SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

48.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 3. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića »Orepčići«
Kraljevica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica (dalje: Vrtić) od roditelja - korisnika programa (dalje roditelj).

Članak 2.

Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (dalje: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (dalje: redoviti program),

- program predškole,

- program ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja (dalje: kraći programi).

Članak 3.

Redoviti program se ostvaruje u petodnevnom radnom tjednu kao:

- 10,00-satni program (cjelodnevni boravak jaslica i vrtića) i

- 5,30-satni program (poludnevni boravak vrtića).

Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i izvedbenim programom Vrtića.

Kraći programi provode se u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

Članak 4.

Za Redoviti program cijena koštanja se izračunava na temelju financijskog plana Vrtića i obuhvaća sljedeće izdatke:

- plaće zaposlenika vrtića

- prehranu djece

- materijalne izdatke za uvjete boravka djece (energiju i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme)

- nabavku sitnog inventara, namještaja i opreme.

Članak 5.

Roditelj koji ima prebivalište na području Grada Kraljevice sudjeluje plaćanjem u cijeni koštanja redovitog programa.

Svotu iz točke 1. ovog članka određuje Gradonačelnik na temelju usvojenog Financijskog plana Vrtića usklađenog s Proračunom Grada Kraljevice.

Roditelj koji nema prebivalište na području Grada Kraljevice plaća punu cijenu koštanja programa.

Roditelj može zatražiti subvenciju za plaćanje redovitog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice.

Članak 6.

Za prvo dijete iz obitelji roditelj plaća svotu iz članka 5. ove Odluke. Za svako daljnje upisano dijete iz iste obitelji svota iz članka 5. ove Odluke umanjuje se za po 20%, a ta olakšica traje sve dok postoje uvjeti za njeno ostvarivanje (tj. istovremeno upisano dvoje ili više djece iz iste obitelji).

Članak 7.

Program predškole je besplatan.

Članak 8.

Kraće programe plaćaju roditelji po cjeniku kojeg je sastavilo Upravno vijeće Vrtića, a odobrio osnivač.

Članak 9.

Roditelj je dužan plaćati obvezu iz članaka 5. i 7. ove Odluke mjesečno, unaprijed.

Grad Kraljevica je dužan plaćati akontaciju u visini 1/12 iznosa iz financijskog plana Vrtića mjesečno. Konačni obračun utvrđuje se u financijskom izvješću Vrtića za proteklu godinu, kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Kraljevice.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica (KLASA: 021-01/02-02/03, UR. BROJ: 2170/ 08-02-01-05 od 12. lipnja 2002. godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 601-02/09-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 3. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr