SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

87.

Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 (36/09) i 125/08 (36/09)), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam Ani Kučić, zamjenici gradonačelnika, obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja (briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna zaštita, kultura, tehnička kultura, sport, vatrogastvo, protupožarna i civilna zaštita) i u društvenim djelatnostima u kojima Grad Mali Lošinj osigurava dodatni standard (znanost, obrazovanje, zdravstvo).

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjenici gradonačelnika i poslove koordinacije s ustanovama u vlasništvu Grada Malog Lošinja i drugim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama koje djeluju na području Grada Malog Lošinja te poslove suradnje s civilnim sektorom.

Zamjenici gradonačelnika povjeravam i poslove koordinacije rada upravnih tijela Grada Malog Lošinja te koordinaciju namjenskog trošenja sredstava iz Proračuna Grada Malog Lošinja.

Zamjenica gradonačelnika odgovorna je gradonačelniku za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1., 2. i 3. ove točke.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica gradonačelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovito izvješće gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica gradonačelnika je ovlaštena primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad Mali Lošinj službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grada Malog Lošinja u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-08/09-01/3

Ur. broj: 2213-01-01-09-1

Mali Lošinj, 1. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=639&mjesto=10005&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr