SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
28

30.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 25. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena
ulica i trgova na području Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke.

Članak 2.

Ulicom odnosno trgom u smislu ove Odluke smatra se javno - prometna površina unutar građevinskog područja naselja i to: cesta, avenija, aleja, park, perivoj, prolaz, prilaz, magistrala, šetalište, stube, obala, uvala, odvojak, put, poljana, gat, stubište, obronak, brijeg, zavoj, dol, prečac, vidikovac i sl.

Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno - prometnu površinu i pripadajuće katastarske čestice.

Članak 3.

Ulica i trg moraju imati ime.

Na području Grada Rijeke ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.

Ulica odnosno trg može se nalaziti samo unutar područja naselja.

Članak 4.

Ime ulice i trga određuje Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Odbora za mjesnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Odbor), uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi.

Ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim za povijesne događaje, te po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti Grada Rijeke te političkom, kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju Grada Rijeke.

II. FOND IMENA

Članak 5.

Za područje Grada Rijeke vodi se jedinstven Fond imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova.

Fond imena osniva i vodi Odbor.

Članak 6.

Pisane prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Fond imena iz članka 5. ove Odluke, Odboru mogu podnijeti:

- udruge i grupe građana,

- vijeća mjesnih odbora,

- vijeća i predstavnici nacionalnih manjina,

- političke stranke i vjerske zajednice,

- ustanove i druge pravne osobe,

- članovi Gradskog vijeća i Poglavarstvo Grada Rijeke.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže zemljopisni pojam, potrebno je obrazložiti njegovu dosadašnju lokaciju u prostoru i etimologijsko značenje pojma vodeći računa o narječju.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže ime osobe, potrebno je priložiti životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojeg se podnosi prijedlog.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, kao i na temelju vlastite inicijative, u Fond imena Odbor može uvrstiti pojmove, datume odnosno imena osoba za koje Odbor ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se mogu uvrstiti u Fond imena.

Članak 7.

U razmatranju prijedloga iz članka 6. ove Odluke Odbor ocjenjuje kvalitetu predloženog rješenja i njegovu sadržajnost.

Kvaliteta predloženog rješenja prilikom predlaganja imena osobe očituje se u njezinom liku i djelu i racionalnoj i suvremenoj spoznaji tog djela te njegovog posrednog i neposrednog utjecaja na prošlost, sadašnjost i budućnost građana i Grada Rijeke.

Sadržajnost prijedloga očituje se u uvažavanju razmjerne zastupljenosti imena ulica iz razdoblja nakon drugog svjetskog rata, i potrebi očuvanja bitnih odrednica antifašističkog i humanističkog značaja i imena značajnih hrvatskih velikana i njihovih djela, kao i svjetski poznatih osoba koje su u Rijeci bile uvažavane i koje su uvažavale Rijeku i njene građane.

III. NAČELA I KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Članak 8.

Na temelju podataka iz Fonda imena Odbor utvrđuje prijedloge za imenovanje ulica i trgova.

Prilikom utvrđivanja prijedloga Odbor se rukovodi sljedećim načelima:

- uvažavanja izvornih rješenja odnosno prvih imena ulica odnosno trgova iz vremena kada su izgrađeni, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio svijesti građana,

- da se pri imenovanju više puta i nepotrebno ne mijenja ime ulice odnosno trga,

- uvažavanje potrebe grupiranja imena ulica i trgova radi kvalitetne orijentacijske obavijesti,

- da se ulicama daju kraća imena, a trgovima, parkovima i šetalištima imena po povijesnim događajima.

Članak 9.

Ulice i trgovi na području Grada Rijeke razvrstavaju se u tri kategorije.

U I. kategoriju se razvrstavaju ulice odnosno trgovi koji povezuju dva ili više mjesnih odbora i ulice na koje se nastavlja više poprečnih ulica.

U II. kategoriju se razvrstavaju ulice odnosno trgovi s većim brojem (30 i više) stambenih i poslovnih objekata.

U III. kategoriju razvrstavaju se sve ostale ulice odnosno trgovi.

Članak 10.

Ulicama u rubnim dijelovima grada daju se imena iz zemljopisne nomenklature, odnosno već zatečena imena koja podsjećaju na nekadašnji morfološki izgled (Brdo, Dolčić, Klančić, Rebar i sl.) ili vrste zelenih površina (Ljeska, Borik, Zelengaj, Grabova, Črešnjeva i sl.).

Ulicama u novoizgrađenim dijelovima grada daju se imena zaslužnih osoba iz povijesti, politike, kulture, znanosti i ostalih društvenih djelatnosti, a koje su živjele ili djelovale na području Grada Rijeke.

IV. POSTUPAK IMENOVANJA ULICA

Članak 11.

Prijedloge za određivanje imena ulica i trgova mogu podnijeti predlagatelji iz članka 6. ove Odluke.

Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka podnose se u pisanom obliku Odboru, a obvezno trebaju sadržavati:

- prijedlog za određivanje imena ulice odnosno trga sukladno članku 6. stavku 2. i 3. ove Odluke,

- tekstualni opis s osnovnim podacima o lokaciji i izgledu ulice ili trga,

- grafički prikaz ulice ili trga.

Na traženje Odbora, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlozi koji ne budu podneseni u suglasju s odredbama ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

Članak 12.

Izuzetno od odredbe članka 11. stavka 2. podstavka 1. ove Odluke, ako se za određivanje imena ulice odnosno trga predlaže ime koje je sadržano u Fondu imena, dovoljno je da predlagatelj naznači da je ime već uvršteno u Fond imena.

Članak 13.

Na temelju prijedloga Odbora, Gradsko vijeće Grada Rijeke donosi odluku o određivanju imena ulice odnosno trga na području Grada Rijeke.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/34

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=63&mjesto=51000&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr