SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

96.

Na temelju članka 48. , 56. b i 56. c Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), gradonačelnik Grada Crikvenice donio je dana 19. studenoga 2009. godine

PRAVILNIK
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika Gradske uprave Grada Crikvenice (u nastavku teksta: službenici), osim pitanja uređenih zakonima i na zakonu utemeljenim propisima koji se primjenjuju na službenike upravnih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Službenici se osposobljavaju za službu obavljanjem vježbeničke prakse, u skladu sa zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

Stručno osposobljavanje vježbenika provodi se radi njihova osposobljavanja za samostalan rad.

Članak 3.

Službenici se usavršavaju osobno i organizirano školovanjem za postizanje više stručne spreme od one koju imaju, putem tečajeva, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja te praćenjem znanstvene i stručne literature.

Stručno usavršavanje službenika provodi se radi kontinuiranog unapređenja njihove stručnosti i kvalitete rada te radi omogućavanja njihova razvitka karijere.

Članak 4.

U provedbi stručnog usavršavanja Grad Crikvenice surađuje s odgovarajućim znanstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, pravnim osobama te priznatim ekspertima.

Članak 5.

Službenici se na stručno usavršavanje upućuju u okviru upravnog tijela u kojem su raspoređeni ili u okviru programa usavršavanja koje određuje gradonačelnik.

Članak 6.

Pročelnici i predstojnici upravnih tijela, a u okviru raspoloživih proračunskih sredstava, odlučuju o upućivanju službenika na seminare, savjetovanja i radionice organizirane za stručno usavršavanje od interesa za djelokrug rada odnosnog tijela, kao i o nabavi znanstvene i stručne literature te pretplati na časopise i druge periodične publikacije.

Prilikom odlučivanja o stručnom usavršavanju u okviru upravnog tijela pročelnici i predstojnici će omogućiti ravnomjerno usavršavanje službenicima raspoređenima na svim skupinama poslova te na radnim mjestima svih stručnih sprema.

Članak 7.

Upravna tijela dostavljaju Uredu Grada podatke o svakoj nabavi znanstvene i stručne literature te o svim pretplatama na časopise i druge periodične publikacije.

Članak 8.

Gradonačelnik donosi godišnji program stručnog usavršavanja službenika, koje obuhvaća stručno usavršavanje radi stjecanja više stručne spreme od one koju ima pojedini službenik te ostale oblike stručnog usavršavanja od prioritetne važnosti za djelovanje Grada.

Upravna tijela i sindikat predlažu sadržaj za Prijedlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja za iduću godinu.

Pročelnici i predstojnici upravnih tijela na odgovarajući će način svim službenicima i namještenicima upravnog tijela učiniti dostupnim Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka te im omogućiti sudjelovanje u predlaganju sadržaja.

Pročelnici upravnih tijela i sindikat do 15. studenog dostavljaju Uredu Grada prijedloge sadržaja za Godišnji program stručnog usavršavanja službenika. Uz prijedlog se na znanje dostavljaju i svi pojedinačni prijedlozi službenika i namještenika koji nisu obuhvaćeni prijedlogom upravnog tijela.

Ured Grada objedinjava prijedloge iz stavka 4. ovoga članka i do kraja mjeseca studenog tekuće godine upućuje ih Gradonačelniku na odlučivanje.

Godišnji program stručnog usavršavanja službenika dostavlja se svim upravnim tijelima i sindikatu te objavljuje na oglasnoj ploči Grada.

U slučaju iznimne potrebe, Gradonačelnik može tijekom godine mijenjati i dopunjavati godišnji program stručnog usavršavanja službenika.

Članak 9.

Gradonačelnik može odlučiti da se o upućivanju službenika na pojedini oblik stručnog usavršavanja iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika s odnosnim službenikom sklopi ugovor kojim se službenik obvezuje na ostanak u službi u određenom razdoblju ili na drugu odgovarajuću obvezu.

Ured Grada redovito provjerava ispunjavanje obveza koje službenik ima prema ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

O svakom upućivanju službenika na stručno usavršavanje prema članku 6., odnosno članku 8. ovoga Pravilnika, upravno tijelo dostavlja Uredu Grada kratku pisanu obavijest o vrsti, programu i trajanju usavršavanja te o postignutom uspjehu (ako usavršavanje obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti službenika).

Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka prilažu se osobnom očevidniku službenika.

Članak 11.

Ured Grada:

- pruža upute u vezi s polaganjem državnoga stručnog ispita i obavlja administrativnu obradu dokumentacije u vezi s polaganjem ispita;

- vodi objedinjenu evidenciju znanstvene i stručne literature te pretplata na časopise i druge periodične publikacije te podatke iz evidencije daje svim zainteresiranim korisnicima unutar Gradske uprave;

- vodi objedinjenu evidenciju stručnih usavršavanja službenika;

- analizira potrebe u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika, kako sa stanovišta potreba službe, tako i razvitka karijere službenika, te predlaže pročelnicima i predstojnicima upravnih tijela ili Gradonačelniku poduzimanje odgovarajućih mjera.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a prestaje važiti Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, Klasa: 112-01/07- 01/02, Ur. broj: 2107/01-02-07-1 od 11. siječnja 2007.

Klasa: 112-01/09-01/32

Ur. broj: 2107/01-03/1-09-4

Crikvenica, 19. studenoga 2009.

Gradonačelnik
Grada Crikvenice
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr