SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 23. i 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) i članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 16. listopada 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U članku 10. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09; u daljnjem tekstu: Statut) u stavku 1. iza alineje 10. dodaje se nova alineja koja glasi:

»-promet na svom području i«

Dosadašnja alineja 11. postaje alineja 12.

Članak 2.

U članku 17. Statuta iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje 5 članova Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 3. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 23. Statuta u stavku 1. iza alineje 16. dodaje se nova alineja koja glasi:

»-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Malinska - Dubašnica u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica i«

Dosadašnja alineja 17. postaje alineja 18.

Članak 4.

U članku 33. Statuta mijenja se stavak 1. i glasi:

»Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 5.

Iza članka 35. Statuta dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 35.a

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti na način propisan zakonom.«

Članak 6.

U članku 41. Statuta iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»U trgovačkim društvima u kojima Općina Malinska- Dubašnica ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Općinski načelnik može ovlastiti drugu osobu za obavljanje poslova iz stavka 3. ovog članka.

Ukoliko u skupštini društva iz stavka 3. ovog članka Općina Malinska-Dubašnica ima više članova, preostale članove imenuje Općinsko vijeće.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 7.

U članku 42. Statuta mijenja se stavak 5. i glasi:

»Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.«

U članku 42. Statuta iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Prije donošenja odluke iz stavka 5. ovog članka pribavit će se mišljenje građana s tog područja.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 8.

Iza članka 42. Statuta dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 42.a

Mjesni odbori na području Općine Malinska-Dubašnica su:

1. Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice (za područje naselja: Sveti Vid-Miholjice i Maršići).

Članak 9.

Ova Izmjena i dopuna Statuta stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-3

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr