SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD BAKAR
48

50.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 29. listopada 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Oduke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) u članku 9. stavku 1. alineji 2. riječi »a najviše do« zamjenjuju se riječima »odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-09-8

Bakar, 29. listopada 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=51222&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr