SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

55.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana
uređenja naselja Cres

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07 i ispravak 20/08) (u daljnjem tekstu: UPU Cres).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune UPU Cresa izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat izmjene i dopune UPU Cresa u granicama je obuhvata postojećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Cresa.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

S obzirom da je UPU Cres izrađivan prije donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Plan je u normativnom dijelu (Odredbe za provođenje) potrebeno uskladiti s navedenim zakonom, uglavnom u terminološkom dijelu, kao i sa drugim u međuvremenu usvojenim propisima i uputama Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja o provedbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Tijekom primjene Urbanističkog plana uređenja naselja Cres uočena su određena planska ograničenja u postupcima provedbe dokumenata prostornog uređenja koja zahtijevaju nužne korekcije plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Osnovni cilj izmjene i dopune UPU Cresa jest da se kvalitetnije definiraju pojedine odredbe plana te pojednostavi primjena urbanističkog plana uređenja naselja Cres, kao i izrada i donošenje detaljnih planova.

U Urbanističkom planu uređenja naselja Cres potrebno je izvršiti izmjenu tekstualnog dijela plana - obrazloženje i provedbene odredbe na način da se:

- usklade urbanistički parametri izgradnje (koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, katnost, visina i dr.) sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i stvarnim stanjem i potrebama na terenu,

- redefinirati odredbe plana za planiranje širina prometnih površina i uvjeta priključenja na iste sukladno uputama Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja od 22. rujna 2008. godine na način da se planiraju u skladu s pravilima struke, a primjerno konkretnim situacijama i mogućnosti realizacije,

- preciznije definiranje prijelaznih odredbi plana za izgradnjom bazena u auto kampu Kovačine sa pratećim ugostiteljskim i trgovačkim sadržajem,

- preispitivanje maksimalnih kapaciteta, visine i etažnosti objekta depadanse Hotela Kimen,

- druge promjene odredbi s ciljem kvalitetnijeg definiranja izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina, a koje ne traže izmjenu grafičkog dijela plana.

Odstupanja od utvrđenih ciljeva moguće je ukoliko se u postupku izrade i donošenja utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 7. ove Odluke.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izmjena i dopuna UPU Cresa nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Urbanističkog plana uređenja naselja Cres. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 07 i 20/08).

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU Cresa iz područja svog djelokruga rada:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala,

- MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zagreb,

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, Splitska 2/II, Rijeka,

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ, Peškera,

- ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala, 52557 Cres.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna UPU Cresa:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku 10 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku 10 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 15 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 10 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga u roku 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba odredđenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana u roku 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređeuje zaštićeno obalno područje mora - u roku 60 dana,

- donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna UPU Cresa u roku 10 dana od dobivanja suglasnosti Ministarstva.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU Cresa nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada izmjena i dopuna UPU Cresa financirat će se iz Proračuna Grada Cresa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Nadležno tijelo nositelja izrade izmjena i dopuna UPU Cresa obvezuje se da u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke:

- izvrši odabir stručnog izrađivača izmjena i dopuna,

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Izmjena i dopuna,

- sukladno članku 79. Zakona dostavi odluku urbanističkoj inspekciji,

- kao i tijelima i osobama iz članka 7. s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU Cresa.

Klasa: 350-01/02-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-07-220

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr