SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

99.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici 27. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Crikvenica, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za javne potrebe (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Grad) ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Pravo na pomoć iz ove Odluke nema samac niti član obitelji koji:

a) se može sam uzdržavati,

b) ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa koji uređuju obiteljske odnose,

c) ne želi ostvarivati pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

d) može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 4.

Ukoliko Grad osigurava pomoć u većem opsegu odnosno u većem iznosu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska, Centar za socijalnu skrb Crikvenica (u daljnjem tekstu: Centar) i Grad sklopit će ugovor kojim će urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti Centru, na osnovu ugovora koji sklapa s Centrom.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 10. ove Odluke (pomoć i njega u kući i slično) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovu ugovora.

U slučaju kada Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje odnosno visinom sredstava u Proračunu Grada Crikvenice.

II. Korisnik socijalne skrbi

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada.

III. Uvjeti (kriteriji) za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 10. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

a) Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na stalnu pomoć,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

b) Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

- samac do 1.800,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.600,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.400,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 4.200,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava se za 700,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

IV. Prava iz socijalne skrbi

Članak 10.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i to:

1.3.1. Pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje otpadnih voda,

1.3.2. Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća,

1.3.3. Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade,

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

3. Pravo na pomoć i njegu u kući,

4. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,

5. Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad,

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Radost«,

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara

8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara

9. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

10. Stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima

11. Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

12. Sredstva za najam stanova u okviru Stambene zajednice Dječjeg doma »Izvor« Selce

13. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

14. Sredstva za programe humanitarnih i socijalnih udruga

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 11.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) Korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 12.

Najmoprimac iz članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz članka 11. stavka točke 1. i 2. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog kućanstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika korisnika starosne mirovine, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno, ili

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili

c) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Članak 13.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine odnosno slobodno ugovorene podnajamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke u visini 50% iznosa najamnine odnosno podnajamnine.

Članak 14.

Najmoprimac iz članka 11. stavka 1. točke 3. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na pomoć za troškove najamnine, ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obiteljii stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine iz članka 11. stavka 1. točke 3. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) Korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) osoba koja temeljem ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti Korisnik koji na temelju rješenja Centra ostvaruje socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć.

Članak 16.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za korisnike iz članka 15. ove Odluke, utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se Korisnik za iznos pomoći oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije.

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluge:

1. vode i odvodnje otpadnih voda,

2. odvoza kućnog smeća,

3. komunalne naknade.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako:

1) koristi stan koji ima veći standard od jedne sobe po članu obitelji (izuzev supružnika kojima pripada jedna soba) i umirovljenika, pod uvjetom da umirovljenik stanuje u tom stanu najmanje deset godina neprekidno,

2) stan ili dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.

1.3.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje otpadnih voda

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje otpadnih voda Korisnik može ostvariti ukoliko ispunjava uvjete iz članka 17.

U slučaju udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Korisnik ima pravo na besplatno korištenje do 3 m3 vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu obitelji.

1.3.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća Korisnik može ostvariti ukoliko ispunjava uvjete iz članka 17.

U slučaju udovoljavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Korisnik ima pravo na potpuno oslobođenje od podmirenja troškova odvoza kućnog smeća.

1.3.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade Korisnik može ostvariti ukoliko ispunjava uvjete iz članka 17.

U slučaju udovoljavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Korisnik ima pravo na potpuno oslobođenje od podmirenja troškova komunalne naknade.

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz članka 10. stavka 1. točke 1., podtočke 1.1., 1.2. i 1.3. ove Odluke nema korisnik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili drugu kuću ili stan, te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 22.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti Korisnik koji je tijekom godine zbog nepredviđenih i iznenadnih situacija (tragični događaj, smrt u obitelj, teška bolest i sl.) došao u izuzetno teške materijalne i socijalne prilike.

Odluku o visini jednokratne novčane pomoći donosi Gradonačelnik.

3. Pravo na pomoć i njegu u kući

Članak 23.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti Korisnik kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava sljedeće uvjete, i to:

1) ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet,

2) ako pružanje pomoći i njege nije osigurala ugovorom o doživotnom uzdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju,

3) ako ne može to pravo ostvariti temeljem rješenja Centra.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Crikvenica iznosi maksimalno 1 sat dnevno (bez nedjelje).

Članak 24.

Pravo na pomoć i njegu u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

4. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta

Članak 25.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju sva novorođena djeca čiji roditelji u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište na području Grada Crikvenice.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje se na način da se roditeljima dodjeljuje pomoć u iznosu od 1.500 kn.

5. Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad

Članak 26.

Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad može ostvariti dijete u dobi do 6 mjeseci života, ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet korištenja doplatka za djecu.

Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad ostvaruje djete po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne medicinske sestre Doma zdravlja PGŽ.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Radost«

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u Dječjem vrtiću »Radost« (redovni programi) može ostvariti dijete ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka, razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovnog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića »Radost« koju plaćaju roditelji.

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnim školama V. Nazora i Z. Cara, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Troškove marende iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika u osnovnim školama V. Nazora i Z. Cara, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

Troškove nabave udžbenika iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu cijene udžbenika za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune cijene udžbenika za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

9. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

Članak 30.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redovni učenik srednje škole i redovni student, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Troškove prijevoza iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu mjesečne vozne karte za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne vozne karte za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu (100%) ostvaruju učenici srednje škole i studenti, djeca poginulih branitelja iz domovinskog rata, bez obzira na uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza učenika i studenata, u pravilu, vrijedi:

- za učenike - do konca školske godine, odnosno do 30. lipnja,

- za studente - do konca akademske godine, odnosno do 31. srpnja.

Članak 32.

Redovni učenik srednje škole i redovni student, korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, početkom svake školske odnosno akademske godine.

10. Stipendije učenicima i studentima

Članak 33.

Pravo na stipendije imaju učenici i studenti koji moraju ispunjavati posebne uvjete iz Pravilnika o dodjeli stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

11. Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Članak 34.

Pomoć djeci s teškoćama u razvoju može se ostvariti u okviru sredstava koja su definirana u Proračunu Grada Crikvenice kroz razne načine (sufinanciranje prijevoza, nabava opreme, liječnička njega, specifični programi za pomoć djeci s teškoćama u razvoju, itd.).

12. Sredstva za najam stanova u Stambenoj zajednici Dječjeg doma »Izvor« Selce

Članak 35.

Sredstva za najam dva stana u okviru Stambene zajednice koja, nakon završetka srednje škole, koriste djeca iz Dječjeg doma »Izvor« Selce, a koja nemaju mogućnosti vratiti se svojoj obitelji, financirat će Grad Crikvenica.

13. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

Članak 36.

Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Crikvenica, korisnici mirovine bez obzira na osnovu primanja mirovine, mogu ostvariti pravo na jednokratne isplate (božićnica ili sl.), ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu.

Dodatne uvjete i kriterije za ostvarenje prava za pomoć te visinu novčane pomoći za umirovljenike utvrđuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

14. Sredstva za programe humanitarnih i socijalnih udruga

Članak 37.

Sredstva za redovnu djelatnost i programe humanitarnih i socijalnih udruga osigurana su i utvrđena Proračunom Grada Crikvenica.

V. Nadležnost i postupak

Članak 38.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, obiteljskog liječnika te putem Centra.

Članak 39.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Gradonačelnik može, na prijedlog Odjela, odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka Gradonačelnik imenuje komisiju.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 40.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, u pravilu do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti s ostvarivanjem prava, osim u slučaju iz članka 22., 25. i 26. ove Odluke.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 41.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 42.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, u pravilu, svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, utvrditi i kraći rok od roka određenog u stavku 1. ovoga članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 43.

Odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 44.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 45.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 46.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/05, 53/07, 53/08 i 13/09).

Klasa: 550-01/09-01/82

Ur. broj: 2107/01-01-09-3

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

Gradsko vijeće

Predsjednik Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr