SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

83.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/07, 125/08 i 36/09), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« broj 66/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. Uvjeti i način davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Malog Lošinja u svrhu postavljanja privremenih objekata kao što su: kiosci, montažni objekti, prikolice, pokretne radnje, uslužne naprave i uređaji, naprave za zabavu, zabavni park, štandovi, stolovi i stolice za postavu ugostiteljskih terasa te za održavanje prigodnih, prazničnih ili javnih okupljanja i proslava.

2. Utvrđivanje lokacija za postavljanje privremenih objekata.

3. Postupak za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

4. Nadzor nad korištenjem javne površine.

5. Kaznene odredbe.

Članak 2.

(1) Kiosk u smislu ove Odluke predstavlja tipski, privremen, prenosiv objekt, opremljen komunalnim priključcima, koji se montira na odgovarajuću podlogu te koji se može postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije u dijelovima ili u cijelosti, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

 (2) Montažni objekt u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, jedno ili više prostorni čvrsti objekt koji ne prelazi površinu od 35 m2, opremljen komunalnim priključcima, a koji svojom namjenom, oblikom i montažom na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom predstavlja objekt privremenog karaktera te koji se može u dijelovima ili u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

(3) Prikolica u smislu ove odluke predstavlja tipsku, privremenu jednoprostornu kamp-kućicu koja ne prelazi površinu od 12 m2, opremljena komunalnim priključcima, koja je prenosiva, postavljena na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom te koja se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(4) Pokretna radnja u smislu ove Odluke je prenosiv, prostorno neovisan, pokretni objekt, odnosno element privremenog karaktera, a predviđena je za obavljanje jednostavnih uslužnih, ugostiteljskih i trgovinskih djelatnosti putem pokretnih prodavača, a može se u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(5) Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, vaga, peć za pečenje kestena, pop-corna, šećerne vate i sličnog, roštilji koji se upotrebljavaju prilikom povremenih i prigodnih manifestacija i slično te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(6) Naprava za zabavu u smislu ove Odluke predstavlja uređaj, napravu ili igračku namijenjenu zabavi djece i odraslih, koji mogu biti samostalno postavljeni ili u sklopu zabavnog parka te šator za zabavne i druge prilike.

(7) Zabavni park (luna park) u smislu ove Odluke predstavlja prostornu cjelinu čija veličina ovisi o broju i vrsti naprava i uređaja za zabavu.

(8) Štand u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju.

(9) Ugostiteljska terasa u smislu ove Odluke predstavlja dio javne površine, smještena ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora, koja služi ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni te se na njoj mogu postaviti stolovi i stolice, tende ili suncobrani.

(10) Prigodna, praznična i javna okupljanja i proslave u smislu ove Odluke predstavljaju svaka događanja u kraćem vremenskom razdoblju, ne dužem od 7 dana, a koje prati ugostiteljska, uslužna, trgovačka ili zabavna djelatnost.

(11) Na sve ostale objekte te načine i vidove korištenja javne površine od strane korisnika koji obavljaju povremenu ili privremenu poslovnu djelatnost, pogotovo sezonskog ili prigodnog karaktera, a koji nisu obuhvaćeni u čl. 1. i čl. 2. ove Odluke, primjenjivat će se odredbe ove Odluke, ovisno o vrsti djelatnosti, površini koju zauzimaju, vremenskom razdoblju u kojem koriste javnu površinu, te drugim kriterijima, ocjenjujući svaki slučaj posebice.

Članak 3.

(1) Objekti iz čl. 2. ove Odluke moraju biti uklopivi u urbani prostor ili prirodni okoliš, tehnički ispravni, redovito održavani, čisti, funkcionalni, estetski prihvatljivi, načinjeni od kvalitetnih materijala te ne smiju zagađivati okoliš, a svakako moraju odgovarati sanitarno-tehničkim, protupožarnim i drugim pozitivnim propisima.

(2) Objekti iz čl. 2. ove Odluke mogu biti u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, ili u vlasništvu Grada.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA

Članak 4.

(1) Lokacije za postavljenje objekata iz čl. 2. ove Odluke utvrđuju se na temelju »Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog zemljišta na području Grada Malog Lošinja« i »Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja«, koje donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Članak 5.

(1) Iznimno od članka 4., u vrijeme održavanja, prigodnih, prazničnih, javnih okupljanja i manifestacija, odnosno povremeno korištenje javne površine (koje se obračunava dnevno), lokacije za postavljanje objekata iz čl. 2. ove Odluke određuje gradonačelnik svojom odlukom, cijeneći vrstu, način, namjenu i veličinu objekta, s tim da veličina objekta ne smije prelaziti površinu od 12 m2.

(2) Vlasnik privremenog objekta iz prethodnog stavka dužan je ukloniti predmetni objekt u roku od 24 sata od završetka manifestacije, u protivnom će se postupiti prema odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« broj 07/09) te će biti uklonjen na njegov trošak.

Članak 6.

Lokacije za postavljanje objekata iz čl. 2. ove Odluke ne smiju se određivati:

- na mjestima gdje ugrožavaju ili ometaju pješački ili promet vozilima,

- na mjestima gdje se ometa ulaz u poslovne i stambene objekte,

- na mjestima gdje se ugrožava ili ometa održavanje komunalnih objekata i uređaja,

- uz građevine pod spomeničkom zaštitom (osim uz suglasnost Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine u Rijeci),

- na parkovno uređenim i zelenim površinama,

- na javno-prometnim površinama namijenjenim za parkiranje vozila,

- na udaljenosti manjoj od 10 metara od ruba kolnika cesta koje čine raskrižje,

- na nogostupu pod uvjetom da nakon postavljanja objekta iz čl. 2. ostane najmanje 2 metra širine od ruba kolnika za kretanje pješaka.

Članak 7.

(1) Na objektima iz čl. 2. ove Odluke ne smiju se postavljati nadstrešnice, krovišta ili slično, a zakupnik ugostiteljske terase za svaku promjenu izgleda, veličine, namjene te natkrivanja terase mora zatražiti odobrenje Gradskog vijeća.

(2) Na mjestima gdje postoji mogućnost postavljanja dva ili više objekata iz čl. 2. ove Odluke, njihov izgled i veličina trebaju biti ujednačeni i usklađeni sukladno Odluci o postavljanju urbane opreme.

Članak 8.

(1) Korisnik javne površine mora, prilikom napuštanja lokacije, istu dovesti u prvobitno stanje, u roku koji odredi zakupodavac, u protivnom će to učiniti zakupodavac na trošak korisnika.

 (2) Korisnik je dužan održavati čistoću na lokaciji te postaviti košare za otpad ako to iziskuje način korištenja lokacije te sklopiti ugovor o redovitom odvozu otpada s komunalnim poduzećem.

III. POSTUPAK ZA DAVANJE LOKACIJA U ZAKUP

Članak 9.

(1) Lokacije za postavljanje objekata iz čl. 2. ove Odluke daju se na korištenje putem javnog natječaja.

(2) Iznimno, lokacije za postavljanje privremenih objekata iz čl. 2. ove Odluke za vrijeme prazničnih prigodnih ili javnih manifestacija, te lokacije za naprave za zabavu i zabavni park, lokacije za povremenu prodaju te ugostiteljske terase ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata, mogu se dati na privremeno korištenje neposrednom pogodbom, a Odluku o tome donosi Gradonačelnik.

(3) Lokacije ispred športskih objekata mogu se dati neposrednom pogodbom vlasniku, zakupcu ili upravitelju športskih objekata za postavljanje ugostiteljske terase, kioska, uslužne naprave i uređaja.

Članak 10.

(1) Javni natječaj raspisuje Gradonačelnik, administrativno-tehničke poslove u svezi natječaja provodi Gradski odjel za komunalni sustav, a sam natječaj provodi Komisija za davanje u zakup javne površine (u daljnjem tekstu: Komisija), koju imenuje Gradsko vijeće.

(2) Komisija se sastoji od tri člana, a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 11.

(1) Javni natječaj raspisuje se na sljedeće rokove:

- za kioske na rok od 1 do 3 godine;

- za štandove iz čl. 2., st. 8. ove Odluke na rok od 1. travnja do 15. listopada tekuće godine;

- za ostale pokretne naprave i namjene rokovi će se utvrditi natječajem, ocjenjujući svaki slučaj posebice.

Članak 12.

(1) Za štandove i ostale pokretne naprave navedene u stavcima 1.-8. članka 2. ove odluke, raspisuju se dva natječaja.

(2) Prvi natječaj raspisuje se za određeni broj lokacija koji ne može biti manji od 70% ukupnih raspoloživih lokacija za određeno naselje i na tom natječaju imaju prednost osobe koje unazad deset godina imaju prijavljeno prebivalište i sjedište tvrtke na području Grada Malog Lošinja.

(3) Natjecatelj se može natjecati samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju po natječaju.

(4) Ukoliko se na natječaj ne bi prijavio dovoljan broj osoba iz st. 2. ovog članka, na natječaj se mogu prijaviti i druge osobe.

(5) Drugi natječaj raspisuje se za najviše 30% ukupnih raspoloživih lokacija u određenom naselju i na taj se natječaj imaju pravo prijaviti sve osobe pod jednakim uvjetima.

Članak 13.

(1) Javni natječaj objavljuje se u sredstvima javnog informiranja i na oglasnoj ploči Grada, a sadrži:

1. oznaku i površinu lokacije te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu,

2. iznos početne visine zakupnine u m2,

3. vrijeme trajanja zakupa,

4. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,

5. iznos jamčevine u visini 20 % početne cijene koji treba položiti svaki ponuditelj,

6. rok za podnošenje ponude u natječaju,

7. rok u kojem je ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

8. obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

9. odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nisu podmirili obveze prema Gradu Malom Lošinju temeljem poreza, doprinosa, zakupnine ili drugih obveza ili sa kojima Grad Mali Lošinj vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

Članak 14.

(1) Ponuda mora sadržavati:

1. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar.

3. dokaz o plaćenoj jamčevini,

4. izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja,

5. dokaz o plaćenim obvezama poreza, doprinosa i zakupnina do dana objave natječaja.

(2) Ponuda može sadržavati i ostale elemente koji se traže u konkretnom javnom natječaju, a koji će biti posebice navedene.

Članak 15.

(1) Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, nudi najviši iznos zakupnine.

(2) Komisija će zapisnički konstatirati najpovoljnijeg ponuditelja, navesti ponuditelje čije se ponude odbijaju jer nisu udovoljili uvjetima natječaja, odnosno koji su ponudili cijenu manju od najpovoljnije.

(3) Nepotpune i nepravodobne ponude Komisija će u zapisniku odbaciti.

Članak 16.

(1) Gradonačelnik na temelju zapisnika Komisije donosi Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, a ostale natjecatelje odbija.

Članak 17.

(1) Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat jamčevine.

(2) Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o zakupu.

(3) Ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u zakupninu.

Članak 18.

(1) Grad i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

(2) Na temelju ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju (ukoliko se ista zahtijeva sukladno propisima).

Članak 19.

(1) Ugovor o zakupu lokacije sklapa se na rok do 3 (tri) godine.

(2) Ukoliko se po isteku ugovora o zakupu za istu lokaciju raspiše natječaj, raniji zakupnik koji za istu lokaciju sudjeluje u natječaju, ima pravo prvenstva ako:

1. udovoljava svim uvjetima natječaja,

2. je uredno i u cijelosti ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu,

3. prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Članak 20.

(1) Ugovor o zakupu lokacije zaključuje se u pisanom obliku i posebice sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku lokacije,

3. djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu i odredbu da se ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca/Grada,

4. rok trajanja zakupa,

5. iznos zakupnine i rok plaćanja,

6. otkazni rok,

7. odredbu o prestanku ugovora,

8. rok za postavu privremenog objekta,

9. obvezu zakupnika da po isteku zakupa javnu površinu dovede u prijašnje stanje.

Članak 21.

(1) Ugovor o zakupu lokacije prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 22.

(1) Grad će otkazati ugovor o zakupu lokacije u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane opomene Grada zakupnik:

1. ne započne koristiti lokaciju za namjene propisane ovom Odlukom ili ugovorom o zakupu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora,

2. koristi lokaciju za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu, bez pisane suglasnosti Grada,

3. ne plati zakupninu na način i vrijeme utvrđeno ugovorom o zakupu,

4. na postavi privremeni objekt sukladno ugovoru o zakupu te odlukama Grada,

5. ukoliko se zakupnik ne pridržava ili krši odredbe ove Odluke te ugovora o zakupu.

(2) Grad zadržava pravo raskida ugovora o zakupu u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj sukladno Prostornom planu.

(3) Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana.

(4) Ako Grad otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete od Grada.

Članak 23.

(1) U slučaju otkaza ugovora o zakupu iz razloga utvrđenog u stavku 2. članka 22. ove Odluke, zakupnik ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu na novoj lokaciji za koju je raspisan natječaj, pod uvjetom da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

(2) Pravo u smislu prethodnog stavka, zakupnik može ostvariti pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu.

(3) Ukoliko zakupnik ne prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine gubi pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

(4) Ukoliko se na natječaj prijavi više osoba koje imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, prvenstveni red utvrđuje se na način da pravo zakupa ostvaruje zakupnik iz stavka. 1. ovog članka, koji je ranije sklopio ugovor o zakupu.

Članak 24.

(1) Za privremeno korištenje javne površine za razdoblje do 30 dana, gradonačelnik izdaje rješenje.

(2) Rješenje iz stavka (1) izdaje se u pisanom obliku i posebice sadrži:

1. ime ili naziv zakupnika, djelatnost koja će se obavljati u/na privremenoj lokaciji ili objektu, naznaka lokacije,

2. veličina javne površine i razdoblje u kojem će se koristiti,

3. iznos zakupnine i rok plaćanja,

4. obvezu zakupnika da po isteku zakupa javnu površinu dovede u prijašnje stanje,

5. ostale stavke primjerene pojedinom zakupu javne površine.

Članak 25.

(1) Uz zahtjev za privremeno korištenje javne površine iz prethodnog članka ove Odluke potrebno je priložiti:

1. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar.

(2) Zahtjev za privremenu uporabu javne površine podnosi se najkasnije 8 dana prije korištenja.

Članak 26.

(1) Uz zahtjev za postavu ugostiteljske terase na javnoj površini prilaže se:

1. preslika katastarskog plana (MJ 1:1000) s ucrtanim prijedlogom terase,

2. tekstualni i grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama, rasporedom stolova i stolica,

3. opis opreme i preslika iz kataloga,

4. opis uređenja partera,

5. arhitektonski prikaz u slučaju postave konzolne tende.

(2) Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na terase za koje su svi uvjeti utvrđeni Gradskim odlukama o postavi urbane opreme ili drugim odlukama ili za koje Grad ima već izrađene grafičke prijedloge i nacrte.

Članak 27.

(1) Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni, namjeni te vremenu za koje se lokacija daje u zakup.

Članak 28.

(1) Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu površine za pružanje ugostiteljstkih usluga (terase) utvrđuje se po m2 i zonama u iznosima kako slijedi:

A) - za vremenski period od 1. svibnja do 30. rujna u godini

B ) - za period mjeseca travnja i listopada plaća se 75% od zakupnine propisane pod A, što iznosi:

1. za I. zonu 153,00 kn

2. za II. zonu 123,00 kn

3. za III. zonu 111,00 kn

4. za IV. zonu 42,00 kn

C ) - za period mjeseca siječnja, veljače, ožujka, studenog i prosinca ne plaća se zakupnina.

Članak 29.

Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje štandova je:

A) - vremenski period od 1. travnja do 15. listopada u godini

B) - ostali dio godine.

Članak 30.

(1) Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje kioska je:

 (2) Zakupnina za postavljanje kioska na javnu površinu utvrđuje se za javnu površinu do 12,00 m2.

(2) Za kioske koji zauzimaju veću javnu površinu od 12,00 m2 uz godišnju zakupninu utvrđenu u stavku 1. ovog članka, uvećava se za svaki m2 zauzimanja javne površine preko 12,00 m2 za daljnjih 50% od 1/12 (jedne dvanaestine) godišnje zakupnine utvrđene u stavku 1. ovog članka.

Članak 31.

(1) Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za postavljanje luna parkova, zabavnih radnji i slično utvrđuje se po m2 zauzima javne površine po danu i to:


od 0,00 m2 do 50,00 m25,00 kn/m2/dan


od 50,00 m2 do 100,00 m24,00 kn/m2/dan


od 100,00 m2 do 200,00 m23,00 kn/m2/dan


od 200,00 m2 do 400,00 m22,00 kn/m2/dan


od 400,00 m2 do 800,00 m21,50 kn/m2/dan


od 800,00 m2 do 1.600,00 m20,75 kn/m2/dan


od 1.600,00 m2 do 3.000,00 m20,40 kn/m2/dan


Članak 32.

(1) Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:


za odlaganje građevniskog
materijala i postavljanje skela 2,00 kn po m
2 na dan


prodaja poljoprivrednih proizvoda
iz vlastitog uzgoja 15,00 kn na dan


za postavljanje transparenata
na javnim površinama 60,00 kn na dan


za postavljanje slobodnostojećih,
jednostrukih ili dvostrukih reklamnih panoa:

- do 1,00 m210,00 kn na dan po strani panoa

- preko 1,00 m220,00 kn na dan po strani panoa


za korištenje stupova javne rasvjete
u svrhu postavljanja tabli maksimalne
veličine do 1,00 m
2400,00 kn godišnje


za zvučno oglašavanje za svaki
započeti sat 100,00 kn na sat


za prezentaciju vozila i sl.
(za 50 m
2) 500,00 kn na dan


za sve ostale namjene 5,00 kn po m2 na dan


Članak 33.

(1) Visina zakupnine za lokacije koje se daju u zakup putem javnog natječaja, utvrđuje se u natječajnom postupku, s tim da početna najmanja zakupnina po m2 ne može biti niža od visine zakupnine utvrđene člancima 28., 29., 30., 31. i 32. ove Odluke.

Članak 34.

(1) Visina naknade za privremenu uporabu javnih površina određuje se sukladno odredbi 28., 29., 30., 31. i 32. ove Odluke.

Članak 35.

(1) Gradonačelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade, u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne i sportske akcije te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

V. NADZOR

Članak 36.

(1) Nadzor nad provođenejm ove Odluke vrši Komunalno redarstvo temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 37.

(1) Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,

3. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju nadležnog tijela i odredbama ugovora o zakupu,

4. pokrenuti prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog,

5. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

6. izdati nalog o uklanjanju pokretnih naprava (ugostiteljske terase, štandovi, kiosci i sl.) u sluačju da zakupnik ne podmiri pravovremeno svoje dospjele obveze po osnovi zakupa javne površine.

7. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

Članak 38.

(1) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno Gradskom odlukom,

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu glede površine koja je u zakupu,

4. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu lokacije,

5. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

Članak 39.

(1) Za postupanje suprotno odredbama ove Odluke, primijenit će se kaznene mjere utvrđene Odlukom o komunalnom redu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na krištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 7/02, 15/06 i 18/07).

Članak 41.

(1) Ova odluka stupa na snagu 8. dan od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 944-05/09-01/81

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 20. listopada 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=10005&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr