SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
133

134.

Na temelju članaka 10. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08), članka 17. stavka 2. i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 6. sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske
županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zdravlje Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

Djelokrug rada Savjeta jest praćenje pojava, razmatranje pitanja i davanje savjeta i mišljenja iz područja zdravstvene zaštite kao djelatnosti od posebnog interesa za Primorsko- goransku županiju (u daljnjem tekstu: Županija), a osobito:

- davanje mišljenja na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Županije,

- davanje savjeta u postupcima izrade prijedloga jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja, zdravlja, prevencije, te ranog otkrivanja bolesti za područje Županije,

- predlaganje organizacije i provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno navedenim planovima,

- predlaganje mjera za unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji,

- predlaganje provedbe specifičnih mjera zdravstvene zaštite za područje Županije,

- predlaganje mjera za usklađivanje i razvoj kadrovskih resursa u zdravstvu na području Županije,

- davanje inicijative za popunjavanje ili izmjenu mreže javne zdravstvene službe,

- evaluiranje rada nositelja zdravstvene djelatnosti u Županiji.

Članak 3.

Savjet ima predsjednika i četrnaest članova.

Savjet čine:

- dva predstavnika Županije (predsjednik i član),

- dva predstavnika jedinica lokalne samouprave,

- četiri predstavnika poslodavaca u zdravstvu, od čega tri predstavnika zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Županija,

- tri predstavnika komora u zdravstvu,

- jedan predstavnik strukovnih udruženja u zdravstvu,

- jedan predstavnik udruga za zaštitu prava pacijenata,

- jedan predstavnik sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti,

- jedan predstavnik zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe.

Članove Savjeta imenuje Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Župana, po prethodno provedenom postupku od strane upravnog tijela Županije nadležnog za poslove zdravstva.

Članak 4.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Savjeta.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj za članove stalnih radnih tijela Županijske skupštine, sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05).

Članak 5.

Savjet zasjeda po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik za to ovlasti, sa svim pravima i obvezama predsjednika.

Sjednica Savjeta saziva se i na traženje Županijske skupštine, Župana ili većine članova Savjeta.

Članak 6.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta.

Članak 7.

Savjet pravovaljano zasjeda i odlučuje ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

Savjet donosi poslovnik o svom radu.

Članak 9.

Savjet izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu jednom godišnje.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove zdravstva.

Upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenuti postupak imenovanja članova Savjeta, na način da će od svih struktura iz članka 3. stavka 2. ove Odluke zatražiti dostavu prijedloga predstavnika za člana Savjeta.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/9

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-18

Rijeka, 26. studenoga 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=642&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr