SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD BAKAR

52.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju:

- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada;

- područja zona u Gradu Bakru;

- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone;

- koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;

- način obračuna i rokovi plaćanja komunalne naknade;

- nekretnine važne za Grad Bakar koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade;

- izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunama naknada je prihod proračuna Grada Bakra. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda;

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina;

3. održavanje javnih površina;

4. održavanje nerazvrstanih cesta;

5. održavanje groblja;

6. javna rasvjeta.

Članak 3.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenog prostora,

2. poslovnog prostora,

3. garažnog prostora,

4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenog građevinskog zemljišta.

II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 4.

Komunalna naknada plaća se u svim naseljima na području Grada Bakra, pod uvjetima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), (u daljnjem tekstu Zakon).

III. PODRUČJA ZONA

Članak 5.

Na području Grada Bakra utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalne naknade:

1. I. ZONA - područje zone gospodarske namjene Industrijska zona Škrljevo - Kukuljanovo, zone gospodarske i infrastrukturne namjene na području k.o.Bakar, te zona gospodarske namjene Punta križa u k.o. Praputnjak

2. II. ZONA - sve ostale zone gospodarske i infrastrukturne namjene osim područja iz točke 1. ovog članka

3. III. ZONA -područje naselja i zona sportsko - rekreacijske namjene u naselju Bakar

4. IV. ZONA - područje naselja i zone sportsko - rekreacijske namjene u naseljima Hreljin (osim predjela Melnice), Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak (osim željezničke stanice Meja) i Zlobin ( osim Zlobinske drage i Zlobinskog brda)

5. V. ZONA - područje naselja, vikend naselja i zone sportsko - rekreacijske namjene u naseljima Plosna, Ponikve, Hreljin (predio Melnice), Zlobin (predio Zlobinska draga i Zlobinsko brdo), Praputnjak (željeznička stanica Meja) i Gornje Jelenje.

Granice građevinskih područja naselja, zona gospodarske namjene, zona infrastrukturne namjene, zona sportsko - rekreacione namjene i zona vikend naselja određuju se prema važećem Prostornom planu uređenja Grada Bakra.

IV. KOEFICIJENT ZONA

Članak 6.

Za zone iz članka 5. ove Odluke utvrđuju se slijedeći koeficijenti zona (Kz):

1. I. ZONA 1,00

2. II. ZONA 0,70

3. III. ZONA 0,50

4. IV. ZONA 0,40

5. V. ZONA 0,30

V. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 7.

Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:

- stambeni prostor i prostor kojim se koriste

neprofitne organizacije, političke, sindikalne,

vjerske i dr.članske organizacije - 1,00

- garažni prostor - 1,00

- neizgrađeno građevno zemljište - 0,05

Članak 8.

Koeficijent namjene za poslovni prostor određuje se prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 9.

Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za pojedini poslovni prostor.

VI. NAČIN OBRAČUNA I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, u rokovima i po postupku propisanim Zakonom.

Članak 11.

Komunalna se naknada obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Zakonom, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Za obračun korisne površine poslovnog prostora koji nisu zatvoreni ali su natkriveni i omeđeni prema van (nadstrešnice, balkoni, lođe i sl.), a koeficijenti za obračun nisu utvrđeni Zakonom, primjenjuju se koeficijenti kao za stambeni prostor.

Članak 12.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u nastavku teksta: vrijednost boda);

2. koeficijenta zone (Kz);

3. koeficijenta namjene (Kn).

Članak 13.

Vrijednost boda utvrđuje se u iznosu 0,50 kn/m2.

Ako predstavničko tijelo ne odredi drugačiju vrijednost boda najkasnije do kraja studenog tekuće godine za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 14.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana slijedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a prestaje

istekom mjeseca u kojem je prestala postojati osnova za plaćanje.

Odredbe stavka 1. ovog članka odgovarajuće se odnose i na svaku drugu promjenu koja utječe na visinu komunalne naknade

Za nekretninu koja se nalazi na području Grada Bakra, obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 3. ove Odluke (fizička i pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvu.

Članak 15.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, s rokom dospijeća do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

VII. UVJETI ZA POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od važnosti za Grad Bakar:

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnoga predškolskoga, osnovnoga i srednjega obrazovanja;

2. kojima se koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogastva;

4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti;

5. zemljišta, zgrade i prostorije knjižnica, čitaonica, muzeja, galerija i drugih ustanova kulture kojih je osnivač Grad Bakar i za javnost otvorenih privatnih zbirki;

7. športske objekte u vlasništvu Grada Bakra, osim prostorija u kojima se obavlja poslovna djelatnost;

8. poslovni prostori za rad gradske uprave Grada Bakra.

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Članak 17.

Od obveze plaćanja komunalne naknade, na temelju pisanog zahtjeva obveznika, privremeno će se osloboditi:

1. najmoprimatelji i vlasnici stanova za stanove u kojima stanuju, pod uvjetom da ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ili pravo na subvenciju komunalnih usluga po socijalnom programu Grada Bakra, na vrijeme dok takva potreba traje.

2. vlasnici odnosno korisnici nekretnina koje se ne mogu koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama, i to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone.

3. vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostora koji se rekonstruiraju pa se uslijed obavljanja radova ne mogu koristiti, pod uvjetom da je za te radove ishođen akt nadležnog tijela temeljem koje se mogu izvoditi radovi sukladno odredbama važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, i to za vrijeme izvođenja radova.

Podnositelj zahtjeva, dužan je uz zahtjev, podnijeti dokaze iz kojih proizlazi osnovanost zahtjeva.

Članak 18.

Ako se poslovni prostor u kojem je obavljano više djelatnosti ne koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, iznos komunalne naknade, s obzirom na namjenu prostora, izračunava se prema djelatnosti koja je imala najmanji koeficijent namjene.

Ako se poslovni prostor prethodno uopće nije koristio, iznos komunalne naknade, s obzirom na namjenu, izračunava se prema djelatnosti za kakvu je taj prostor predviđen aktom nadležnog tijela temeljem kojeg je građevina izgrađena.

Članak 19.

Rješenje o privremenom, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 20.

Manjak sredstava komunalne naknade koji je nastao potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade, namirit će se iz drugih proračunskih prihoda Grada Bakra.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 14. st 3. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

Članak 22.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz članka 21. ove Odluke pokreće upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/01, 17/02, 30/03 i 02/04).

Članak 24.

Rješenja donesena ne temelju Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 17/02, 30/03 i 02/04) ostaju na snazi do promijene parametara za izračun komunalne naknade.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/09-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-09-13

Bakar, 26. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

 

Odluka o komunalnoj naknadi   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr