SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD BAKAR
48

49.

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 8. i 30. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 29. listopada 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Bakra

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se način uporabe, zaštita i čuvanje grba i zastave Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Grb Grada ima oblik poluokruglog štita.

Štit je dvostuko razdijeljen. U prvom polju crvenobijele četvorine 5X2, u drugome na plavome na tri zelena brijega po jedna srebrna/bijela kula, a trećem u zlatno/žutom crno sidro s bijelim konopcem.

Članak 3.

Grb Grada rabi se:

- na službenim natpisima tijela Grada istaknutim na zgradama u kojima su smješteni te u svečanim prostorijama tih zgrada,

- pri održavanju znanstvenih, kulturno-umjetničkih, političkih, sportskih i drugih susreta čiji je organizator ili pokrovitelj Grad,

- na posjetnicama Gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća Grada, predstojnika odnosno pročelnika upravnih tijela Grada,

- na svečanim pozivnicama, čestitkama i slično,

- na priznanjima koje dodjeljuje Gradsko vijeće Grada.

Članak 4.

Izvornik grba Grada čuva se u Uredu gradonačelnika i prema njemu se oblikuju grbovi.

Članak 5.

Zastava Grada je omjera 1:2, bijelo-žuto-plava trobojnica.

Članak 6.

Zastava Grada ističe se uz zastave Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije:

- stalno na zgradi gradskog sjedišta,

- u dane blagdana Republike Hrvatske i na dan Grada na zgradama vijeća mjesnih odbora.

Članak 7.

Zastava Grada može se uz zastavu Republike Hrvatske isticati pri javnim skupovima.

Članak 8.

Grb i zastava Grada imaju se rabiti u obliku i opisu koji su utvrđeni ovom Odlukom.

U grbu i zastavi Grada ne može se ništa mijenjati.

Radi promicanja interesa Grada, iznimno, ako je statutom pravnih osoba predviđeno, dijelovi grba ili zastave Grada mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema, ali uz odobrenje gradonačelnika.

Članak 9.

Zabranjeno je isticati dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene grbove i zastave Grada.

 

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o grbu i zastavi Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/00).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-09-7

Bakar, 29. listopada 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr