata u skladu sa člankom 4. točka 2. i 3. i člankom 6. i 7. ove Odluke utvrđuje se javljanjem na Javni poziv iz članka 11. ove Odluke.

U slučaju da učenici i studenti propuste rok za javljanje na Javni poziv iz prethodnog stavka ovoga članka, pravo na sufinanciranje prijevoza mogu ostvariti i naknadnim podnošenjem zahtjeva Odjelu, uz predočenje i dostavu odgovarajuće dokumentacije potrebne za ostvarivanje tog prava.

Ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza temeljem Javnog poziva iz stavka 1. ovoga članka i temeljem zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca nakon proteka 15 dana od dana zaključenja Javnog poziva odnosno prvog dana sljedećeg mjeseca nakon proteka 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 15.

O ostvarivanju prava na sufinanciranje prijevoza Odjel će podnositelje zahtjeva pismeno obavijestiti.

Članak 16.

Učenik ili student je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza, Odjel će o svakoj promjeni izdati novu obavijest.

Članak 17.

Učenik ili student koji je ostvario pravo na sufinanciranje prijevoza propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo na sufinanciranje koje mu ne pripada,

- ostvario pravo na sufinanciranje zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak prava za koju je znao ili je morao znati.

Članak 18.

Odjel će raspisati javni natječaj za izbor prijevoznika koji će obavljati prijevoz učenika i studenata u skladu sa člankom 3. ove Odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do izbora prijevoznika temeljem javnog natječaja iz stavka 1. ovog članka Grad Crikvenica potpisati će Ugovor o sufinanciranju prijevoza sa postojećim prijevoznikom »Autotrans« d.o.o. iz Rijeke.

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 600-01/09-01/80

Ur. broj: 2107/01-01-09-3

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

Gradsko vijeće

Predsjednik Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr