SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD RIJEKA
48

185.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), odredbi Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,

3. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

4. pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat,

5. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

6. izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i koji je traži.

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe kao i na pse vodiče slijepih osoba.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,

2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,

8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta i slično.

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Dovođenje kućnog ljubimca na javnu površinu uređeno je odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se propisuje komunalni red.

Dovođenje kućnog ljubimca u vozila javnog gradskog prijevoza dozvoljeno je pod uvjetima propisanim odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje javni prijevoz putnika.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 11.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 13.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Članak 14.

Pas koji je određen kao opasan ili moguće opasan pas može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti životinja.

Članak 15.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.

Članak 16.

U obiteljskoj kući nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 17.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 18.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 19.

Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima.

Članak 20.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada.

Članak 21.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 22.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Članak 23.

Ugovorom sklopljenim između Grada i skloništa za životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će pravna osoba koja obavlja veterinarsko-zdravstvene usluge za Grad.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/06).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske«.

Klasa: 021-05/09-01/183

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=51000&odluka=185
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr