SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD OPATIJA
7

15.

Na temelju članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 175/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o vremenu izvođenja građevinskih radova

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na određenim područjima Grada Opatije ne smiju izvoditi građevinski radovi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevina čije je obavljanje uređeno Zakonom o gradnji (dalje u tekstu: građevinski radovi).

II. VRIJEME OBAVLJANJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 2.

Sve vrste građevinskih radova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevina ne smiju se obavljati na područjima određenim Prostornim planom Grada Opatije i to:

- centralne urbane zone Grada Opatije koja obuhvaća rezidencijalno područje između Nove ceste i obalne šetnice od Voloskog do Ičića,

- centralne urbane zone Ičići i

- na području Voloskog i Ike kao starih jezgri Grada Opatije,

u razdoblju od 01. travnja do zaključno 01. listopada tekuće godine.

Sve vrste građevinskih radova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevina ne smiju se obavljati na području stambeno-poslovnih zona, određenih Prostornim planom, na području Grada Opatije, ispod opatijske zaobilaznice, uključivši i stambeno naselje Pobri, u razdoblju od 01. lipnja do zaključno 01. listopada tekuće godine.

Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka Odluke, hitne građevinske intervencije, radi održavanja javnih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje izvode komunalna društava u okviru svoje komunalne djelatnosti na području Grada Opatije i u kojima Grad Opatija ima svoje vlasničke udjele, smiju se obavljati bez ograničenja tokom cijele kalendarske godine na cijelom području Grada Opatije.

Na ostalim područjima Grada Opatije na kojima je predviđena mogućnost izvođenja svih vrsta građevinskih radova suglasno Zakonu o gradnji oni se smiju obavljati suglasno ovoj Odluci tokom cijele kalendarske godine.

Članak 3.

Na cijelom području Grada Opatije ne smiju se obavljati građevinski radovi u noćnim satima u vremenu od 22,00 sati navečer do zaključno 8,00 sati ujutro drugog dana.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može svojim zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova i na područjima Grada Opatije iz članka 2. stavak 1 ove Odluke, u razdoblju od 01. travnja do 01. listopada tekuće godine, u slijedećim slučajevima i na slijedeći način:

1) ako se radi o obavljanju građevinskih radova od značaja za turizam i gospodarstvo Grada Opatije (građevinski radovi vezani uz hotele i druge značajne turističke objekte, prometnice, komunalnu infrastrukturu i sl.), a koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 01. travnja tekuće godine, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 01. lipnja tekuće godine,

2) ako se radi o građevinskim radovima čije je izvršenje vezano uz rok i čije nedovršenje u roku bi nanijelo značajnu štetu investitoru, a koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 01. travnja tekuće godine, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 01. lipnja tekuće godine i

3) ako se radi o građevinskim radovima adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke, ne ugrožavaju okolinu.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može svojim zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova i na područjima Grada Opatije iz članka 2. stavak 2. ove Odluke, u razdoblju od 01. lipnja do 01. listopada tekuće godine, u slijedećim slučajevima i na slijedeći način:

1) ako se radi o obavljanju građevinskih radova od značaja za turizam i gospodarstvo Grada Opatije (građevinski radovi vezani uz hotele i druge značajne turističke objekte, prometnice, komunalnu infrastrukturu i sl.), a koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 01. lipnja tekuće godine, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 01. srpnja tekuće godine,

2) ako se radi o građevinskim radovima čije je izvršenje vezano uz rok i čije nedovršenje u roku bi nanijelo značajnu štetu investitoru, a koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 01. lipnja tekuće godine, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 01. srpnja tekuće godine i

3) ako se radi o građevinskim radovima adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke, ne ugrožavaju okolinu.

Izuzetno od odredbe članka 3. ove Odluke građevinski radovi smiju se obavljati na području Grada Opatije i noću, ako to svojim zaključkom odobri Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Odobrenje iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka Gradsko poglavarstvo donosi po pismenom zahtjevu investitora građevinskih radova.

III. KAZNENA ODREDBA

Članak 5.

Globom u iznosu od 1.000,00 Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja kao investitor obavlja građevinske radove na području Grada Opatije protivno odredbama ove Odluke, te koja je protivno odredbama ove Odluke prijavila nadležnom tijelu graditeljstva i građevinskoj inspekciji početak, prekid i trajanje građevinskih radova koje obavlja.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 Kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba kao investitor globom u iznosu od 200,00 Kn.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-04-2

Opatija, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr