SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

86.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 6/95, 70/97, 128/99,

 

57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 5. sjednici održanoj dana 28. listopada 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom dopronosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Grad).

Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- groblja i

- javne rasvjete.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke smatra se građenje novih te rekonstrukcija postojećih objekata uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. stavak 2. ove Odluke.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA

Članak 3.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju da je građevinska čestica iz stavka 1. ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima ukoliko ne predoče pismeni sporazum kojim su dogovorili drugačije.

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA, VISINA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, izražen u m3, a kod građevina koje se uklanjaju zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu u odnosu na prijašnje stanje.

Iznimno od odredbe stavka 1, ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos obračunava se po m2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je po posebnim propisima.

Članak 5.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica i ovisno o namjeni građevine.

Članak 6.

Ovisno o pogodnostima na području Grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i koeficijenti raspodjele sredstava komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Zone i koeficijenti za izračun jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa koje su dužni plaćati vlasnici ili investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju ili vrše rekonstrukciju stambenih građevina.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Investitor - stanovnik Grada Crikvenice koji ima prebivalište na području Grada Crikvenice neprekidno najmanje 10 godina, a za osobe mlađe od 29 godina neprekidno najmanje 5 godina, unazad od dana dostave dokumentacije za izdavanje rješenja po službenoj dužnosti ili do dana podnošenja zahtjeva za izdavanjem rješenja o utvrđenoj visini komunalnog doprinosa, komunalni doprinos plaća prema jediničnoj vrijednosti utvrđenoj umnoškom koeficijenta iz stupca 3. Tablice 2 s vrijednošću iz članka 9. ove Odluke.

Obveznik je dužan kao dokaz za ostvarivanje prava iz st. 1. ovog članka dostaviti:

- potvrdu nadležnog državnog tijela o prebivalištu,

- dokaz o poslovnoj sposobnosti (izvod iz matične knjige rođenih ili preslika osobne iskaznice),

- dokaz da nema u vlasništvu stan ili kuću na području Grada Crikvenice u obliku ovjerene javnobilježničke izjave i potvrde zemljišno-knjižnog ureda i ureda za katastar,

- dokaz da gradi novu stambenu jedinicu za potrebe vlastitog stanovanja u obliku ovjerene izjave.

Obveznik koji ispuni uvjete iz stavka 2. ovog članka, može jednokratno ostvariti prava za obračun komunalnog doprinosa ukoliko gradi, rekonstruira, dograđuje stambenu građevinu za potrebe vlastitog stanovanja i to do 500 m3 obujma građevine.

Pravo na obračun komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovog članka stiče u slučaju gradnje do 500 m3 bez obzira na broj suinvestitora.

U slučaju gradnje građevine veličine preko 500 m3 obujma investitor ili suinvestitori stječu pravo na obračun komunalnog doprinosa prema utvrđenoj jediničnoj vrijednosti sa koeficijentom iz stupca 3 Tablice 2 samo do 500 m3 obujma građevine, a na razliku se primjenjuje obračun komunalnog doprinosa prema utvrđenoj jediničnoj vrijednosti sa koeficijentom iz stupca 2 Tablice 2.

Obvezniku koji ne dostavi dokaz o ispunjenju uvjeta iz stavka 2. ovog članka, iznos komunalnog doprinosa utvrđuje se prema jediničnoj vrijednosti sa koeficijentom iz stupca 2 Tablice 2.

Članak 8.

Zone i koeficijenti za izračun jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa koje su dužni plaćati vlasnici ili investitori koji grade, dograđuju, nadograđuju ili vrše rekonstrukciju građevine poslovne namjene.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Pravne osobe i obrti koji imaju sjedište na području Grada Crikvenice, prilikom podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa prema koeficijentima iz stupaca 3 Tablice 3, dužne su dostaviti dokaz da djeluju na području Grada Crikvenice odnosno da imaju sjedište 10- ak i više godina što se dokazuje izvodom iz poslovnog registra.

Obveznici iz stavka 2. ovog članka navedeno pravo ostvaruju jednokratno.

U slučaju kada je vlasnik ili investitor koji gradi dograđuje, nadograđuje ili vrše rekonstrukcije građevine, komunalno trgovačko društvo ili ustanove koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Crikvenice utvrđuju se koeficijenti kao i kod izgradnje hotela sa 5 zvjezdica.

U slučaju kada je vlasnik ili investitor koji gradi dograđuje, nadograđuje ili vrše rekonstrukcije građevine, komunalno trgovačko društvo ili ustanove koje nisu u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Crikvenice utvrđuju se koeficijenti kao i kod izgradnje hotela sa 4 zvjezdice.

Članak 9.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine za prvu zonu utvrđena je u iznosu od 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj.

Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u RH objavljuje nadležno ministarstvo.

Članak 10.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 4. ove Odluke, jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 9. ove Odluke i vrijednosti koeficijenta iz tablica 2 ili 3 ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 11.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi nadležno upravno tijelo.

Rješenje se donosi po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja tijelo nadležno za donošenje akata na temelju kojih se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Nadležni Upravni odjel Obvezniku izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.

Članak 12.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može na temelju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Crikvenice sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja iz članka 30. Stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, ukoliko je građenje istih objekata i uređaja predviđeno Programom građenja komunalne infrastrukture te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

Uvjete, prava i obveze u svezi s gradnjom objekata i uređaja iz prethodnog stavka obveznik plaćanja i Grad Crikvenica utvrđuju i reguliraju putem ugovora.

Članak 13.

Potraživanje povrata sredstava komunalnog doprinosa smatra se novčanim potraživanjem prema Gradu Crikvenici kao jedinici lokalne samouprave te je za rješavanje nadležan redovni sud.

Stranka koja želi istaknuti zahtjev za povrat uplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može se sa zahtjevom obratiti redovnom sudu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/04).

Investitori koji su prema dosadašnjoj Odluci ostvarili pravo na umanjenje komunalnog doprinosa za izgradnju, dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju građevine bilo poslovne ili stambene namjene, isto pravo ne mogu ostvarivati prema odredbama ove Odluke.

Evidenciju o investitorima koji su ostvarili prava prema odredbama dosadašnje odluke, vodi nadležno upravno tijelo.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/09-01/27

Ur. broj: 2107/01-01-09-8

Crikvenica, 28. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr