SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

123.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), Nalaza i Mišljenja Stručnog tijela od 17. rujna 2009. godine i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«

Članak 1.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida« (»Službene novine PGŽ« broj 22/99, 3/00, te KLASA: 021-04/03-03/21, UR. BROJ: 2170/01-92-01-03-4 od 22. rujna 2003. i »Službene novine PGŽ« broj 9/07) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije obvezuje se u roku od 2 (dvije) godine od dana stupanja na snagu Druge izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela sportsko-rekreacijske zone Kantrida, izvesti radove iz prethodnog stavka«.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke zaključit će se IV. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«.

Članak 3.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše predmetni IV. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-11

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr