SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
GRAD RIJEKA
140

195.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) i članka 14. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem
(licitacijom)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način provođenja javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) usmenim nadmetanjem (licitacijom).

Članak 2.

Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke provodi Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na temelju odluke kojom se uređuje građevinsko zemljište (u daljnjem tekstu: zemljište).

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova Komisije.

Članak 3.

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku najmanje 25 dana prije održavanja licitacije.

Tekst objave javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

1. podatke o zemljištu (zemljišno-knjižnoj oznaci i površini zemljišta, namjeni i zoni zemljišta),

2. početni (jedinični i ukupni) iznos prodajne cijene po m2 zemljišta, određen u kunama,

3. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj i način njezina plaćanja,

4. dan, vrijeme i mjesto provedbe licitacije,

5. podatak o mjestu i vremenu podizanja natječajne dokumentacije,

6. rok za podnošenje pisane prijave na javni natječaj.

Javni natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje zemljišta.

Članak 4.

Pisana prijava za sudjelovanje na licitaciji mora sadržavati:

- potpisan zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu) odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu) te oznaka rednog broja zemljišta za koji se podnosi prijava, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potpisanu natječajnu dokumentaciju (natječajni uvjeti),

- presliku osobne iskaznice (za domaću fizičku osobu),

- presliku putovnice (za stranu fizičku osobu),

- izvornik, ovjerena preslika ili prijepis Rješenja o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (za domaću pravnu osobu),

- izvornik ili ovjerena preslika Obrtnice (za domaću fizičku osobu - obrtnika),

- ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu).

Prijava iz stavka 1. ovoga članka predaje se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s napomenom - »Prijava na licitaciju za prodaju zemljišta - ne otvarati«, u šalter salu (Pisarnica).

Rok za podnošenje prijave iznosi najviše 20 dana od dana objave javnog natječaja.

Rok za provedbu licitacije iznosi 25 dana od dana objave javnog natječaja.

Članak 5.

Komisija upoznaje prisutne natjecatelje s uvjetima i načinom provođenja licitacije.

Prije početka licitacije predsjednik Komisije utvrđuje broj pristiglih prijava i zapisnički uzima podatke svih natjecatelja i utvrđuje njihov identitet.

Ako Komisija utvrdi da netko od prisutnih natjecatelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet, isključit će ga s licitacije.

Komisija utvrđuje ispunjavaju li natjecatelji uvjete iz akta o raspisivanju javnog natječaja za pristup licitaciji te nakon što se zapisnički utvrdi koji natjecatelji ispunjavaju uvjete, predsjednik Komisije započinje s licitacijom.

Nakon unošenja podataka o natjecateljima u zapisnik, licitacija započinje s natjecateljima koji ispunjavaju uvjete i više niti jedna osoba ne može sudjelovati na licitaciji.

Članak 6.

Komisija provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno jedan po jedan daju u zapisnik svoje ponude, time da početna isklična ponuda cijene po 1 m2 ne može biti niža od one objavljene u aktu o raspisivanju javnog natječaja.

Isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta u jednom krugu.

U drugom krugu, početna isklična ponuda cijene je najviša ponuđena cijena iz prethodnog kruga.

Ako tijekom licitacije natjecatelji narušavaju red i disciplinu (galama, šetnja ili izlazak iz prostorije, ometanje drugih natjecatelja i slično) Komisija ima pravo prekinuti licitaciju i predložiti Gradonačelniku donošenje odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja.

Članak 7.

Prva licitacija za određeno zemljište može se održati ako na licitaciji sudjeluju najmanje tri natjecatelja koji udovoljavaju uvjetima javnog natječaja.

Ako ne uspije prva licitacija, Komisija će predložiti Gradonačelniku donošenje odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja, time da se u objavi naznačuje da je to druga licitacija.

Druga licitacija može se održati ako na istoj sudjeluju najmanje dva natjecatelja koja udovoljavaju uvjetima javnog naječaja.

Licitacije iz stavka 1. i 3. ovoga članka smatraju se neuspjelim ako poslije trećeg poziva nije ponuđena cijena veća od početne.

Članak 8.

Ako druga licitacija u smislu članka 7. ove Odluke ne uspije, odluku o ponovnom raspisivanju javnog natječaja ili odustanku od daljnje prodaje određenog zemljišta donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije.

Članak 9.

Ako najpovoljniji ponuditelj na samoj licitaciji ili kasnije odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora/predugovora nema pravo na povrat jamčevine.

Smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od sklapanja ugovora/predugovora iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada ne potpiše zapisnik o provedenoj licitaciji.

Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene vratit će se položena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke nadležnog tijela o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 10.

O provođenju postupka licitacije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatke o: datumu i vremenu održane licitacije, imenima članova Komisije, podatke o zemljištu, početnoj (jediničnoj i ukupnoj) prodajnoj cijeni, sudionicima licitacije, podnesenim prijavama te postignutoj prodajnoj cijeni.

U znak prihvaćanja zapisnika iz stavka 2. ovoga članka, zapisnik potpisuju prisutni natjecatelji i članovi Komisije.

Nakon završene licitacije zainteresiranim natjecateljima se, na njihov zahtjev, uručuje preslika zapisnika.

Ako natjecatelj ne potpiše zapisnik i smatra da postupak licitacije nije pravilno proveden, ima pravo u roku od pet dana od provedene licitacije uložiti prigovor Komisiji.

Komisija je dužna prigovor s izvješćem o provedenom javnom natječaju dostaviti Gradonačelniku, koji donosi odluku po prigovoru.

Odluka iz stavka 6. ovoga članka dostavlja se podnositelju prigovora.

Članak 11.

Komisija podnosi Gradonačelniku izvješće o provedenoj licitaciji s prijedlogom odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora/predugovora.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi:

- Gradonačelnik, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna),

- Gradsko vijeće Grada, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna).

Na temelju odluke nadležnog tijela iz stavka 2. ovoga članka, Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju kupoprodajni ugovor/predugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Ugovor iz stavka 3. ovoga članka u ime Grada sklapa Gradonačelnik.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 08).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/206

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 26. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=642&mjesto=51000&odluka=195
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr