SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

71.

Na temelju članka 32. i 46. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09) i članka 15. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o osnivanju i načinu rada radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja osnivaju se radna tijela te se uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.

Članak 2.

Radna tijela imaju predsjednika i članove čiji broj je određen ovom Odlukom.

Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, iz redova vijećnika, dok se članovi, u pravilu, biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četvorogodišnjeg mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članovi radnog tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 3.

Ako predsjednik ili član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti radno tijelo ili predsjednik Vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka proslijeđuje se Odboru za izbor i imenovanja, koji ga razmatra te upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

Ako Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Članak 4.

Radna tijela Gradskog vijeća jesu:

1. Odbor za izbor i imenovanja

2. Mandatna komisija

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja

4. Odbor za gospodarstvo i razvoj

5. Odbor za zaštitu okoliša

6. Odbor za prostorno planiranje

7. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

8. Ocjenjivački sud

9. Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada

10. Komisija za rješavanje u II. stupnju

11. Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta

12. Odbor za socijalnu zaštitu građana

13. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

14. Odbor za nacionalne manjine.

Članak 5.

Sastav, broj članova i djelokrug rada Mandatne komisije, Odbora za statutarno-pravna pitanja i Odbora za izbor i imenovanja reguliran je Statutom Grada Malog Lošinja i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Odbor za gospodarstvo i razvoj ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za gospodarstvo i razvoj:

- obavlja poslove koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Grada Malog Lošinja, gospodarski sustav, gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Grad Mali Lošinj i osiguravanje uvjeta za ulaganje stranih partnera i gospodarske odnose s inozemstvom,

- daje prijedlog gradonačelniku o namjeni poslovnog prostora i o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 7.

Odbor za zaštitu okoliša ima predsjednika i šest članova.

Odbor za zaštitu okoliša:

- razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća kojima se utvrđuju mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, zrak, tlo, biljnji i životinjski svijet), u odnosu na gospodarski razvitak,

- predlaže mjere i aktivnosti radi praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 8.

Odbor za prostorno planiranje ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za prostorno planiranje:

- radi na promicanju uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom,

- razmatra donošenje odluka i drugih akata Gradskog vijeća koji se odnose na prostorno uređenje i planiranje,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 9.

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i sedam članova.

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju:

- razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Malog Lošinja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i odgovarajućim jedinicama drugih država,

- priprema prijedloge akata i daje mišljenja o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 10.

Ocjenjivački sud ima predsjednika i osam članova.

Ocjenjivački sud:

- razmatra prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Malog Lošinja,

- izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima,

- dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Malog Lošinja koja su u nadležnosti Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 11.

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama:

- razmatra ponude pristigle povodom javnog natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama,

- utvrđuje najpovoljnije ponuditelje,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 12.

Komisija za rješavanje u II. stupnju ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za rješavanje u II. stupnju:

- rješava u II. stupnju u postupku dodjele stipendija, sukladno Odluci o stipendijama,

- rješava u II. stupnju kada je to predviđeno drugim odlukama Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 13.

Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta:

- razmatra potrebe manjih mjesta na području Grada Malog Lošinja,

- predlaže mjere i aktivnosti koje potiču unapređivanje i razvitak manjih mjesta,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 14.

Odbor za socijalnu zaštitu građana ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za socijalnu zaštitu građana:

- razmatra potrebe građana u području socijalne skrbi,

- predlaže mjere u svezi promicanja djelatnosti socijalne skrbi,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 15.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika i četiri člana.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- razmatra provođenje aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,

- predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 16.

Odbor za nacionalne manjine ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za nacionalne manjine:

- razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina,

- razmatra pitanja ostvarivanja zakonom utvrđenih prava nacionalnih manjina,

- daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina,

- predlaže Gradskom vijeću poduzimanje mjera radi unapređivanja odnosa s nacionalnim manjinama,

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 17.

Radno tijelo radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.

Sjednice radnog tijela su javne.

Članak 18.

Radno tijelo donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova tijela.

Radna tijela donose zaključke, rješenja i preporuke te utvrđuju prijedloge akata kada je to utvrđeno zakonom, statutom ili ovom Odlukom.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Članak 19.

Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.

Članak 20.

Predsjednik radnog tijela Vijeća:

- saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela,

- predlaže način rada tijela,

- osigurava konstruktivan rad sjednice, vodi i usmjerava raspravu u određenoj problematici i daje konkretne prijedloge,

- odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinom prijedlogu te objavljuje rezultate glasovanja,

- na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže pojedine prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog tijela bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća,

- obavlja i druge poslove u skladu s ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika radnog tijela zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg je predsjednik odredio kao svog zamjenika.

Članak 21.

U radu sjednice sudjeluje predstavnik upravnog odjela Grada kada se na sjednici razmatra pitanje iz njegovog djelokruga.

Članak 22.

Radno tijelo obavezno je o svojim zakjučcima obavijestiti gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Kada podnosi izvješće gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će na sjednici obrazložiti stajalište radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj kojeg odredi tijelo izjašnjavaju se na sjednici Vijeća u ime radnog tijela i ne mogu iznijeti stajališta ili prijedloge radnog tijela niti odustati od njih ako za to nisu ovlašteni od radnog tijela, niti se mogu u ime radnog tijela izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo svoje stajalište.

Ukoliko radno tijelo ima podijeljena mišljenja svojih članova u svezi donesenog zaključka, može obavijestiti o tom stavu gradonačelnika, odnosno Gradsko vijeće.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti pojedinačne Odluke o osnivanju radnih tijela iz članka 3., od točke 4. do točke 14., dok izabrani članovi nastavljaju s radom do isteka mandata.

Odbor za zaštitu okoliša izmijenjeni je naziv Odbora za očuvanje i uređivanje prirode i zaštitu okoliša te izabrani članovi nastavljaju s radom do isteka mandata.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 20. listopada 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=10005&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr