SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD RIJEKA
48

187.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji
poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju način, uvjeti i postupak prodaje stana u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kojeg temeljem ugovora o najmu stana koristi hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) i članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja.

Članak 2.

Status HRVI i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja utvrđen je zakonom kojim

se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 3.

Pravo na kupnju stana iz članka 1. ove Odluke ima HRVI i član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ako:

1. koristi stan na osnovu sklopljenog ugovora o najmu stana,

2. on ili član njegove obitelji nije vlasnik stana ili nije bio vlasnik stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

3. on ili član njegove obitelji nema stan, kuću ili kuću za odmor u privatnom vlasništvu na području Republike Hrvatske,

4. protiv njega ili člana njegove obitelji nije pokrenut postupak otkaza ili raskida ugovora o najmu stana,

5. su troškovi u svezi korištenja stana uredno podmireni.

Članak 4.

Kupoprodajna cijena stana po m2 i način njezina utvrđivanja propisuju se posebnim općim aktom kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 5.

Stan se prodaje putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Gradonačelnik.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 6.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3, prizemlje.

Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito sljedeće:

1. adresu, površinu i zemljišno-knjižnu oznaku stana,

2. iznos kupoprodajne cijene stana po m2,

3. odredbu o načinu i roku plaćanja kupoprodajne cijene stana,

4. rok za podnošenje ponuda na natječaj,

5. popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu,

6. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

7. odredbu da se ponuda ponuditelja za kojeg je evidentirano dugovanje s osnova troškova korištenja stana neće uzeti u razmatranje.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje stana.

Članak 8.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. rješenje nadležnog tijela o statusu HRVI sa utvrđenim stupnjem invaliditeta (trajno - privremeno),

2. rješenje nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,

3. presliku domovnice ili osobne iskaznice,

4. uvjerenje MUP-a o prebivalištu za ponuditelja i članove obiteljskog domaćinstva (ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude),

5. uvjerenje nadležnog županijskog ureda za katastar o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina za ponuditelja i članove obiteljskog domaćinstva (ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude),

6. potvrda zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci izdana temeljem pregleda abecednog imenika o neposjedovanju nekretnina na području Grada Rijeke, za ponuditelja i članove obiteljskog domaćinstva (ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude),

7. izjava ovjerena kod javnog bilježnika dana pod moralnom i kaznenom odgovornošću da ponuditelj i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretnine na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude),

8. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice ili ovjerena preslika radne knjižice za ponuditelja,

9. potvrdu o uredno podmirenim troškovima u svezi korištenja stana za koji se podnosi ponuda za kupnju, zaključno s mjesecom u kojem se ponuda predaje,

10. potvrda Ministarstva obrane Republike Hrvatske da ponuditelj nije ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje.

Članak 9.

Odluku o izboru ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva, donosi:

- Gradonačelnik, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna),

- Gradsko vijeće, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna).

Članak 10.

Na temelju odluke iz članka 9. ove Odluke, sklapa se ugovor o kupoprodaji stana najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ugovor o kupoprodaji stana sklapa Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/01 i 17/04).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/185

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=51000&odluka=187
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr