SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD KASTAV
13

13.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), članka 31. Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 25. ožujka 2004. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 10/03 i 26/03) u poglavlju III. točka 2. dodaje se podtočka 2.3.2. koja glasi:

»DETALJNI PLAN UREĐENJA STAMBENO - POSLOVNOG KOMPLEKSA »BRESTOVICE«

Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela stambeno - poslovnog kompleksa »Brestovice« nalazi se u građevinskom području naselja N-3, obuhvaća k.č. 8070/1, 8070/2, 8070/3 i 8071 k.o. Kastav, a površinu od cca. 0,4 ha. S južne strane zone obuhvata nalazi se dionica državne ceste čvor Diračje - Kastav (D-304) i građevinska čestica započete gradnje višestambene građevine, a sa zapadne strane nerazvrstana cesta označena kao k.č. 8420/8 k.o. Kastav.

Investitor je tvrtka »STIRPS« d.o.o. Rijeka. Namjena prostora u području obuhvata Plana je izgradnja tri stambene odnosno stambeno - poslovne građevine sa pripadajućom prometnom i ostalom komunalnom infrastrukturom. Uvjeti uređenja građevinske čestice stambene odnosno stambeno - poslovne građevine su: najveća izgrađenost iznosi 30 %, najveći broj etaža iznosi četiri nadzemne etaže, najviša visina svake pojedine građevine i nivelacione kote s obzirom na specifičnu konfiguraciju terena odredit će se nakon izvršene detaljne analize prostora u fazi izrade prijedloga Plana, parkiranje / garažiranje vozila treba riješiti unutar svake pojedine građevinske čestice, a na najmanje 20eizgrađenog dijela svake građevinske čestice moraju biti površine zelenila.

Izradom ovog Detaljnog plana uređenja regulirat će se uvjeti izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa u odnosu na postojeće stambene građevine u okolini zone obuhvata, odrediti uvjeti rekonstrukcije odnosno izgradnje prometne i ostale komunalne infrastrukture te definirati način priključenja građevina na prometnu i komunalnu infrastrukturu.«

II.

Ova II. izmjena i dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/04-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-7

Kastav, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr