SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD ČABAR
Grad Čabar

9.

Na osnovi članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području grada Čabra a posebice odredbe glede:

- uvjeta i mjerila upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

- održavanja groblja i uklanjanja otpada,

- mjerila i načina dodjeljivanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta, te načina ukopa nepoznatih osoba,

- uvjeta i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

Groblje je prostor na kojemu se polažu posmrtni ostaci umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop, oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkirališta i usluge).

Članak 3.

Prostor namijenjen za groblja određuje se prostorno planskom dokumentacijom.

Unutrašnji prostor groblja mora biti ograđen kamenim ili betonskim zidom.

Članak 4.

Groblja na području Grada Čabra koja su predmet ove Odluke su: groblje u Čabru, groblje u Gerovu, groblje u

Prezidu, groblje u Tršću, groblje u Plešcima i groblje u Hribu, a koja se u odnosu na površinu koju zauzimaju razvrstavaju u mala groblja.

Članak 5.

Prostor i prateći objekti groblja Čabar su:

- površine za ukop

- glavne staze

- mrtvačnica s parkiralištem

- tutenkamra

- prilazni put do glavnog ulaza

- sporedni put s prostorom za postavu kontejnera

Prostor i prateći objekti groblja Gerovo su:

- površine za ukop

- glavne staze

- mrtvačnica s parkiralištem

- prilazni put do glavnog ulaza

- sporedni prilaz iz Snježničke ulice sa platoom

Prostor i prateći objekti groblja Prezid su:

- površine za ukop

- glavne staze

- mrtvačnica s parkiralištem i pristupnom cestom

- kapelica

- prilazni put do glavnog ulaza

Prostor i prateći objekti groblja Tršće su:

- površine za ukop

- glavne staze

- mrtvačnica s parkiralištem

Prostor i prateći objekti groblja Plešce su:

- površine za ukop

- glavna staza

- mrtvačnica s parkiralištem

Prostor i prateći objekti groblja Hrib su:

- površine za ukop

- glavne staze

- mrtvačnica s pripadajućom površinom.

Članak 6.

Groblja iz čl. 5. ove Odluke su komunalni objekti u vlasništvu Grada Čabra.

Članak 7.

Groblja na području Grada Čabra su javna.

Članak 8.

Prema vrsti ukapanja ovom se Odlukom određuju kao mješovita groblja.

II. UPRAVLJANJE GROBLJIMA

Članak 9.

Upravljanje grobljima iz čl. 4. Ove Odluke povjerava se KD »Čabranka« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Članak 10.

Uprava groblja pri upravljanju grobljem:

- vrši dodjelu grobnih mjesta

- vodi očevidnik s podacima o korisnicima grobnih mjesta

- planira raspored grobova, grobnih polja i glavnih puteva

- planira izgradnju obiteljskih i zajedničkih grobnica

- izrađuje položajni plan grobova s brojčanim oznakama

- vrši promjenu površine pri rekonstrukciji grobnog mjesta i razmješta nogostupe

- vrši naplatu godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta

Članak 11.

Uprava groblja o korisnicima grobnih mjesta vodi grobni očevidnik koji sadrži podatke o:

- grobovima, grobnicama i grobnicama za urne,

- korisnicima grobova i grobnica, te grobova i grobnica za urne,

- osobama koje imaju pravo ukopa,

- uzroku smrti,

- svim promjenama.

Članak 12.

Akti iz čl.11. moraju se trajno čuvati, a nadzor nad vođenjem istih provodi Jedinstveni upravni odjel gradske uprave Čabar.

III. DODJELA GROBNIH MJESTA

Članak 13.

Grobno mjesto dodjeljuje korisniku na korištenje Uprava groblja.

Grobno mjesto dodjeljuje se na neograničeno vrijeme.

Grobno mjesto može se dodijeliti korisniku i za njegova života.

Članak 14.

U smislu Ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba i grobnice za urne kremiranih osoba,

- korisnici grobnih mjesta su umrle osobe i njihovi nasljednici.

Članak 15.

Grobovi, grobnice i grobnice za urne dodjeljuju se prema Planu korištenja grobnih mjesta, na način da se u najvećoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Članak 16.

Grobnice i grobovi su za obiteljski ili pojedinačni pokop.

Obiteljski grobovi i grobnice služe za pokop više pokojnika, a u grob, odnosno grobnicu za pojedinačni pokop, pokapa se jedna umrla osoba.

Članak 17.

Parcela grobnog mjesta i grobnice ima bruto i neto površinu.

Članak 18.

Neto površina grobnog mjesta je parcela groba sa okvirom.

Neto dimenzija groba iznosi 80 x 200 cm. koja predstavlja veličinu same ukopne jame.

Širina okvira iznosi najmanje 10 cm.

Neto dimenzija grobnice za urne je 50 x 50 cm.

Članak 19.

Bruto površina grobnog mjesta je neto površina grobnog mjesta uvećana za površinu pripadajućeg nogostupa.

Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150 x 250-300 cm.

Članak 20.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) koja se izgrađuje od nepropusnog betona u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 x 230 cm.

Članak 21.

Bruto dimenzija grobnice iz čl. 20. povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

Članak 22.

Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima je180 cm. Iznad lijesa treba osigurati najmanje 0,80 m zemlje.

Članak 23.

Grobno mjesto se označuje brojem koji se u pravilu postavlja na stražnjoj strani nadgrobnog spomenika.

Članak 24.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ne naplaćuje se naknada.

Za korištenje grobnog mjesta plaća se Upravi groblja godišnja naknada - grobarina:

- za 1 m2 neto površine groba = 18,30 kn (PDV uključen).

Uprava i korisnik grobnog mjesta sklapaju Ugovor o pravima i uvjetima korištenja grobnog mjesta.

Članak 25.

Naknadu iz čl. 24. ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici u roku mjesec dana od dana sklapanja ugovora o pravima i uvjetima korištenja grobnih mjesta, a ista se može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka, s time da svaki dospijeva do petnaestog dana u tekućem mjesecu.

Članak 26.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa.

Članak 27.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Članak 28.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 29.

Groblja se moraju uređivati i održavati u skladu s higijensko-sanitarnim uvjetima.

Održavanje groblja podrazumijeva poslove održavanja ograđenog prostora zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, mrtvačnice i drugih objekata pripadajućih groblju, na način da se narušava pijetet prema umrlim osobama.

Članak 30.

Održavanje groblja obavlja pravna osoba koja upravlja grobljem. U smislu čl. 9. ove Odluke komunalna djelatnost održavanja groblja ustupa se KD »Čabranka« d.o.o.

Članak 31.

Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama:

-iskazanim u godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture koji donosi gradsko vijeće, za održavanje koje se financira iz Proračuna i za koje je naručitelj Grad Čabar.

-iskazanim u godišnjem programu održavanja groblja kojega donosi Uprava groblja i koji se financira iz sredstva koja se ostvare naplatom grobarine.

Članak 32.

Poslovi održavanja groblja obavljaju se na način i u svrhu održavanja groblja urednim i primjerenim njegovoj namjeni, a mogu biti redovni i pojačani.

Redovni poslovi održavanja groblja su:

- košenje, najmanje dva puta godišnje,

- čišćenje staza i okoliša od otpada,

- čišćenje snijega u zimskim uvjetima sa staza, stepeništa te prilaza grobljima,

- bojanje mrtvačnica, najmanje jedanput godišnje te ličenje po potrebi,

- bravarski, vodoinstalacijski, krovopokrivački, elektro i dr. radovi održavanja zgrada mrtvačnica, ograda, ulaza i sl.,

- utrošak električne energije za rasvjetu mrtvačnica,

- katastarski poslovi parcelacije i evidencije grobnih mjesta,

- montaža i održavanje oglasnih ploča.

Poslovi pojačanog održavanja su:

- sanacija i dogradnja ogradnih i unutarnjih zidova groblja,

- proširenje polja za ukop sa izradom okvira,

- dogradnja i uređenje okoliša mrtvačnica,

- uređenje glavnih staza između grobnih polja,

- postava javne rasvjete na grobljima,

- postavljanje vodovodnih instalacija i česmi,

Poslovi pojačanog održavanja mogu se obavljati s kooperantima.

Članak 33.

Poslovi održavanja obavljaju se prema popisu radova i cjeniku radova koji donosi Uprava groblja uz prethodno pribavljenu suglasnost Poglavarstva.

Članak 34.

Uprava groblja dužna je osigurati prostor na svim grobljima za postavu najmanje dva kontejnera od 1000 litara za odlaganje organskog otpada (cvijeća, zelenila i sl.) te za ostali kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

Članak 35.

Odvoz otpada sa groblja vrši se jedanput u tjednu. Iznimno se obavlja pojačani odvoz prije ili poslije Dana mrtvih kada se skupljaju veće količine otpada. O pojačanom odvozu odlučuje Uprava groblja.

V. ODRŽAVANJE GROBOVA I GROBNICA

Članak 36.

Korisnici grobnih mjesta i grobnica dužni su održavati bruto površinu grobnog mjesta ili grobnice koje koriste na primjeren način, te održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta.

Članak 37.

O obliku i načinu uređenja grobnog mjesta odlučuje korisnik grobnog mjesta.

Nadgrobni spomenici koji se postavljaju od trajnog materijala, moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.

Članak 38.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom, koja može biti predmet ustupanja ili prijenosa vlasništva. U slučaju prijenosa vlasništva, primje

rak ugovora i dokaz o uplaćenom porezu na promet dostavlja se Upravi groblja.

Članak 39.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishodovati suglasnost Uprave groblja glede oblika, načina izvedbe i radova na groblju.

Članak 40.

Za izgradnju grobnica koje imaju graditeljsku vrijednost uprava groblja može propisati posebne uvjete izgradnje uz prethodno pribavljenu suglasnost Poglavarstva

Članak 41.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave i uz suglasnost Uprave groblja i plaćanja troškova koja će ista imati u svezi s tim npr.

- iskolčenje pravca za grobno mjesto - prosječna cijena za sva mjesna groblja = 70,00 kn

- izrada skice pri promjeni bruto ili neto površine grobnog mjesta = 37,00 kn (PDV uključen).

Članak 42.

Pri izvođenju radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a osobito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju. Radovi se u pravilu izvode u radne dane, odnosno kada to odredi pravna osoba koja upravlja grobljem,

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova,

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,

- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova mogu se koristiti samo oni putevi koje odredi Uprava groblja,

- korištenje strujnog priljučka i vodovodne mreže iz mjesne mrvačnice za izvođenje radova moguće je uz suglasnost Uprave groblja.

Članak 43.

Uprava groblja će izvesti radove na teret izvođača koji se nije pridržavao odredbi iz prethodnog članka i ispostaviti račun za:

- odvoz zemlje ili otpadnog materijala ako ih korisnik nakon izvođenja radova nije odstranio sam, prema stvarnoj cijeni koštanja,

- popravak oštećenja na stazi, uređenom putu i sl. koje mogu nastati pri izvođenju radova, prema stvarnoj cijeni koštanja.

Članak 44.

Uprava groblja može pozvati korisnika grobnog mjesta da uredi zapušteni i neuredni grob te odrediti rok u kojem je korisnik dužan urediti grob. Ukoliko korisnik ne postupi po pozivu Uprava groblja će obaviti najnužnije radove održavanja na trošak korisnika grobnog mjesta.

Članak 45.

Pri održavanju reda i čistoće na grobu korisnici:

- ne smiju postavljati na grob posude koje će svojim izgledom narušavati izgled ili nadgrobnih spomenika (kutije od konzervi, stari lonci, razne staklenke i sl.)

- trebaju ukloniti sa groba vijence i cvijeće i to u roku od 15 dana od postave istih,

- otpad (cvijeće, zelenilo, plastika i sl.) moraju odlagati u kontejnere postavljene za tu namjenu.

Članak 46.

Za uređivanje i održavanje zajedničkih grobnica, spomen grobnica, grobova s ostacima značajnijih povijesnih osoba koje je Odlukom preuzeo Grad Čabar, brine se Uprava groblja.

Članak 47.

Uprava groblja donosi akt o pravilima ponašanja na groblju koji treba izložiti na vidljivom mjestu pri ulazu na groblje kojim naročito:

- zabranjuje gaziti po grobovima i oštećivati grobove i spomenike,

- zabranjuje pisati po nadgrobnim spomenicima,

- zabranjuje otuđivati cvijeće sa grobova,

- zabranjuje galamom narušavati mir na groblju,

- zabranjuje dovoditi na groblje pse i druge životinje,

- zabranjuje odlaganje otpada unutar prostora groblja, uz zidove i sl.

VI. KORIŠTENJE MRTVAČNICE

Članak 48.

Mrtvačnice su prateće građevine na grobljima sa prostorom za izlaganje na odru, priručnom kuhinjom, sanitarnim prostorijama i skladišnim prostorom.

Članak 49.

Za korištenje mrtvačnice ne naplaćuje se naknada.

Članak 50.

Pravila o kućnom redu za korištenje mrtvačnice propisuje Uprava groblja, kojima se uređuje radno vrijeme, otvaranje i zatvaranje mrtvačnice, korištenje kuhinje i inventara,otvaranje i zatvaranje dovoda vode u zimskim uvjetima, čišćenje prostorija i sl.

Korisnici su dužni pridržavati se propisanih pravila.

VII. POKAPANJE UMRLIH

Članak 51.

Umrlog se u pravilu pokapa na mjesno groblje u mjesnom odboru Grada Čabra u kojem je umrli imao prebivalište. Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj ili skrbnik.

Članak 52.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Umrla osoba se nakon utvrđivanju smrti od strane mrtvozornika obvezno dovozi u mrtvačnicu na mjesno groblju u salu za izlaganje na odar.

Članak 53.

Pokop umrle osobe može se obaviti samo u zatvorenom lijesu i to po isteku najmanje 24 sata, a najkasnije 48 sati od utvrđivanja smrti. Iznimno ovaj rok može biti dulji, ako postoje opravdani razlozi (smrt u bolnici u neradni dan, kremiranje i sl.).

Članak 54.

Dozvolu za ukop izdaje mrtvozornik.

Članak 55.

Ispraćaj i sahrana umrle osobe obavlja se iz mjesne mrtvačnice.

Članak 56.

Pogrebne usluge obavlja koncesionar za područje Grada Čabra na temelju Ugovora o koncesiji.

VIII. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 57.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob.

Članak 58.

Uprava groblja svake godine sastavlja popis grobova koji se tijekom kalendarske godine mogu prekopati i dati drugom korisniku.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 59.

Pravne i fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz čl. 39., 41., 42., 45., 47. i 50. ove Odluke mogu se kazniti prekršajnom mjerom i to:

- globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kn za fizičke osobe,

- globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn za pravne osobe.

Članak 60.

Službena osoba Grada Čabra - komunalni redar ovlašten je prema počinitelju primijeniti globu na mjestu počinjenja u visini donje propisane mjere prekršajne sankcije.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/95).

Članak 62.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske-županije.

Klasa: 021-02/03-01/09

Ur. broj: 2108-02-03-1-5

Čabar, 3. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Dragutin Vrus, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr