SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR

25.

Na osnovi članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/ 09) te na osnovi članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 30. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće izdaje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika i četiri člana.

U vijeće iz članka 1. ove Odluke se imenuju:

1. FRANE GABRIĆ, predstavnik Općine Lopar

2. DOMINIK PAPARIĆ, predstavnik Općine Lopar

3. DRAGAN MATAHLIJA, predstavnik Općine Lopar

4. ZLATAN MARUNIĆ dip. ing., predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije

5. ARON FRANKIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

Članak 4.

Vijeće radi na sjednicama. O radu vijeća vodi se zapisnik.

Troškovi Vijeća, naknade za rad i troškovi članova Vijeća podmiruju se iz Proračuna Općine Lopar.

Članak 5.

Sjednice saziva, njima predsjeda i upravlja predsjednik, te potpisuje rješenja, zaključke i druge akte Vijeća.

Predsjednika u odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Sjednice Vijeća su pravovaljane ako im je nazočna većina članova Vijeća.

Na sjednicama Vijeća se odlučuje javnim glasovanjem. Pravovaljana je odluka za koju glasuje većina članova Vijeća.

Članak 6.

Vijeće donosi rješenja, zaključke i druge akte.

Protiv rješenje Vijeća smije se izjaviti žalba nadležnom Ministarstvu.

Članak 7.

Članovi Vijeća imenuju se za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Lopar do 2012. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/07

Ur. broj: 2169/02-01/09-04

Lopar, 30. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr