SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

41.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i članka 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 38/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o gradskim stipendijama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način dodjeljivanja stipendije iz proračuna Grada Cresa (dalje u tekstu: stipendija) studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Cresa.

Članak 2.

Stipendija je novčani iznos koji se isplaćuje studentu i učeniku srednje škole koji se redovito školuje izvan područja Grada Cresa i Grada Malog Lošinja (dalje u tekstu: stipendist).

Stipendija studentima isplaćuje se od 1. listopada tekuće do 30. lipnja naredne godine, u razdoblju od dodjele stipendije do završetka cijelog odnosno preostalog tijeka studija.

Stipendija učenicima srednje škole isplaćuje se od 1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine u razdoblju od dodjele stipendije do završetka cijelog odnosno preostalog srednjoškolskog obrazovanja uz uvjet da stipendist svladava upisanu srednju školu bez ponavljanja razreda.

II. VRSTE STIPENDIJA

Članak 3.

Za svaku akademsku odnosno školsku godinu Gradonačelnik, sukladno godišnjem iznosu planiranih sredstava u Proračunu Grada Cresa za stipendije, utvrđuje broj stipendija za studente i učenike srednjih škola, kao i visinu pojedinačnog mjesečnog iznosa stipendije.

Gradonačelnik svojom odlukom dodjeljuje sljedeće stipendije:

1. za darovite učenike i studente,

2. za učenike i studente deficitarnih zanimanja,

3. za ostale učenike i studente.

Članak 4.

Kriterij za dodjelu stipendija u kategoriji darovitih učenika i studenata je odgovarajući uspjeh u školovanju i to:

- za učenike prvog razreda srednje škole - prosjek ocjena sedmog i osmog razreda iznad 4,5,

- za učenike ostalih razreda - prosjek ocjena svih prethodnih razreda srednje škole iznad 4,5,

- za studente prve godine - prosjek ocjena svih razreda srednje škole iznad 4,5,

- za studente ostalih godina studija - prosjek ocjena svih prethodnih godina studija iznad 4,0.

Članak 5.

Broj i iznos stipendija za učenike i studente deficitarnih zanimanja određuje svojom odlukom gradonačelnik, na temelju izvješća Odbora za odgoj i obrazovanje.

Odbor za odgoj i obrazovanje je radno tijelo gradonačelnika koje će biti osnovano posebnom odlukom, a koji će na temelju podataka koje će zatražiti od gospodarstvenika sa područja Grada Cresa, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Udruženja obrtnika, srednje i osnovne škole, te ostalih subjekata, gradonačelniku podnositi izvješće o potrebama za deficitarnim zanimanjima.

Članak 6.

Ukoliko pravne osobe i ostali gospodarstvenici sa područja Grada Cresa iskažu interes za stipendiranje učenika i studenata za deficitarna zanimanja, gradonačenik je ovlašten sa takvim subjektima, kao i sa zainteresiranim učenicima i studentima sklopiti ugovor kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Učenici i studenti koji će primati stipendiju na temelju st. 1. ovog članka nisu isključeni iz prava na dodjelu gradske stipendije.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU

Članak 7.

Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija i učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Cresa najmanje 2 godine do dana podnošenja zahtjeva.

Ne može ostvariti pravo na dodjelu stipendije student odnosno učenik srednje škole, koji je po bilo kojoj osnovi već stekao pravo na stipendiju za studije odnosno školovanje, osim u slučaju iz članka 6. st. 2. ove Odluke.

Članak 8.

Pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta iz članka 6. ove Odluke, neovisno o redoslijedu na ljestvici prvenstva ostalih kandidata za ostvarivanje prava na stipendiju, apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate ima hrvatski branitelj, dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Članak 9.

Student može ostvariti pravo na stipendiju pod uvjetima da je upisao prvu godinu studija ili da je student viših godina studija.

Učenik srednje škole može ostvariti pravo na stipendiju pod uvjetima da je upisao prvi razred srednje škole, a nije stariji od šesnaest godina, ili da je bez ponavljanja ranijih razreda upisao drugi, treći ili četvrti razred srednje škole.

Iznimno odredbi stavka 2. ovoga članka učenik srednje škole može ostvariti pravo na stipendiju i ako je ponavljao neki od ranijih razreda srednje škole zbog objektivnih razloga (na primjer, zbog bolesti stipendista, ili teške bolesti ili smrti člana uže obitelji i dr.).

IV. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI ZA STUDENTE I UČENIKE

Članak 10.

Između više kandidata za dodjelu stipendije koji ispunjavaju uvjete iz članaka 7. i 9. ove odluke prednost za dodjelu stipendije ima kandidat koji u odnosu na ostale kandidate zauzima više mjesto u redoslijedu na ljestvici prvenstva za dodjelu stipendije.

Stipendije se dodjeljuju prema odvojenim ljestvicama prvenstva koje utvrđuje gradonačelnik.

Članak 11.

Ljestvica prvenstva studenata na prvoj godini studija sačinjava se na osnovi sljedećih mjerila:

1. za prosjek ocjena u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja

do 3,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 bodova

od 3,50 do 4,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 bodova

od 4,01 do 4,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 bodova

4,50 i više . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 bodova,

2. za uspjeh u natjecanjima

a) za osvojeno I., II. ili III. mjesto

na natjecanjima u znanju na razini škole . . . 10 bodova

b) za osvojeno I., II. ili III. mjesto na

natjecanjima u znanju na razini

Primorsko-goranske županije . . . . . . . . . . . . . 25 bodova

c) za osvojeno III. mjesto na natjecanjima

u znanju na razini Republike Hrvatske . . . . 50 bodova

d) za osvojeno II. mjesto na natjecanjima

u znanju na razini Republike Hrvatske . . . . 75 bodova

e) za osvojeno I. mjesto na natjecanjima

u znanju na razini Republike Hrvatske . . . 100 bodova,

3. za socijalni status

a) ako su redoviti mjesečni prihodi

po članu kućanstva od 1.001,00 do

1.200,00 kuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

b) ako su redoviti mjesečni prihodi

po članu kućanstva od 701,00 do

1.000,00 kuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 bodova

c) ako su redoviti mjesečni prihodi

po članu kućanstva do 700,00 kuna . . . . . . . 50 bodova.

Članak 12.

Ljestvica prvenstva studenata na višim godinama studija sačinjava se na osnovi sljedećih mjerila:

1. za prosjek ocjena u svim prethodnim godinama studija

do 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 bodova

od 3,01 do 3,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 bodova

od 3,50 do 4,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 bodova

od 4,01 do 4,49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 bodova

4,50 i više . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 bodova,

2. za socijalni status primjenjuju se mjerila iz točke 3. članka 11. ove Odluke.

Članak 13.

Ako više studenata ima jednak broj bodova na ljestvici prvenstva, a ne može im se svima dodijeliti stipendija, prednost za dodjelu stipendije ima student koji ima više bodova po osnovi prosjeka ocjena, a ako im je i prosjek ocjena jednak, prednost ima student s nižim mjesečnim prihodom po članu zajedničkog kućanstva.

Ako su i mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva jednaki, prednost ima student koji živi u zajedničkom kućanstvu s više članova, a ako je i broj članova zajedničkog kućanstva jednak prednost će imati student na višoj godini studija.

Članak 14.

Ljestvica prvenstva učenika za dodjelu stipendije sačinjava se na osnovi sljedećih mjerila:

1. za prosjek ocjena u sedmom i osmom razredu osnovnog obrazovanja i prethodnim razredima srednje škole, ako ih je bilo

do 3,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 bodova

od 3,50 do 4,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 bodova

od 4,01 do 4,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 bodova

preko 4,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 bodova,

2. za uspjeh u natjecanjima

a) za osvojeno I., II. ili III. mjesto

na natjecanjima u znanju na razini škole . . . 10 bodova

b) za osvojeno I., II. ili III. mjesto na

natjecanjima u znanju na razini

Primorsko-goranske županije . . . . . . . . . . . . . 25 bodova

c) za osvojeno III. mjesto na natjecanjima

u znanju na razini Republike Hrvatske . . . . 50 bodova

d) za osvojeno II. mjesto na natjecanjima

u znanju na razini Republike Hrvatske . . . . 75 bodova

e) za osvojeno I. mjesto na natjecanjima

u znanju na razini Republike Hrvatske . . . 100 bodova,

3. za socijalni status

a) ako su redoviti mjesečni prihodi

po članu kućanstva od 1.001,00 do

1.200,00 kuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

b) ako su redoviti mjesečni prihodi

po članu kućanstva od 701,00 do

1.000,00 kuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 bodova

c) ako su redoviti mjesečni prihodi

po članu kućanstva do 700,00 kuna . . . . . . . . 50 bodova.

Članak 15.

Ako više učenika ima jednak broj bodova na ljestvici prvenstva a ne može im se svima dodijeliti stipendija, prednost za dodjelu stipendije ima učenik koji ima više bodova po osnovi prosjeka ocjena, a ako im je i prosjek ocjena jednak, prednost ima učenik s nižim mjesečnim prihodom po članu zajedničkog kućanstva. Ako su i mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva jednaki, prednost ima učenik koji živi u zajedničkom kućanstvu s više članova, a ako je i broj članova zajedničkog kućanstva jednak prednost će imati učenik višeg razreda srednje škole.

Članak 16.

Ljestvice prvenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima kao i Ljestvice prvenstva za deficitarna zanimanja utvrđuju se prema mjerilima utvrđenim u članku 11. i 12. ove Odluke.

V. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Natječaj

Članak 17.

Dodjela stipendije vrši se putem javnoga natječaja.

Odluku o provedbi natječaja za dodjelu stipendije donosi Gradonačelnik sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima za tu namjenu.

Odluka o natječaju za dodjelu stipendije sadrži osobito:

- ukupan broj stipendija koje će Grad Cres dodijeliti za pojedine godine studija, uz eventualnu naznaku smjera studija ili fakulteta,

- ukupan broj stipendija za učenike srednjih škola,

- pojedinačni mjesečni iznos stipendije;

- naznaku općih uvjeta za ostvarivanje prava na stipendiju;

- naznaku kategorije studenata odnosno učenika koji imaju apsolutnu prednost u pravu na dodjelu stipendije;

- rok za podnošenje prijava i prilozi koji se prilažu uz prijavu,

- adresa na koju se predaju prijave,

- rok za obavijest podnositelja prijave o ishodu natječaja.

Natječaj za dodjelu stipendije objavljuje se u tisku, na internet stranici Grada, te na oglasnoj ploči Grada Cresa.

Prijava studenata na natječaj za dodjelu stipendije

Članak 18.

(1) Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student obvezan priložiti:

1. presliku domovnice,

2. uvjerenje o prebivalištu,

3. potvrdu o upisu na fakultet,

(2) Želi li dobiti bodove po ostalim mjerilima za ostvarenje prednosti na ljestvici prvenstva za dodjelu stipendije, uz prijavu na natječaj student treba priložiti i:

- dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada ili potvrdu porezne uprave,

- svjedodžbe svih razreda srednje škole ako se radi o studentu upisanom na prvu godinu studija, odnosno potvrdu o uspjehu na ranijim godinama studija ako se radi o studentu viših godina studija,

- potvrde o eventualnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja.

Ako student uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije do isteka roka za podnošenje prijava ne priloži sve dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Student - hrvatski branitelj ili dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije obvezan je dostaviti dokaz o statusu djeteta poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno djeteta hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Prijava učenika na natječaj za dodjelu stipendije

Članak 19.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije svaki je učenik obvezan priložiti:

1. presliku domovnice,

2. uvjerenje o prebivalištu,

3. potvrdu o upisu u srednju školu,

4. dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada, ili potvrdu porezne uprave.

5. prosjek ocjena u sedmom i osmom razredu osnovne škole,

6. potvrde o eventualnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja.

Ako učenik uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije do isteka roka za podnošenje prijava ne priloži sve dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Učenik - dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji se prijavljuje na natječaj za dodjelu stipendije obvezan je dostaviti dokaz o svojem statusu djeteta poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno djeteta hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Članak 20.

Ukoliko je prijava nepotpuna, do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj pozvat će se podnositelja prijave da dopuni svoju prijavu.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj obrađuju se sve pristigle prijave, te Upravni odjel priprema prijedloge ljestvica prvenstva.

Odlučivanje o dodjeli stipendije

Članak 21.

Gradonačelnik utvrđuje posebne ljestvice prvenstva za dodjelu:

- stipendija za darovite učenike i studente,

- stipendija za deficitarna zanimanja,

- stipendija za prvu godinu studija i za više godine studija,

- stipendija za učenike srednjih škola.

Gradonačelnik zaključkom utvrđuje studente i učenike kojima se dodjeljuje stipendija.

Ugovor o stipendiranju

Članak 22.

Na temelju zaključka o dodjeli stipendije Gradonačelnik će u ime Grada Cresa sa studentom odnosno učenikom sklopiti ugovor o stipendiranju.

Članak 23.

Ugovor o stipendiranju sadrži osobito:

- oznaku ugovornih strana,

- vrijeme i mjesto sklapanja ugovora,

- naznaku da se radi o ugovoru o stipendiranju,

- mjesečni iznos stipendije,

- trajanje ugovora o stipendiranju,

- početak, razdoblje i način isplate stipendije,

- obveze stipendista tijekom studija, po završetku studija, odnosno u slučaju prekida studija,

- način prestanka ugovora o stipendiranju.

Mirovanje prava i obveza iz ugovora o stipendiranju

Članak 24.

Tijekom trajanja ugovora o stipendiranju može nastupiti privremeno mirovanje prava i obveza iz tog ugovora, ako stipendist to pismeno zatraži, o čemu gradonačelnik donosi zaključak.

Mirovanje prava i obveza iz ugovora o stipendiranju traje u pravilu godinu dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva, a može se zatražiti jedanput u tijeku školovanja

Prestanak ugovora o stipendiranju

Članak 25.

Ugovor o stipendiranju studenta prestaje:

1. uspješnim završetkom studija - posljednjim danom u mjesecu u kojem je stipendist diplomirao;

2. zaključkom Gradonačelnika:

- ako stipendist bude isključen s fakulteta - danom pravomoćnosti odluke o isključenju,

- ako stipendist bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju šest ili više mjeseci - danom stupanja na izdržavanje kazne,

- ako stipendist do konca studenog tekuće godine ne dostavi potvrdu o upisu u narednu godinu studija odnosno potvrdu o statusu apsolventa ili ne zatraži mirovanje prava i obveza iz ugovora o stipendiranju - posljednjim danom lipnja tekuće godine,

- ako stipendist nakon završenog razdoblja mirovanja prava i obveza iz ugovora temeljem članka 24. ove Odluke, ne dostavi potvrdu o upisu u narednu godinu studija - danom isteka roka mirovanja,

3. jednostranom pisanom izjavom volje stipendista o raskidu ugovora o stipendiranju - danom zaprimanja pisane izjave, ako u toj izjavi nije naveden neki raniji dan,

4. promjenom prebivališta,

5. sporazumom ugovornih strana - danom sklapanja sporazuma ako u samome sporazumu nije naveden neki drugi dan,

6. nastupom trajne neizlječive bolesti stipendista - danom dostave pisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove,

7. smrću stipendista.

Sporazum o prestanku ugovora o stipendiranju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka treba sadržavati odredbu o načinu i roku povrata stipendije.

Članak 26.

Ugovor o stipendiranju učenika srednjih škola prestaje:

1. uspješnim završetkom srednjoškolskog školovanja stipendista - posljednjim danom mjeseca u kojem je stipendist položio maturu odnosno završni ispit u srednjoj školi;

2. zaključkom Gradonačelnika:

- ako stipendist do konca rujna tekuće godine ne dostavi potvrdu o redovitom pohađanju narednoga razreda srednje škole - posljednjim danom svibnja tekuće godine,

- ako stipendist, malodoban u vrijeme sklapanja ugovora, postane punoljetan tijekom trajanja ugovora pa odbije supotpisati ugovor na strani stipendista - posljednjim danom mjeseca u kojem je korisnik naknade postao punoljetan,

- ako stipendist bude isključen iz srednjoškolske ustanove - danom pravomoćnosti odluke o isključenju,

3. jednostranom pisanom izjavom volje zakonskog zastupnika, odnosno samoga punoljetnog stipendista o raskidu ugovora o stipendiranju - danom zaprimanja pisane izjave ako u toj izjavi nije naveden neki raniji dan;

4. sporazumom ugovornih strana - danom sklapanja sporazuma, ako u samome sporazumu nije naveden neki drugi dan;

5. nastupom trajne neizlječive bolesti stipendista - danom dostave pisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove,

6. smrću stipendista.

Sporazum o prestanku ugovora o stipendiranju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka treba sadržavati odredbe o načinu i roku povrata stipendije.

VI. OSLOBAĐANJE OD POVRATA, POVRAT I NAČIN POVRATA STIPENDIJE

Oslobađanje od povrata stipendije

Članak 27.

Student koji je uredno završio studij i učenik srednje škole koji je završio srednjoškolsko obrazovanje, nije obvezan vratiti stipendiju Gradu Cresu.

Povrat stipendije

Članak 28.

Stipendist je obvezan vratiti stipendiju koju je primao u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini u sljedećim slučajevima:

- ako stipendist do konca studenog tekuće godine ili nakon isteka roka mirovanja ne dostavi potvrdu o upisu u narednu godinu studija odnosno potvrdu o statusu apsolventa,

- ako stipendist do konca rujna tekuće godine ne dostavi potvrdu o redovitom pohađanju narednoga razreda srednje škole,

- ako stipendist, malodoban u vrijeme sklapanja ugovora, postane punoljetan tijekom trajanja ugovora pa odbije supotpisati ugovor na strani stipendista,

- ako stipendist bude isključen iz srednjoškolske ustanove,

- jednostranom pisanom izjavom volje zakonskog zastupnika, odnosno samoga punoljetnog stipendista o raskidu ugovora o stipendiranju,

- ako stipendist bude isključen s fakulteta,

- ako stipendist bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju šest ili više mjeseci.

Način povrata stipendije

Članak 29.

Povrat iznosa primljenog na ime stipendije za prethodnu akademsku odnosno školsku godinu bivši stipendist dužan je vratiti Gradu Cresu u roku koji odredi Gradonačelnik.

Gradonačelnik, na zahtjev bivšeg stipendista, može odgoditi povrat stipendije ili odobriti povrat stipendije u obrocima.

Ukoliko bivši stipendist ne ispoštuje zaključke Gradonačelnika o povratu stipendije, Grad Cres poduzet će druge pravne radnje za povrat stipendije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu dodjele stipendija studentima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/09-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-3

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr