SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD OPATIJA
7

14.

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije za razdoblje 2004. - 2005. godine (»Službene novine« PGŽ broj 33/03), Mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ pod brojem: 187/04/MŠ, Suglasnosti Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Opatija, klasa: 350-05/04-01/00220, Ur. broj: 2170-85-01-04-03/HV/, Mišljenja MUP-a Policijska uprava PG Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje, broj: 511-09-20/2-149-4-04, Suglasnosti Ministarstva obrane Zagreb, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: 350-02/04- 01/37, Ur. broj: 512M3-020202-04-2, Mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, klasa: 350-02/04-01/38, Ur. broj: 525-02-V.B.M./04-02, Suglasnosti Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, pod klasom: 612-08/04- 12/07, Ur. broj: 523-10-8/1-04-4, članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 5/04 - pročišćeni tekst), kojom se dozvoljava rekonstrukciju postojećih hotela »Continental«, »Miran« i »Brijuni«, uz zadržavanje hotelske namjene, a u smislu povećanja kategorije (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana).

Članak 2.

Izmjene i dopune Prostornog plana ne odnose se na grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/04 - pročišćeni tekst).

Članak 3.

Odluku o ovim Izmjenama i dopunama Prostornog plana izradio je Urbanistički institut Hrvatske d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Frane Petrića 4.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Iza članka 155. pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/04) dodaju se novi članci 156.-160. koji glase:

Članak 156.

(1) Iznimno od odredbi članka 29. stavak 1. i članka 78. stavak 5. Prostornog plana uređenja Grada Opatije može se dograditi, nadograditi, odnosno izgraditi zamjenski objekt - hotel »Brijuni« na z.č. 86/2, k.o. Opatija i 88/2 k.o. Opatija.

(2) Planiranim zahvatima iz stavka 1. ovog članka za hotel »Brijuni«, a prema Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (N.N. br. 48/92, 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 52/99, 43/ 00, 52/00, 57/00, 63/00,18/01 i 33/01) obavezna je kategorizacija hotela sa 4 zvjezdice.

Planirano je maksimalno 130 smještajnih jedinica (modula).

(3) Za hotel »Brijuni« planira se dispozicija sadržaja po etažama kako slijedi:

- suteren - 2: wellness, servisni prostori, energetski i skladišni dio,

- suteren - 1: vanjski i unutarnji bazen, aperitiv bar, servisni prostor, trgovačko-uslužni sadržaji,

- prizemlje: hol s recepcijom, aperitiv bar, restoran kapaciteta 220 mjesta, kuhinja, trgovačko-uslužni sadržaji,

- katovi od I. do VI.: smještajni kapaciteti,

- potkrovlje: smještajni kapaciteti.

(4) Najveći dopušteni ukupni koeficijent izgrađenosti kig za hotel »Brijuni« iznosi 85%.

(5) Najveći dopušteni ukupni koeficijent iskorištenosti kis za hotel »Brijuni« iznosi 5,0.

(6) Najveća dopuštena visina hotela »Brijuni« iznosi 32,0 m mjereno od kote poda najniže etaže (suteren - 2) do sljemena krova, odnosno 25,0 m od kote ulaza u nivou ulice Viktora Cara Emina do sljemena krova. Hotel »Brijuni« sadrži slijedeće etaže:

suteren - 2, suteren - 1, prizemlje, 6 katova i potkrovlje.

(7) U suterenskim etažama (suteren - 2 i suteren - 1) uz ulicu Viktora Cara Emina, te prema građevnoj čestici 88/1, k.o. Opatija u dužini od najviše 15 m (u istom nivou) dopuštena je izgradnja hotela »Brijuni« na granici građevne čestice. U suterenskim etažama (suteren - 2 i suteren - 1) na dijelu prema građevnoj čestici 314, k.o. Opatija u dužini od najviše 19 m dopuštena je izgradnja hotela »Brijuni« na granici građevne čestice (postojeće stanje). U suterenskim etažama (suteren - 2 i suteren - 1) sjeveroistočni ugao građevine smješten je na granici obalnog puta tj. dijela gr.č. 891/2, te duž južnog pročelja do najviše 8 m od nivoa terase prizemlja. Kod nadzemnih etaža udaljenost južnog pročelja građevine od gr.č. 88/1 iznosi najmanje 4 m, prema gr.č. 314 iznosi u prizemlju 2,0 m i na katovima 3,0 m, a prema obalnom putu iznosi u prizemlju i prvom katu 2,0 m i ostalim katovima 4,0 m.

(8) Pristup hotelu »Brijuni« je sa strane ulice Viktora Cara Emina.

(9) Smještaj vozila za hotel »Brijuni« definiran je člankom 158. stavak 12.

(10) Neizgrađene površine na građevnoj čestici će se hortikuturno urediti u skladu s tradicionalnim načinom uređenja zelenih površina u gradu Opatiji.

Članak 157.

(1) Na građevnoj čestici 87/1, k.o. Opatija rekonstruirati će se u postojećim gabaritima septička taložnica u otvoreni bazen.

(2) U zoni zahvata rekonstruirati će se u postojećim gabaritima i obalni put sa pripadajućim instalacijama.

Članak 158.

(1) Iznimno od odredbi članka 29. stavak 1. i članka 78. stavak 5. Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst), može se dograditi, nadograditi, izgraditi zamjenski objekt, odnosno rekonstruirati hotel »Continental«, hotel »Soča« i polivalentni objekt u funkciji hotelskog kompleksa (»Miran«), te smještajni objekt s garažama na z.č. 66, z.č. 85/2, z.č. 86/4, z.č. 86/3 i grč. 13 sve k.o. Opatija.

(2) Za planirani hotelski kompleks kojeg čine objekti iz stavka 1. ovog članka, a prema Pravilniku o klasifikaciji, mi

nimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (N.N. br. 48/92, 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01 i 33/01) obavezna je kategorizacija hotela sa 4 zvjezdice. Planirano je ukupno 131 smještajna jedinica (modul).

(3) U postojećem hotelu »Continental« smještajni kapaciteti nalaze se na I-III katu i u mansardi. U postojećem hotelu »Soča« smještajni kapaciteti nalaze se u prizemlju, I- III katu i mansardi, dok su na nivou prizemlja i suterena ugostiteljski i prateći sadržaji za sva tri smještajna objekta. U smještajnom objektu s garažama smještajni kapaciteti se nalaze u suterenu, prizemlju, na I-III katu i u mansardi. U polivalentnom objektu u funkciji hotelskog kompleksa nema smještajnih kapaciteta, a pretežiti dio polivalentnih sadržaja nalazi se na etažama suteren - 1 i suteren.

(4) Najveći dopušteni ukupni koeficijent izgrađenosti kig za građevine iz stavka 1. ovog članka iznosi 85%.

(5) Najveći dopušteni ukupni koeficijent iskorištenosti kis za građevine iz stavka 1. ovog članka iznosi 4,7.

(6) Garažni nivo ispod nivoa ulice Viktora Cara Emina računaju se kao ukopane etaže iako posjeduju požarni izlaz prema z.č. 86/4 i 86/3 i ne uračunavaju se u ukupni koeficijent izgrađenosti kig i ukupni koeficijent iskorištenosti kis.

(7) Najveća dopuštena visina iznosi za:

- hotel »Continental«: 26,5 m mjereno od kote poda suterena do sljemena krova, odnosno 22,0 m mjereno od kote poda prizemlja (Ulica M.Tita) do sljemena krova (postojeća visina),

- hotel »Soča«: 26,5 m mjereno od kote poda suterena do sljemena krova, odnosno 22,0 m mjereno od kote poda prizemlja (Ulica M. Tita) do sljemena krova (postojeća visina),

- smještajni objekt s garažama: 28,0 m mjereno od kote ulaza u garažu tj. od nivoa ceste Viktora Cara Emina do sljemena krova, odnosno 17,0 m od kote ulaza u smještajni dio objekta (nivo Ulice M. Tita) do sljemena krova,

- polivalentni objekt u funkciji hotelskog kompleksa (»Miran«): 16,75 m mjereno od kote poda suterena do završnog sloja poda terase, tj. ravnog krova; odnosno 11,5 m od kote ulaza u nivou Ulice Viktora Cara Emina do završnog sloja poda terase, tj. ravnog krova,

- smještajni objekt s garažama i polivalentni objekt u funkciji hotelskog kompleksa (»Miran«) imaju dvije etaže garaža smještene ispod nivoa Ulice Viktora Cara Emina, ukupne visine 5,50 m.

(8) Na hotelu »Continental« predviđa se usklađivanje visine vijenca na uličnoj fasadi prema visini vijenca na fasadi prema moru, te prenamjena mansarde u smještajne kapacitete.

(9) Nivoi građevina iz stavka 1. ovog članka su slijedeći:

- hotel »Continental«: suteren - 1 (podrum), suteren, prizemlje, tri kata i mansarda,

- hotel »Soča«: suteren (do dilatacije), prizemlje, tri kata i mansarda,

- smještajni objekt s garažama: suteren - 5 (podrum), suteren - 4 (podrum), suteren - 3, suteren - 2, suteren - 1, suteren, prizemlje, tri kata i mansarda,

- polivalentni objekt u funkciji hotelskog kompleksa (»Miran«): suteren - 5 (podrum), suteren - 4 (podrum), suteren - 3 (prizemlje), suteren - 1 (1. kat), suteren (2. kat) i prizemlje (na koti terena).

(10) Udaljenosti hotela »Continental« i »Soča« od granica susjednih građevinskih čestica se ne mijenjaju. Smještajni objekt s garažama smješten je na granici prema z.č. 69/4, 69/2 i 70/2. Polivalentni objekt u funkciji hotelskog kompleksa («Miran») udaljen je od granice z.č. 86/1 najmanje 2,5 m. Udaljenost smještajnog objekta s garažama i polivalentnog objekta u funkciji hotelskog kompleksa »Miran« od Ulice Viktora Cara Emina iznosi 0 - 5 m.

(11) Pristup hotelskom kompleksu iz stavka 1. ovog članka je sa strane Ulice Viktora Cara Emina i Ulice M. Tita.

(12) Smještaj vozila riješen je uređenjem podzemne garaže u hotelu »Continental». Minimalni kapacitet garaže iznosi 130 mjesta, odnosno broj parkirnih mjesta riješiti sukladno odredbi članka 62. Prostornog plana uređenja Grada Opatije,

(13) Hotel »Continental« - nivo suteren - 4 i hotel »Brijuni« - suteren - 1 (nisko prizemlje) spojeni su toplom vezom ispod ulice Viktora Cara Emina, prema postojećem stanju površine 200,0 m2.

Članak 159.

(1) Objekti iz članaka 156. i 158. ovog Prostornog plana priključeni su na postojeću infrastrukturu - gradsku mrežu vodovoda i odvodnje, električne energije i telefona.

(2) Razvod pojedinih instalacija izvesti će se na način kako to bude određeno posebnim uvjetima sadržanim u suglasnostima nadležnih javnih komunalnih poduzeća.

Članak 160.

Granica obuhvata Detaljnog plana uređenja Ičići iz grafičkog dijela PPUG Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 5/04 - pročišćeni tekst) utvrđuje se kao granica Urbanističkog plana uređenja Ičići.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Članci 156. - 158. pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 5/04) se ne mijenjaju i postaju članci 161.-163. Prostornog plana.

Članak 6.

(1) Ova Odluka je izrađena u 4 (četiri) izvornika ovjerenih pečatom Grada Opatije i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije.

(2) Dva primjerka izvornika ove Odluke čuvaju se u pismohrani Grada Opatije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da izradi Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Opatije.

Klasa: 011-01/04-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-04-2

Opatija, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr