SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

30.

Temeljem članka 23. i 41. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09), članka 35. i 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i odredbi Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/ 03, 107/07 i 146/08) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 16. listopada 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
»Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.

Članak 1.

U Odluci o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/05) mijenja se članak 6. i glasi:

»Organi društva su:

1. Skupština, koja broji pet članova od kojih funkciju Predsjednika skupštine obavlja Općinski načelnik, dok preostala četiri člana Skupštine imenuje Općinsko vijeće i

2. Uprava, koju čini jedan direktor.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-22

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr