SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD BAKAR

53.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, te izvori sredstava iz kojih će se namiriti sredstva za slučaj oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Članak 3.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, te javne rasvjete utvrđenih programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno plaća korištenje tih objekata i uređaja.

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odnosno Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Područje Grada Bakra dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na pet zona i to:

I. ZONA - područje zone gospodarske namjene Industrijska zona Škrljevo - Kukuljanovo, zone gospodarske i infrastrukturne namjene na području k.o. Bakar, te zona gospodarske namjene Punta križa u k.o. Praputnjak

II. ZONA - ostale zone gospodarske i infrastrukturne namjene osim područja iz točke 1. ovog članka

III. ZONA - područje naselja i zona sportsko-rekreacijske namjene u naselju Bakar

IV. ZONA - područje naselja i zone sportsko-rekreacijske namjene u naseljima Hreljin (osim predjela Melnice), Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak (osim željezničke stanice Meja) i Zlobin ( osim Zlobinske drage i Zlobinskog brda)

V. ZONA - područje naselja, vikend naselja i zone sportsko - rekreacijske namjene u naseljima Plosna, Ponikve, Hreljin (predio Melnice), Zlobin (predio Zlobinska draga i Zlobinsko brdo), Praputnjak (željeznička stanica Meja) i Gornje Jelenje, građevine infrastrukture izvana zona gospodarskih i infrastrukturnih namjena, građevinskih područja naselja i zona sportsko-rekreacijske namjene.

Granice građevinskih područja naselja, zona gospodarske namjene, zona infrastrukturne namjene, zona sportsko - rekreacione namjene i zona vikend naselja određuju se prema važećem Prostornom planu uređenja Grada Bakra.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama iz članka 5. ove odluke određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 4. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 6. ove odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 8.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Rješenje obvezatno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 9.

Obveznik komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Gradonačelnika Grada Bakra i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 10.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 11.

Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa može se odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u mjesečnim obrocima ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Obveza plaćanja prve rate nastaje u roku propisanom člankom 10. st.1. ove Odluke, a ostale rate dospijevaju svaki sljedeći mjesec do 15-og u mjesecu.

Na nepravovremeno uplaćene obroke komunalnog doprinosa obračunavaju se zakonske zatezne kamate od dana dospijeća pojedinog obroka pa do dana namirenja.

Obročna otplata odobriti će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Grada Bakra s osnova komunalnog doprinosa u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

U slučaju kada obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos

komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah, a kamate se obračunavaju od dana konačnosti rješenja pa do namirenja.

Članak 12.

Gradonačelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično sljedeće obveznike plaćanja komunalnog doprinosa:

- Grad Bakar

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Bakar osnivač ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti

- objekte čija se gradnja financira iz Proračuna Grada Bakra.

Investitori koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene i imaju sjedište tvrtke na području Grada Bakra oslobađaju se plaćanja 30% obveze komunalnog doprinosa.

Invalidi Domovinskog rata sa 20% i većim invaliditetom i sudionici Domovinskog rata koji su u postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova republike Hrvatske proveli najmanje jednu godinu, oslobađaju se 90% iznosa komunalnog doprinosa za prvu stambenu jedinicu potrebnu za rješavanje stambenog problema njihove obitelji, ako ta stambena jedinica nije veća od 500,00 m3. Ako je stambena jedinica veća od 500,00 m3 obveznik plaća puni iznos komunalnog doprinosa za razliku koja prelazi 500,00 m3.

Članak 13.

Manjak sredstava komunalnog doprinosa, koji je nastao potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, namirit će se iz drugih proračunskih prihoda Grada Bakra.

Članak 14.

Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Bakar ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa:

- ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, o čemu je donijet pravomoćni zaključak o obustavi postupka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi,

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa upravno tijelo nadležno za komunalne poslove odlučuje rješenjem.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/04).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/09-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-09-14

Bakar, 26. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

 

Odluka o komunalnom doprinosu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr