SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD BAKAR

54.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Bakar (u daljnjem tekstu Grad), uvjeti i način njihova ostvarenja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarenje tih prava.

Članak 2.

Poslove u vezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Ured gradonačelnika.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada, ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Sukladno stavku 1. ovog članka pravo na pomoći iz ove Odluke nema samac niti član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima ( ako je obveznik uzdržavanja to u mogućnosti),

- ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o uzdržavanju,

- ne želi ostvariti pomoć putem Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar), zbog izbjegavanja obveze da Ministarstvo rada i socijalne skrbi na temelju rješenja o ostvarivanju pomoći za uzdržavanje ili stalnog smještaja upiše zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovu vlasništvu,

- ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako Centar utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu Zakon), većeg broja djece i sl.,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi korisniku ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

Članak 4.

Ukoliko Grad osigurava pomoć u većem opsegu odnosno u većem iznosu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska, Centar i Grad sklopit će ugovor kojim će urediti međusobna prava, obveze i odgovornost.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti Centru, na osnovu ugovora koji sklapa s Centrom.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 12. ove Odluke (prehrana i sl.) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovu ugovora.

Broj prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad može biti ograničen programom kojim se predviđa njihovo financiranje.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je člankom 10. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada i uredno podmiruju obveze prema Gradu.

III. UVJETI (KRITETIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJLANE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet.

1. Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć, pod uvjetom da je to pravo utvrdio Centar ovisno o prihodima temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

- samac do 1.300,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.200,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.000,00 kuna,

- četveročlana obitelj do 3.600,00 kuna,

- peteročlana obitelj do 4.300,00 kuna,

- šesteročlana obitelj do 4.800,00 kuna,

- ako obitelj ima više od šest članova cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kuna.

- iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka uvjet prihoda za samohranog roditelja iz podstavka 2. do 6. povećava se za 30%.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi, rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos kojim na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. Poseban uvjet

Članak 10.

Posebne uvjete ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (oštećenje organizma najmanje 20%),

3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (oštećenje organizma najmanje 20%),

4. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5. dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca usvojenici i pastorčad iz stavka 1. ovoga članka izjednačena su.

Članak 11.

Djeca iz članka 10. ove Odluke u skladu s odredbama ove Odluke mogu ostvariti po satusu kao posebnom uvjetu (bez obzira na uvjet prihoda):

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

2. pravo na besplatan boravak djece u jaslicama i vrtićima,

3. pravo učenika osnovnih škola na podmirenje troškova marende,

4. pravo na prehranu u produženom boravku,

5. pravo učenika srednjih škola i studenata na besplatan gradski i prigradski prijevoz.

Ostale osobe koje ispunjavaju poseban uvjet iz članka 10. ove Odluke mogu ostvariti samo pravo na besplatan gradski i prigradski prijevoz.

IV. VRSTE PRAVA KOJA SE OSTVARUJU U GRADU

Članak 12.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja;

1.1. pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine,

1.2. pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije.

2. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta;

3. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi do 12 mjeseci života;

4. pravo na podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima;

5. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika u osnovnim školama;

6. pravo na podmirenje troškova prehrane u produženom boravku organizirano u osnovnim školama;

7. pravo na pomoć u prehrani (bon za prehranu);

8. pravo na gotov obrok;

9. pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza;

10. pravo na podmirenje pogrebnih troškova;

11. pravo na smještaj u psihijatrijsku bolnicu ili sličnu ustanovu;

12. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.

Osim prava utvrđenih u stavku 1. ovoga članka ovom se Odlukom utvrđuju i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola za kupnju školskih knjiga,

2. pomoć za prijevoz osoba s invaliditetom,

3. pomoć roditeljima predškolske djece koja koriste usluge dječjih vrtića

za djecu s posebnim potrebama,

4. jednokratne novčane pomoći,

5. druge pomoći u skladu sa socijalnim programom Grada, te općim i drugim aktima Grada.

Odluke kojima se uređuju kriteriji za dodjelu pomoći iz stavka 2. ovog članka kao i visinu novčanog iznosa pojedinog oblika pomoći donijeti će Gradonačelnik.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć pri podmirenju dijela troškova najamnine

Članak 13.

Pravo na pomoć pri podmirenju dijela troškova stanovanja imaju pod uvjetima iz ove Odluke korisnici stanova koji imaju:

- status najmoprimca kao korisnici stanova koji plaćaju zaštićenu najamninu,

- status najmoprimca kao korisnici stana koji plaćaju slobodno ugovorenu najamninu.

Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na pomoć pri podmirenju dijela troškova stanovanja, pod uvjetom da ispunjavaju jedan od ovih uvjeta.

1. socijalni uvjet - stalna novčana pomoć,

2. uvjet prihoda.

Članak 14.

Najmoprimac nema pravo na pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine:

a) ako stanuje u stanu većem od sljedećih mjerila i obilježja pripadajućeg stana:

- za samca garsonijera ili jednosobni stan do 25 m2,

- za dvočlanu obitelj jednosobni ili jednoipolsobni stan do 35 m2,

- za tročlanu obitelj jednoipolsobni ili dvosobni stan do 45 m2,

- za četveročlanu obitelj dvosobni i trosobni stan do 55 m2,

- za peteročlanu obitelj i veću obitelj dodaje se na svakog člana obitelji još po 5 m2,

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam;

c) ako korisnik ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene;

d) ako nema ugovora o najmu stana (u kojem moraju biti navedeni svi članovi obitelji).

Članak 15.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 13. stavak 1. točka 1. i 2. ove Odluke na način da se najmoprimcu, potpisniku ugovora o najmu nadoknađuje svota navedena u ugovoru o najmu, a u visini 50% iznosa ugovorene najamnine.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova s osnova ugovorene najamnine iz članka 13. stavak 1. točka 1. i 2. ove odluke utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u pravilu do petnaestog dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

1.2. Pravo na podmirenje troškova električne energije

Članak 16.

Pravo na pomoć za troškove električne energije može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. ove odluke .

Članak 17.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za korisnike iz članka 16. utvrđuje Gradonačelnik.

2. Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta

Članak 18.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b) uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon - bona i to u iznosu čiju visinu utvrdi Gradonačelnik.

3. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 19.

Pravo na besplatnu prehranu može ostvariti dijete do 12 mjeseci života po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne sestre ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

Postupak za ostvarenje prava na besplatnu prehranu dojenčadi pokreće se u pravilu putem odabranog liječnika pedijatra i patronažne službe koja djeluje na području Grada, a ostvaruje se u ljekarnama na području Grada.

4. Pravo na podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti dijete ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet iz članka 10.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 1. ovog članka razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića »Bakar«.

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende u osnovnim školama

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnim školama može ostvariti učenik ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a. socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b. uvjet prihoda,

c. poseban uvjet iz članka 10.,

d. uvjet korištenja doplatka za djecu.

Troškove marende iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad i to kako slijedi:

- u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet,

- u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu u skladu s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

- u 100% iznosu pune mjesečne cijene za učenike osnovne škole smještenih u udomiteljsku obitelj na temelju rješenja Centra.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku učenika organiziranom u osnovnim školama

Članak 22.

Pravo na podmirenje troškova prehrane u produženom boravku organiziranom u osnovnim školama na području Grada može ostvariti učenik ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a. socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b. uvjet prihoda,

c. poseban uvjet iz članka 10.,

d. uvjet korištenja doplatka za djecu.

Troškove produženog boravka iz stavka 1. ovog članka snosi Grad i to kako slijedi:

- u 100 % iznosu mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet; uvjet prihoda i poseban uvjet,

- u iznosu od 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu u skladu s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

- u 100% iznosu pune mjesečne cijene za učenike osnovne škole smještenih u udomiteljsku obitelj na temelju rješenja Centra.

7. Pravo na pomoć u prehrani (bon za prehranu)

Članak 23.

Pravo na pomoć u prehrani može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a. socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b. uvjet prihoda.

Pravo na pomoć u prehrani ostvaruje se u naravi kupnjom živežnih namirnica i artikala mješovite robe široke potrošnje u vrijednosti bona kojeg izdaje nadležno upravno tijelo.

Visinu iznosa bona za prehranu utvrđuje Gradonačelnik - prema broju članova obitelji.

8. Pravo na gotov obrok

Članak 24.

Pravo na pomoć u prehrani - gotov obrok može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a. socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b. ako je potpuno nesposobna za rad.

U jednoj obitelji može se odobriti pravo na gotovi obrok u pravilu za najviše četiri člana obitelji.

O broju korisnika prava na gotov obrok u pojedinom mjesecu odlučuje Ured gradonačelnika.

Korisnik koji ostvaruje pravo na pomoć u prehrani - bon za prehranu ne može ostvariti pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka.

9. Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza može ostvariti samac i obitelj, odnosno predstavnik obitelji kako slijedi:

a) ako ispunjava socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b) ako ispunjava uvjet prihoda - ostvaruje pravo na pomoć u iznosu 50 % od cijene vozne karte.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza nema radno sposobna osoba, ako se uredno ne prijavljuje na zavod za zapošljavanje (muškarac mlađi od 60 godina, a žena mlađa od 55 godina).

Obitelj može ostvariti samo jednu mjesečnu voznu kartu - predstavnik obitelji.

Odredbe iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na redovite učenike srednjih škola i redovite studente koji to pravo ostvaruju sukladno odredbi članka 12. stavak 2. točka 2. ove Odluke.

Članak 26.

Pravo na besplatni prijevoz može ostvariti darivatelj krvi i to:

- muškarac s 40 ili više darivanja,

- žena s 25 ili više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom (ispravom) Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik iz članka 25. i 26. ove Odluke može ostvariti isključivo na linijama javnog prijevoza od mjesta stanovanja do grada Rijeke.

Članak 28.

Pravo na besplatni javni prijevoz mogu ostvariti:

1. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma - sukladno zakonu),

2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

3. dijete, udovica ili roditelj, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

4. ratni i civilni invalidi iz zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5. slijepe i gluhe osobe,

6. osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

7. osobe oboljele od multiple skleroze,

8. dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,

9. ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 70% i više),

10. ako se radi o nepokretnim osobama, vozna karta može glasiti umjesto na predstavnika obitelji, na ime nekoga od ostalih članova obitelji.

11. slijepe osobe i osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost imaju pravo na kartu za pratitelja.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik, može ostvariti na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza nema Korisnik, ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Članak 29.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza u pravilu vrijedi:

- za učenike srednjih škola od 1. rujna do 30. lipnja,

- za studente do 1. listopada do 30 srpnja,

- za ostale korisnike od podnošenja zahtjeva do konca kalendarske godine.

Članak 30.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je radi produljenja, odnosno nastavka korištenja tog prava predočiti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava protekom svake kalendarske godine tj. do 15. siječnja, a za učenike srednjih škola i studente početkom školske ili akademske godine.

10. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i ukop) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a. socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b. ako je potpuno nesposobna za rad.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti osoba - poznanik umrlog u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, odnosno osoba iz članka stavka 2. ovoga članka ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili drugih izvora ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obvezno pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili posmrtnom uzdržavanju).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelji ili rodbini pokojnika, odnosno osobi iz stavka 2. ovoga članka naknadi plaćanje računa za osnovne pogrebne usluge.

11. Pravo na smještaj u psihijatrijsku bolnicu ili sličnu ustanovu

Članak 32.

U psihijatrijsku bolnicu ili sličnu ustanovu socijalne skrbi može se na teret Grada smjestiti socijalno ugrožena osoba - kronični psihijatrijski bolesnik i psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnik temeljem nalaza i mišljenja psihijatra ako ispunjava:

a. socijalni uvjet - pravo na stalnu pomoć,

b. uvjet prihoda.

Korisnik - samac iz stavka 1. ovoga članka koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je nakon što zadrži dio prihoda za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.

Visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.

Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje se ugovorom koji Korisnik sklapa s psihijatrijskom bolnicom ili sličnom ustanovom.

Članak 33.

Izuzetno od odredbe iz članka 32. ove Odluke u psihijatrijsku bolnicu može se smjestiti i ovisnik o opojnim drogama ako ispunjava uvjet prihoda.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka cenzus prihoda određuje se u dvostrukom iznosu od cenzusa prihoda u članku 9. stavak 1. ove Odluke.

Troškove smještaja Korisnika iz stavka 1. ovoga članka podmiruje Grad u 50% iznosu od pune mjesečne cijene smještaja, a preostalih 50% podmiruje Korisnik temeljem ugovora koji sklapa s Psihijatrijskom bolnicom.

U Psihijatrijsku bolnicu može se pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, istovremeno smjestiti 1 (jednog) korisnika.

13. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

Članak 34.

Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti umirovljenik s prebivalištem na području Grada Bakra pod uvjetom da mu mirovina ne prelazi iznos od 1.200,00 kuna mjesečno. U mjesečni iznos uračunava se i zaštitni dodatak.

1. Umirovljenici 1. skupine - čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno,

2. Umirovljenici 2. skupine čija mirovina od 1.001,00 do 1.200,00 kuna mjesečno.

Visinu novčane pomoć po skupinama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku mjesečni iznos pomoći doznačuje putem pošte ili banke do petnaestog u mjesecu za protekli mjesec.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 35.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Članak 36.

Zahtjev se podnosi nadležnom upravnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom ostvarenja prava podnositelj je dužan predočiti sljedeće dokaze:

- potvrdu o mjestu prebivališta, izdanu od MUP PU za sve članove obitelji,

- dokaz o državljanstvu - presliku domovnice ili drugi dokument o hrvatskom državljanstvu,

- dokaze o prihodima iz članka 9. ove Odluke,

- izvod iz matice rođenih za maloljetnu djecu,

- potvrdu o redovitom pohađanju škole ili fakulteta,

- ovjerenu prijavu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili presliku radne knjižice za nezaposlene članove domaćinstva,

- rješenje o invaliditetu za podnositelje zahtjeva koji to pravo ostvaruje putem posebnih uvjeta iz članka 10. i 11.,

- Potvrdu MUP - PU Rijeka da obitelj nema u vlasništvu registrirano motorno vozilo,

- Izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost podataka danih uz zahtjev.

Nadležno upravno tijelo može odlučiti da se posebno ispitaju činjenice i okolnosti koje su odlučne za ostvarivanje prava (posjetom obitelji podnositelja zahtjeva nadležne osobe Centra ili na drugi prikladan način).

Članak 37.

Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno do dvadesetog dana u mjesecu prije mjeseca u kojem se ostvaruje pravo.

Pravo se ostvaruje u pravilu od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Ured gradonačelnika može odlučiti da korisnik ostvaruje pravo i za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako za to nema administrativnih i sličnih zapreka.

Članak 38.

O ostvarivanju prava iz ove Oduke u prvom stupnju odlučuje rješenjem Ured gradonačelnika, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja Ureda Gradonačelnika odlučuje Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Primorsko- goranske županije.

Članak 39.

U tijeku ostvarivanja prava korisnici su dužni u pravilu svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput godišnje, dostaviti, predočiti dokaze o kojima ovisi ostvarivanje (daljnje korištenje) prava, ako ovom Odlukom nije za ostvarivanje pojedinih prava određen kraći rok.

Ured gradonačelnika može odrediti, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) kraći rok za dostavu dokaza.

Ako promijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb to zahtijevaju , nadležno upravno tijelo će donijeti novo rješenje.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan prijaviti nadležnom upravnom tijelu svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje prava, u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene.

Članak 40.

Ured gradonačelnika će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popisa (pregled) svih dokaza (isprava i dr.) koji se moraju predati i predočiti za ostvarivanje prava iz ove Odluke.

Članak 41.

Ured gradonačelnika ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena na temelju ove Odluke troše zakonito i svrsishodno.

Članak 42.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI . PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Odluke iz članka 12. stavak 3., članka 15. stavak 2., članka 17., članka 18. stavka 3., članka 23., članka 31. stavak 3., članka 33. stavak 2., Gradonačelnik će donijeti do 31. prosinca 2009. god.

Članak 44.

Korisnici koji su na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ-a« 24/98, 18/00, 3/01, 29/01. i 7/ 02) stekli prava iz socijalne skrbi, nastavljaju koristi ta prava, do rokova utvrđenih pojedinačnim aktima.

Članak 45.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2010. god. kada prestaje važiti Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ-a« broj 24/98, 18/00, 3/01, 29/01 i 7/02), osim odredbe iz članka 24 koja stupa na snagu 01. travnja 2010. godine.

Klasa: 022-01/09-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-09-12

Bakar, 26. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr